Skärp kraven på palmoljeproduktionen

Svenska livsmedelsföretag behöver höja ribban för hur palmoljan i våra livsmedel ska produceras. Ska det verkligen vara upp till konsumenten att avgöra om man vill riskera att konsumera palmolja som bidrar till skogsskövling, brott mot mänskliga rättigheter och barnarbete?

En lastbild kör på väg kantad av oljepalmer i Riau, Sumatra.
Att fortsätta handla med palmolja i tron om att det på sikt leder till förändring och en mer hållbar produktion är inte längre försvarbart.

Foto / Illustration:

Naturskyddsföreningen

Konsumtionen av palmolja fortsätter att öka över hela världen. Den billiga oljan används i allt från mat, smink och biobränsle. Bakom de enorma plantagerna döljer sig skövling av regnskog med förlust av stora unika och oersättliga naturvärden, torvmarker som utdikas till plantager och grova brott mot mänskliga rättigheter. Effekterna för klimatet är förödande.

Lär dig mer om palmolja

Nu är det bråttom att komma till rätta med den miljömässigt ohållbara produktionen och de omfattande kränkningarna av mänskliga rättigheter, användandet av slav- och barnarbete.

Ett viktigt steg är att de svenska livsmedelsföretagen höjer sina krav för hur den palmolja som ingår i produkter i våra butiker ska produceras.

Ett tecken på att kraven är allt för låga är att flera företag har valt att själva ställa egna högre krav än RSPO på den palmolja de köper in. En del företag har valt att ställa om till palmoljefri produktion. Bland annat har företaget Orkla Confectionery & Snacks beslutat att alla produkter ska vara helt fria från palmolja efter 2016. I maj 2016 lämnade också en av de få RSPO-medlemmarna på miljösidan RSPO; Pan Eco, vilka arbetar för skydd av orangutanger.

Kraven som svenska livsmedelsföretagen ställer på produktionen ligger lägre än de krav som vissa av de globala palmoljeproducentera och konkurrenterna ställer. Bland annat kräver världens största palmoljeproducent, Wilmar International, att palmoljan ska vara avskogningsfri.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO-märkningen (Roundtable on Sustainable Palm Oil) togs fram som svar på den kritik som växte fram från miljö- och sociala organisationer runt om i världen när det blev känt hur palmoljan produceras.

RSPO är utvecklad av producenter av palmolja, miljö och sociala NGO:s, återförsäljare, investerare och banker.

I november 2018 skärptes kriterierna ytterligare, inte minst för att åtgärda den befogade kritiken rörande avskogningsproblematiken. De nya kriterierna är skarpare, men det finns till exempel fortfarande utrymme för viss avskogning. I tillägg är efterlevnaden alarmerande bristfällig, vilket underminerar trovärdigheten för certifieringen, läs mer i rapporten Who Watches the Watchmen?2.

Det faktum att det rör plantager, i många fall landskapsomdanande, och med en enda gröda; oljepalmen, gör att produktionen inte bör definieras som ”hållbar” utan snarare som ”mer ansvarsfull”, givet att man följer principer och kriterierna.

Ska det verkligen vara upp till konsumenten att avgöra om man kan och vill riskera att konsumera palmolja som bidrar till avskogning eller konflikter med lokalsamhällen?

Skarpare krav och spårbarhet är viktigt

För att komma tillrätta med de allvarliga förhållandena inom palmoljeproduktionen krävs det en strängare lagstiftning som efterföljs och policys som ställer skarpare krav på palmoljeproduktionen.

Det krävs stöd till de civilsamhällesorganisationer som bedriver detta viktiga förändringsarbete på plats i producentländerna. En fortsatt handel med palmolja som inte uppfyller basala krav riskerar istället att försvåra civilsamhällesorganisationernas arbete.

De svenska livsmedelsföretagen och andra inköpare av palmolja bör kräva transparens och spårbarhet tillbaka till palmoljeplantagerna.

Utan kunskap om varifrån palmoljan kommer kan inget företag garantera att palmoljan är avskogningsfri och inte kränker mänskliga rättigheter. Att enbart förlita sig på RSPO-certifieringen är inte tillräckligt som garanti.

