Skydda Kattegatt från bottentrålning

Naturskyddsföreningen har tillsammans med 10 svenska och danska miljö- och sportfiskeorganisationer skickat ett öppet brev till berörda danska och svenska ministrar för att be dem att fortsätta skydda Kattegatts torskfredningsområde från bottentrålning.

Foto / Illustration:

Tobias Dahlin

Naturskyddsföreningen har tillsammans med 10 svenska och danska miljö- och sportfiskeorganisationer skickat ett öppet brev till berörda danska och svenska ministrar för att be dem att fortsätta skydda Kattegatts torskfredningsområde från bottentrålning.

En del av området har inte bottentrålats på 7 år och bottnarna där har därmed haft möjlighet att återhämta sig från den ständiga störning som bottentrålning utgör. Fastsittande och långlivade arter har återkoloniserat bottnarna och området är nu hem för många skyddsvärda och hotade djur. Därför har berörda vattenråd, kommuner och länsstyrelser begärt att området ska hållas stängt så att ett formellt skydd kan etableras. Regeringen har hörsammat denna begäran och gett i uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att undersöka förutsättningarna för ett sådant skydd.

Nytt beslut om bottentrålning hotar Kattegatt

Men nu hotas ändå skyddet av det bilaterala avtal som svenska och danska fiskeriministrar håller på att omförhandla. Skyddet för torsken generellt kommer att förbättras då även danska fiskare förhoppningsvis kommer att använda sig av mer selektiva redskap i hela Kattegatt. Men det nu helt stängda området kommer eventuellt att öppnas upp för bottentrålning igen vilket skulle omintetgöra 7 års investeringar i Kattegatts återhämtning.

- Vi uppmanar Danmarks regering att respekterar sitt grannlands önskemål att skydda marina habitat i svenska vatten och leva upp till de krav på god ekologisk status som EUs marina direktiv ställer på alla medlemsländer, säger Mårten Wall berg, vice Ordförande Naturskyddsföreningen. Det helt stängda området för bottentrålning bör därför förbli stängt tills vi vet mer om de värden som finns där.

Utan hänsyn till ekosystemets behov av skydd

Det kan förefalla självklart att när man reglerar fiske så ska man ta in effekterna av fisket på hela ekosystemet (en så kallad ekosystembaserad fiskeförvaltning) men tyvärr är det fortfarande inte så det fungerar i praktiken. Istället kan ett att regeringens departement förhandla om fiske utan att ta hänsyn till att ett annat departement gett i uppdrag att försöka skydda området.

- Det är dags att sluta upp med stuprörstänket i den marina förvaltningen. Ett fortsatt starkt skydd för bottenhabitaten kommer givetvis också att gynna de fiskar som är beroende av dessa miljöer för reproduktion och födosök. Detta kommer i förlängningen också gynna svenska och danska yrkesfiskare, säger Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

För mer information Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske.
Telefon: 0767869512

Ge bort en gåva till havet!

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!