Regeringens trafikplan krockar med klimatet

Regeringens förslag till satsningar på vägar, järnvägar och annan infrastruktur kommer att öka de klimatpåverkande utsläppen.

Pressmeddelande

- Det är helt obegripligt hur regeringens kan lägga fram ett förslag som inte är någon större förändring jämfört med underlaget från Trafikverket där det står svart på vitt att man inte kommer att nå klimatmålen. Det är som om Arbetsförmedlingen skulle föreslå insatser för att öka arbetslösheten och att regeringen sedan klubbar igenom förslagen, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

 

I Trafikverkets plan presenteras hur man ska fördela 522 miljarder under perioden 2014-2025. I planen skriver Trafikverket att ”Planförslaget innehåller således både positiva och negativa bidrag till ekologisk hållbarhet där påverkan på klimatmålet är särskilt problematisk.” 

 

Varken regeringen eller Trafikverket har gjort någon miljökonsekvensbeskrivning av sitt förslag, detta trots att det krävs enligt lagstiftningen.

 

- Regeringen borde ge Trafikverket i uppdrag att göra en konkret beräkning av vilka investeringar som krävs och hur det påverkar våra möjligheter att nå Riksdagens vision om att Sveriges utsläpp ska ligga nära noll 2050. De vägar och järnvägar som byggs nu är de som vi ska resa på fram till 2050, säger Svante Axelsson.

 

De satsningar som infrastrukturministern först menade att regeringen skulle vara utöver Trafikverkets plan visade sig vid frågestunden sedan visa sig enbart vara mindre omfördelningar inom samma ram.

 

En i sammanhanget mycket liten men välkommen åtgärd är ökat driftsbidrag till Inlandsbanan. Naturskyddsföreningen skulle också hellre velat se en utredning om förlängd järnväg till Sälen i stället för 250 miljoner i stöd till en flygplats. I övrigt handlar det om tidigarelagda projekt eller redan tidigare utlovade medel till T-baneutbyggnaden i Stockholm.

 

Naturskyddsföreningens remissyttrande på Trafikverkets plan finns att läsa på: 

 

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/remissvar/Remissvar_Nationell_transportplan_2014-2025.pdf

 

För mer information:

 

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

 

Sven Hunhammar, klimatchef, 070-207 20 60

 

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93