”Rätt riktning men långt kvar”

Idag presenterade Trafikverket sitt förslag för hur de 622 miljarder kronor som aviserats i regeringens infrastrukturproposition ska investeras de kommande 12 åren.
– Det här är hisnande summor som, rätt investerade, kan styra samhällsutvecklingen mot en hållbar infrastruktur. Vi ser positivt på att fördelningen mellan väg och järnvägsinvesteringar nu tydligt styrs över till järnvägens fördel. Men stora summor investeras tyvärr fortfarande i vägnätet för att öka kapaciteten, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Pressmeddelande

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges klimatpåverkan. Satsningarna på infrastrukturen är avgörande för hur trafiken utvecklas och därmed för möjligheterna att uppnå miljö- och klimatmålen. Biobränslen och elektrifiering kommer att kunna bidra till att minska utsläppen av växthusgaser men det kommer även att krävas transporteffektivisering och en omfattande överflyttning av transporter från väg till spårtrafik och sjöfart. 

Trafikverket säger tydligt att förslaget till nationell plan inte är tillräcklig för att uppnå klimatmålen utan ytterligare styrmedel måste till.

– Om regeringen exempelvis lyckas besluta om en kilometerskatt för lastbilar skulle förutsättningarna helt förändras och investeringar i miljöanpassade transportslag blir lönsammare.

KONTAKT
Jesper Liveröd, press- och pr-chef, 072-250 63 38