RSPO-certifieringen är inte ny utan kriterierna har funnits sedan 2007. Passivt medlemskap i RSPO räcker inte utan det krävs aktivt agerande för att certifieringen ska vara både trovärdig och tillräcklig för att lösa de stora problem palmoljeproduktionen bidrar till. Tiden är knapp att åtgärda det som behövs.

Använd inte bönderna som ursäkt

Ofta används småböndernas situation, och Indonesiens fattigdom, som ursäkt för vi inte ska minska vår konsumtion av palmolja eller ställa skarpare krav på produktionen. Det är oerhört viktigt att sätta palmoljeproduktionen i ett större sammanhang.

40 procent eller till och med mer av den indonesiska produktionen produceras av småbrukare. Alla bönder vill inte producera palmolja men många behöver en gröda som ger dem en inkomst. En stor del av bönderna har oacceptabla villkor och agerar underleverantörer till stora bolag, men mycket små möjligheter att påverka prissättningen. De har skulder för oljepalmsplantor, konstgödsel och bekämpningsmedel att betala av.

Naturskyddsföreningen menar att det är oerhört avgörande att säkerställa en ansvarsfullare och mer långsiktigt försvarbar palmoljeproduktion. Att fortsätta handla med palmolja i tron om att det på sikt leder till förändring är inte försvarbart.

FAKTA

Lär dig mer om palmolja

Palmolja finns i väldigt mycket. Snacks, godis och smink. Den storskaliga palmoljeproduktionen har förödande konsekvenser för människor och miljö. Lär dig mer om hur palmolja produceras och varför det är viktigt att produktionen blir bättre.

Läs mer om palmolja

Vårt globala arbete

Naturskyddsföreningen arbetar med att stärka de människor som på ett eller annat sätt är involverade i palmoljeproduktionen.

Vår främsta roll är att samarbeta med civilsamhällesorganisationer i producentländerna och arbeta för att en genomgripande och långsiktig förändring sker på såväl policy- som lagstiftningsnivå, allt för att åtgärda de omfattande negativa konsekvenser som den storskaliga palmoljeproduktionen orsakar. Målet är att bidra till att en mer ansvarsfull palmolja möjliggöras på sikt.

Vår samarbetsorganisation Sawit Watch arbetar bland annat med att driva frågor som är viktiga för plantagearbetare,  småbrukare och de människor som har valt att stå utanför produktionen.

Vi stöttar organisationen WAHLI, Friends of the Earth Indonesia (400 medlemsorganisationer över landet) som driver fram policyförändringar och bevakar att lagar efterlevs för att minska palmoljeproduktionens negativa konsekvenser, minska skogsavverkning och skövling av naturresurser och stärka lokalsamhällen så att de själva kan driva ett långsiktigt jordbruk med en blandning av olika grödor som bidrar till deras livsmedelsförsörjning.

Deklarationer och certifikat

Så mycket som 70 procent av världens handel med palmolja beräknas idag gå under deklarationer som kräver en avskogningsfri produktion. Men det innebär inte att det uppfylls i dagsläget utan siffran utgår från de av företage antagna egna deklarationer.

Drivkraften bakom denna förändring är det faktum att världens största palmoljeproducent, Wilmar, antog en tuff deklaration för sin palmoljeproduktion i december 2013.

I september förra året anordnade FN ett klimatmöte där en icke-bindande deklaration antogs för att halvera avskogningen till 2020, och sträva efter att få ett stopp på all avskogning till 2030. Deklarationen, the New York Declaration on Forests, togs på FN:s klimatmöte och är signerad av regeringar, civilsamhällesorganisationer och näringsliv, däribland både producenter och uppköpare av palmolja.

Ladda ner EIA-rapporten från 17/11 (pdf)

Läs Greenpeace International rapporten från 19/11

Orkla, där bland annat Göteborgs Kex och OLW ingår, producerar palmoljefritt:  Läs deras deklaration

Ladda ner The New York Declaration on Forests (pdf)