Skogsstyrelsen kortsluter remiss och regering

”Registrering av nyckelbiotoper vid avverkning föreslås upphöra”, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande samma dag som en utredning skickas ut på remiss om framtiden för nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan. Helt oacceptabelt, anser Naturskyddsföreningen.

– Att Skogsstyrelsen tycks ha bestämt sig på förhand innan remissomgången genomförts kortsluter inte bara remissarbetet utan också regeringens arbete med nyckelbiotopsfrågan, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Regeringen har tillsatt en statlig utredare som bland annat ska göra en ”översyn av ansvaret för identifiering, avgränsning och registrering av nyckelbiotoper och uppgifter som har betydelse för grön infrastruktur”.

I den remiss som nu skickas ut finns flera slutsatser som tydligt talar för fortsatt registrering av nyckelbiotoper, till exempel:

  • ”Nyckelbiotopsbegreppet är starkt integrerat i Skogsstyrelsens verksamhet och används som kunskapsunderlag inom en stor del av verksamheten. Databasen om nyckelbiotoper utgör ett värdefullt kunskapsunderlag.”
  • ”För att genomföra skogs- och miljöpolitiken behövs ett landsomfattande kunskapsunderlag om skogar med höga naturvärden som kan användas av olika intressenter. Det behövs fortsatta insatser för att komplettera befintliga kunskapsunderlag om skogar med höga naturvärden.”

– Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist gjorde häromåret en egenhändig paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. När arbetet nu åter tagit fart tycks Skogsstyrelsen plötsligt vilja upphöra med i princip all registrering av nyckelbiotoper, en verksamhet som pågått i decennier. Myndigheten verkar vara beredd att välja en linje som riskera långtgående konsekvenser för naturvårdsarbetet, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, vik presschef, Naturskyddsföreningen
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se, 070 794 04 07