Sluta med statliga krediter för fossil verksamhet

Läs vår debattartikel på Altinget om FN:s klimatmöte den 21-23 september i New York, när världens ledare ska presentera konkreta åtgärder för att minska klimatutsläppen. Sverige leder samtalen om industrins omställning till en fossilfri verksamhet. Detta är ett viktigt bidrag, men Sverige har en egen hemläxa att göra. Utsläppen från svensk industri ökar fortfarande och det svenska exportkreditsystemet ger årligen mångmiljardbelopp i exportkrediter till fossil verksamhet i andra länder. Regeringen borde ta tillfället i akt och presentera världens första fossilfria exportstrategi för FN.

Vi lever i en tid då de globala utsläppen ökar och konsekvenserna av klimatkrisen i vissa delar av världen redan är katastrofala. I Paris 2015 beslutade världens ledare att tillsammans hitta lösningar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att gå från ord till handling måste nu alla länder höja ambitionsnivån i sina nationella klimatåtaganden, som ligger till grund för avtalet. De åtaganden som hittills har gjorts skulle innebära en uppvärmning till 3-4 grader, med extremt allvarliga konsekvenser för hela vår civilisation.

Därför har FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kallat till ett extra klimatmöte i New York. Syftet är att sporra världens länder till att höja ambitionsnivån och visa konkreta planer för hur Parisavtalets mål ska nås. Vi förväntar oss att mötesdeltagarna presenterar kraftfulla åtgärder för varje deltagande land, samt att rika länder ökar klimatfinansieringen för att göra det möjligt för utvecklingsländer att vidta åtgärder.

Sverige leder på mötet tillsammans med Indien diskussioner om industrins roll i omställningen. Den svenska industrin väntas presentera innovationer som bidrar till utsläppsminskningar, och regeringen redogöra för satsningar som påskyndar industrins omställning. Det är både bra och viktigt. Förra året ökade de redan stora utsläppen av växthusgaser från både den svenska och den globala industrin. För att vända denna trend är det viktigt att industrisektorn snabbt ställs om. Ett beslut om att fossila bränslen ska vara förbjudna i Sverige senast år 2030 utgör en viktig pusselbit i omställningen.  

Naturskyddsföreningen anser att regeringen dessutom borde presentera en fossilfri exportstrategi. Svenska företag får fortfarande exportkrediter för fossil verksamhet. Exportkrediter är garantier och förmånliga lån som staten erbjuder svenska företag för att underlätta företagens affärer utomlands.. De möjliggör projekt som annars är för ekonomiskt riskfyllda, och skulle kunna användas för att påskynda omställningen till en fossilfri industrisektor. Exportkrediter till fossil verksamhet är inte bara ett hinder för den svenska industrins omställning, utan riskerar också att leda till inlåsning i fossilberoende och stora utsläpp i andra länder. 

Idag går svenska exportkrediter till ett värde av miljarder kronor årligen till fossil verksamhet i andra länder, som utrustning för fossil råvaruutvinning och kraftgenerering. Att svenska företag fortfarande får exportkrediter för fossil verksamhet är inte bara ett hinder för den svenska industrins omställning; det riskerar också att leda till inlåsning i fossilberoende och enorma utsläpp i andra länder.

I januari kom regeringen överens med Centerpartiet och Liberalerna att göra Sveriges exportstrategi mer hållbar. Just nu slutförhandlas den nya svenska exportstrategin mellan partierna.
Ett av Sveriges tydliga svar på generalsekreterare Antonio Guterres uppmaning att presentera konkreta planer för att undvika katastrofala klimatförändringar, borde vara en exportstrategi som klargör att exportkrediter inte ska gå till fossil verksamhet. En sådan strategi är nödvändig för att förverkliga Sveriges ambition om att bli världens första fossilfria välfärdsland. Ett välfärdsland som exporterar klimatlösningar, inte klimatproblem.

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Anna Östergren, sakkunnig, internationella klimatfrågor, Naturskyddsföreningen
> Läs artikeln på Altinget.se och deltag i debatten