Sämre miljö- och djurskydd främjar inte svenskt lantbruk

För att stimulera framväxten av ett långsiktigt konkurrenskraftigt lantbruk bör Sverige satsa på att värna och stärka de mervärden vi har. Att försöka konkurrera genom att pressa ner priserna och sänka våra miljö- och djurskyddskrav vore däremot helt fel väg att gå, skriver Johanna Sandahl i ett inlägg i Näringsbloggen.

Satsa på den ekologiska produktionen som en lönsam innovationsmotor för utvecklingen av ett svenskt hållbart lantbruk, skriver Johanna Sandahl.

I klädsamma ord som schysta spelregler, ökad konkurrenskraft och förbättrade villkor för företagande pågår för tillfället en mycket förenklad och onyanserad debatt om lantbrukets konkurrenskraft. Vad dessa ord egentligen innebär är i mångt och mycket en önskad nedmontering av de svenska miljö- och djurskyddsreglerna.

Att många svenska lantbrukare går på knäna gör mig allvarligt bekymrad. Nedläggningen är ett hot mot så många viktiga värden som det svenska lantbruket bidrar med. Men ganska ofta får jag känslan av att krisen får oss att glömma att lyfta blicken och istället fastna i snabba lösningar. Lösningar som på kort sikt kanske kan fungera som plåster på såren, men som på lång sikt kan få motsatt effekt. För beror verkligen lönsamhetskrisen inom lantbruket på de svenska reglerna för miljö- och djurskydd? Skulle borttagande av enstaka miljö- och djurskyddsregler leda till ett blomstrande företagsklimat?

Konkurrenskraft på livsmedelsmarknaden kan uppnås antingen med ett lågt pris eller genom utveckling av mervärden. Kan Sverige konkurrera genom att erbjuda låga priser? Troligtvis inte. Priset på livsmedel från de länder som vi importerar ifrån förväntas fortsätta sjunka. Med kort odlingssäsong, dyra byggnader, höga markpriser, höga löner m.m. har Sverige svårt att konkurrera genom att pressa priserna.

Det svenska lantbruket är inte ensamt om att ha lönsamhetsproblem. I flera andra europeiska länder har lantbruket liknande ekonomiska bekymmer, trots väsentligt lägre krav på miljö- och djurskydd än de vi har Sverige. För att hantera de akuta lönsamhetsproblemen och förhindra en fortsatt nedläggning av svenska lantbruk tycker jag att det på kort sikt är fullt rimligt att utforma nya ersättningsformer såsom en ”ko-peng” eller djurvälfärdsbidrag, som kombineras med stöd till omställning till hållbarare produktionsmetoder.

Men för att stimulera framväxten av ett långsiktigt konkurrenskraftigt lantbruk bör Sverige satsa på att värna och stärka de mervärden vi har. Ekologisk produktion ger mervärden i form av fler vilda växter och djur, inga rester av kemiska bekämpningsmedel, god djuromsorg m.m. Precis sådant som en växande grupp konsumenter på senare tid med all önskvärd tydlighet visat att de vill ha. Efterfrågan på ekologiska produkter ökar kraftigt, men möts dessvärre inte av mer ekoproduktion här i Sverige.

Sverige har goda, naturliga förutsättningarna för ekologisk odling: god tillgång på mark och vatten, få skadeinsekter, stark hemmamarknad och modern sektor med hög kompetens och utvecklade institutioner. Därför har det svenska lantbruket tydliga konkurrensfördelar gentemot andra länder vid omställning till ekologisk produktion. Ekologiska varor ger även företagen goda möjligheter till export, vilket kan bidra till ökad lönsamhet i hela livsmedelskedjan.

Regeringen är tydlig. Livsmedelsstrategin ska inte bara bidra till ökad sysselsättning, produktion, export, innovationskraft och lönsamhet, utan detta ska ske samtidigt som de relevanta nationella miljömålen nås. Därför anser Naturskyddsföreningen att livsmedelsstrategin behöver.

  • Utgå från ekosystemens bärkraft och verka för ekonomisk och social hållbarhet inom dess ramar.
  • Fokusera på att stimulera mervärden för att skapa konkurrenskraft i den svenska produktionen.
  • Satsa på den ekologiska produktionen som en lönsam innovationsmotor för utvecklingen av ett svenskt hållbart lantbruk.

Att försöka konkurrera genom att pressa ner priserna och sänka våra miljö- och djurskyddskrav vore däremot helt fel väg att gå.

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen

Läs blogginlägget i Näringsbloggen

Läs: Hållbarhet – basen i en lyckad livsmedelsstrategi (Naturskyddsföreningen oktober 2015)

Bli medlem för ett hållbart jordbruk

Trivs du också bäst i öppna landskap? Gör som över 200 000 andra ekokämpar: bli medlem!