Oroande att bly i färg kan bli tillåtet igen

Bly är en av världens mest farliga kemikalier, bland annat kan ämnet vid mycket låga halter påverka barnens intelligens. Bly är idag förbjudet att använda inom en rad olika produkter, men ändå diskuteras det idag att återinföra ämnet på marknaden. Naturskyddsföreningen och Sveriges Färgfabrikers Förening (SVEFF) ifrågasätter den nya utvecklingen i en debattartikel på SvD Opinion. Miljöminister Åsa Romson svarar med en replik.

Det har länge rått en bred enighet om att blyföreningar tillhör en av de högprioriterade ämneskategorierna som avser farliga kemikalier. De flesta blyföreningar har få vettiga användningar i samhället, eftersom de är så pass farliga både akut och på sikt. Om detta råder global enighet, bland annat på FN-nivå. Bly är en nervskadande tungmetall som per definition inte bryts ned, utan ger en systematiskt ökad förorening av miljö och människa. Bly kan till exempel störa barns intelligensutveckling. En av de viktigaste åtgärderna har därför varit att förbjuda blyad bensin.

Ett annat lyckat exempel där blyföreningar ersatts är färger. De svenska och europeiska tillverkarna har investerat i dyrare teknik för att kunna bibehålla samma funktion, det vill säga den klara lyster och ljushärdighet som krävs av färger både av estetiska skäl på till exempel fordon och säkerhetsskäl när det gäller skyltar och vägmarkeringar för trafik. Detta skedde redan på 80- och 90-talen.

Med tanke på att utfasningen av blykromat skedde redan för 25 år sedan så finns det bra underlag att utvärdera om det hela lyckats. Från branschföreningen SVEFF:s sida har vi aldrig hört några som helst klagomål om att trafiksäkerheten på något sätt har försämrats på grund av bleknande vägskyltar och vägmarkeringar. Vare sig på vägar eller på flygplatser.

Den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, har uppvaktats av en kanadensisk tillverkare som vill kunna använda blykromat eftersom de anser att substituten är för dyra. ECHA har därför nyligen beslutat rekommendera EU-kommissionen att fortsätta tillåta blykromat. Branschföreningen, SVEFF, menar att underlaget är bristfälligt, dels eftersom det finns väl fungerande alternativ och dels för att användingen av blykromat genererar risker i allt från användningen av produkterna till avfallsledet. Risker som också kostar pengar att hantera.

Den före detta miljöministern Lena Ek har ställt en direkt fråga till Åsa Romson vilken åtgärd regeringen tänker vidta. För oss är det självklart
att Sveriges position ska vara att blykromat inte bör tillåtas och att ECHA måste göra bättre analyser innan man drar slutsatser.

Från svensk sida har vi miljömålet ”Giftfri miljö”, som antagits av riksdagen. Utfasning av särskilt farliga ämnen som blykromat är en viktig och tydlig del av arbetet för att nå miljömålet. Det är våra två organisationer, Naturskyddsföreningen och SVEFF, totalt eniga om, trots våra olika roller och olikheter i övrigt.

Betänk att svensk och europeisk industri redan för årtionden sedan har tagit kostnaderna för utveckling av alternativ och kostnaderna för all byråkrati som omgärdar kemikalier inom EU. Om nu gammal miljöfarlig teknik ändå ska tillåtas i import, - vad ger det färgbranschen och andra industrigrenar för incitament för framtiden?

Det borde vara självklart att hålla blykromaterna borta från Sverige och Europa och självfallet även fasa ut dem i Kanada och andra länder där ämnena fortfarande tillåts. Ingen varken behöver eller vill ha dem. För barnens, miljöns och näringslivets skull, uppmanar vi därför Regeringen att agera kraftfullt inom EU.

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen
Olof Holmer,  vd i Sveriges Färgfabrikanters Förening, SVEFF

>> Läs artikeln och deltag i debatten på SvD Opinion

>> Läs miljöminister Åsa Romsons svar på SvD Opinon: "Agerar aktivt för att
stoppa giftig blyfärg" 

Bli medlem!

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.