Preemraff – dagens besked från domstolen ger hopp

Att Mark- och miljööverdomstolen nu öppnar dörren för en rättslig prövning i Preemraffmålet är en viktig delseger för Naturskyddsföreningen, som först uppmärksammade de enorma utsläppsökningarna från utbyggnaden av raffinaderiet på Västkusten. Naturskyddsföreningen tar nu nästa steg för att hindra de ökade klimatutsläppen genom att skicka en formell underrättelse till regeringen.

– Dagens beslut av domstolen är en viktig delseger. Det ger hopp om att den oerhört klimatpåverkande utbyggnaden av raffinaderiet kan stoppas. Nu tar vi nästa steg i rättsprocessen och aktiverar regeringens ansvar för klimatet i målet om Preemraff genom att skicka en så kallad underrättelse till regeringen. säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I november i fjol gav underinstansen, Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, tillstånd till en omfattande utbyggnad av raffinaderiet vid Brofjorden i Lysekils kommun. Utsläppen av koldioxid skulle fördubblas från 1,7 till 3,4 miljoner ton.

Naturskyddsföreningens lokalförening i Lysekil var först med att uppmärksamma de stora utsläppsökningarna och att Preemraff – om tillståndet står fast – skulle bli Sveriges största enskilda källa till utsläpp av koldioxid. Naturskyddsföreningen överklagade tillståndet till Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm, som nu beslutat att tillståndsdomen ska tas upp till prövning.

– Att Preemraff fick sitt tillstånd till utsläppsökningar när resten av samhället på alla sätt försöker minska sin klimatpåverkan, visar att det finns stora systemfel. Istället för att kunna fokusera på det som verkligen krävs – snabbare utsläppsminskningar, måste vi nu ta strid för att inte utsläppen ökar, säger Johanna Sandahl.

Orsaken till att domstolen i första instans gav tillstånd, var att raffinaderier ingår i EU:s utsläppshandelssystem.

– Det har hävdats att det är rättsligt omöjligt att ställa krav på raffinaderier och andra industrier som ingår i EU:s utsläppshandelssystem. På ett plan stämmer det, man får inte föra in villkor i tillstånd om att minska koldioxidutsläpp. Vi kan emellertid konstatera att ingen ännu lyckats visa på någon regel eller något prejudikat som skulle innebära att man inte får avslå ansökningar av nya koldioxidutsläpp av den omfattning som det handlar om i Preemraffs fall, säger Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens chefsjurist.

Preemraffs utsläppsökningar kan leda till ett rejält bakslag för möjligheten att nå klimatmålen i det nya klimatramverket, som en bred majoritet av alla riksdagspartierna ställt sig bakom. Enligt den klimatlag som trädde i kraft 1 januari 2018, har regeringen ett stort ansvar för minska utsläppen.

– Vi tar nu nästa juridiska steg och lämnar in en formell underrättelse till regeringen med ett krav på att regeringen tar över prövningen. Enligt miljöbalken kan regeringen pröva verksamheter med så omfattande inverkan på miljön som Preemraff kommer att medföra. Eftersom det är regeringens ansvar att se till att klimatmålen uppfylls, anser vi att regeringen måste använda sina befogenheter fullt ut i rättsfallet om Preemraff, säger Johanna Sandahl.

>Läs vår underrättelse till regeringen

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se