Öppet brev till landsbygdsministern

Naturskyddsföreningen vill uppmuntra regeringen att öka satsningarna på det ekologiska jordbruket i framtagandet av Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken.

6 oktober 2020

Till landsbygdsminister Jennie Nilsson,

Naturskyddsföreningen vill framföra sin stora uppskattning över att höstbudgeten innehåller välbehövliga satsningar på det ekologiska jordbruket under livsmedelsstrategin. Vi vill samtidigt passa på att överlämna bifogade 6880 namnunderskrifter som, bland annat, efterfrågar just detta.

Naturskyddsföreningen uppskattar att regeringen visar insikt beträffande det ekologiska jordbrukets avgörande roll i arbetet med att utveckla ett konkurrenskraftigt jordbruk som samtidigt når Sveriges miljömål. Vi är också mycket glada att regeringen skjutit till medel för att säkra bibehållen budget för landsbygdsprogrammet under övergångsåren.

Vi hoppas nu att regeringen fortsätter på samma linje i höstens forskningsproposition. Det ekologiska jordbruket utgör idag 20 procent av landets jordbruksareal, men har hittills fått mycket begränsade forskningsmedel. Behovet av öronmärkta medel är avgörande för att gynna metodutveckling och innovation utifrån det ekologiska jordbrukets komplexa förutsättningar, som i högre grad än det konventionella jordbruket internaliserar miljökostnader som annars tillfaller samhället i stort genom utarmning av våra ekosystem.

Ett långsiktigt hållbart samhälle kräver att vi hanterar två övergripande ödesfrågor samtidigt: klimatet och den biologiska mångfalden. Allt mer forskning visar att det ekologiska jordbruket är det jordbrukssystem som idag påvisar positiv utveckling mot flest antal miljömål samtidigt, inklusive begränsad klimatpåverkan. Vi bedömer att det senare särskilt behöver betonas då det fortfarande förs fram bristfälliga påståenden om högre klimatpåverkan från det ekologiska jordbruket än det konventionella, med snäv utgångspunkt i kilo gröda per hektar istället för samlad negativ miljö- och klimatpåverkan per producerad vara.

Naturskyddsföreningen vill därför avslutningsvis även uppmuntra regeringen att öka satsningarna på det ekologiska jordbruket i framtagandet av Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken.

Karin Lexén generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

 

Under kampanjen Operation Rädda Bina 2020 samlade Naturskyddsföreningen in nedan 6880 namnunderskrifter som vill skicka följande uppmaningar till Sveriges regering:

1. Återinför ekonomiska satsningar på ekologisk produktion och konsumtion inom ramen för livsmedelsstrategins handlingsplan (uppfyllt)

2. Höj stöden till lantbrukare inom ekologisk produktion och för brukandet av naturbetesmarker.

Gör det mer attraktivt och lönsamt för bönder att öka sin miljönytta och ställa om till mer hållbara jordbruksmetoder genom att höja ersättningen till ekologiskt produktion och för brukandet av naturbetesmarker inom jordbrukarstöden,

3. Öronmärk pengar till forskning riktad mot ekologiska metoder.

I dagsläget finns begränsade forskningsmedel öronmärkta för ekologiska metoder. Agenda 2030 pekar ut ekologiskt jordbruk som ett viktigt redskap för att nå 6 av 17 globala hållbarhetsmål. Riktade medel till metodutveckling av det ekologiska jordbruket är det effektivaste sättet att främja en omställning mot giftfri odling hela jordbrukssektorn.

Byt till eko – rädda bina

Gör en viktig räddningsinsats för bina. Välj eko så långt det är möjligt varje gång du handlar!