Skyddade havsområden på spel inför möte om Kattegatt

Under ett möte mellan de ansvariga myndigheterna för fiske i Sverige och Danmark ska beslut fattas om fiskereglering i marina områden i Kattegatt. I ett öppet brev inför mötet uppmanar Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Greenpeace, Birdlife Sverige och Oceana de ansvariga att stå fast vid det svenska förslaget. Det handlar om att begränsa fisket i fyra marina skyddade områden i Kattegatt.

Under ett möte mellan de ansvariga myndigheterna för fiske i Sverige och Danmark ska beslut fattas om fiskereglering i marina områden i Kattegatt. I  ett öppet brev inför mötet upmanar  Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden,Greenpeace, Oceana och Birdlife Sverige tillsammans de ansvariga att stå fast vid det svenska förslaget om att begränsa fisket i fyra marina skyddade områden i Kattegatt.

De fyra marina skyddade Natura 2000-områden i Kattegatt som det rör sig om är Stora Middelgrund och Röde bank, Fladen, Lilla Middelgrund och Morups bank.

– Vi förväntar oss att Havs- och vattenmyndigheten står upp för och försvarar Sveriges förslag på fiskeregleringar i de marina Natura 2000-områden som nu diskuteras. Vi stöder förslaget som det ser ut i dagsläget, men det är oerhört viktigt att det inte urvattnas ytterligare, säger Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen i ett gemensamt pressmeddelande från Värdsnaturfonden WWF.

Det svenska förslaget innebär att områdena delas upp i en del med totalt fiskeförbud, och en annan del där endast vissa typer av fiskeredskap tillåts som har mindre påverkan på ekosystemet. Det gäller till exempelvis tinor, lätta handredskap och pelagisk flyttrål.

Bottentrålning resulterar i minskad biologisk mångfald, det vill säga att färre bottenlevande arter överlever, vilket även varit fallet i Kattegatt. Även garnfisket ska tas bort eftersom sjöfåglar och tumlare fastnar i näten.  

– Vi måste få till sammanhängande marina skyddade områden med åtgärdsplaner för att rädda våra unika djur och arter. Det är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå hållbara hav och även ett livskraftigt fiske i framtiden, säger Metta Wiese, expert havsförvaltning, Världsnaturfonden WWF.

Från organisationernas sida finns en stark oro att förslagen om fiskereglering i dessa marina skyddade områden kommer att urvattnas i förhandlingar med Danmark. Danmark har tidigare underminerat andra EU-länders ambitioner om ökat skydd, exempelvis i Tyskland, i liknande förhandlingar.

FAKTA 
Natura 2000-områden och hotade arter i Kattegatt: 
•    Ett reellt skydd av rovfisk, marina däggdjur och värdefulla miljöer är avgörande för en hållbar havsförvaltning, vilket i sin tur skapar förutsättningar för ett livskraftigt fiske i framtiden. 
•    Torskbeståndet i Kattegatt har varit överfiskat sedan i början av 2000-talet men på senare år har beståndet ökat något. För att säkra en fortsatt positiv utveckling för torskbeståndet är det viktigt att skydda dess livsmiljöer.
•    Tumlaren är skyddad genom EU och klassas som sårbar enligt Artdatabanken samt är fridlyst i svenska vatten sedan 1973. Såväl tumlare som sjöfåglar fastnar i näten som bifångst.
•    Utsjöbankarna, speciellt Lilla Middelgrund, är viktiga födosöksområde för sjöfåglar under hösten och vintern.
•    Trålning leder till att färre arter kan leva på botten och att artsammansättningen förändras. Bottentrålar rör även upp sediment som kan leda till att organismer begravs och att arter som koraller, svampdjur och musslor kvävs.
>Läs vår öppna brev till politiker och myndigheter

För frågor, kontakta:
Johanna Källén Fox, Projektledare Skyddat Hav,  076 009 05 48