Stora brister i lärande för hållbar utveckling i landets grundskolor

En ny undersökning från Naturskyddsföreningen och Swedesd visar stora skillnader när det gäller vilka elever som får en utbildning som genomsyras av hållbar utveckling. I undersökningen konstateras att både stat och kommuner brister i arbetet med lärande för hållbar utveckling (LHU) i landets grundskolor. Men det finns också goda exempel från en rad kommuner.

Pressmeddelande

Att Sverige antagit de Globala målen för hållbar utveckling 2015 har ännu inte lett till nödvändiga förändringar inom utbildningsväsendet. Trots att det finns nationella krav för undervisningen har endast tre av tio kommuner en strategi för hur grundskolorna ska utveckla och förbättra arbetet med hållbar utveckling. Dessutom har staten ännu inte infört några krav på att alla nyutbildade lärare ska ha rätt kunskaper.

– Det går för långsamt! Alla skolor behöver utbilda för hållbar utveckling. Huvudansvaret för att det genomförs ligger framför allt på staten och kommunerna, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Undersökningen och rapporten "Hållbar utveckling i skolan - vi måste snabba på" visar trots bristerna på att det också finns flera positiva exempel på hur kommuner och skolor arbetar med LHU. De goda exemplen som beskrivs i Naturskyddsföreningens rapport hämtas från Gävle, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Uddevalla och Umeå.

Naturskyddsföreningen föreslår åtgärder på flera nivåer för att stärka arbetet med hållbar utveckling i skolan:
1. Att regeringen följer Universitetskanslersämbetets rekommendationer som rör arbete med att främja hållbar utveckling.
2. Att Skolverket får i uppdrag att göra en genomlysning av arbetet med lärande för hållbar utveckling .
3. Att Skolinspektionen får i uppdrag att särskilt granska och ta fram verktyg för att kvalitetssäkra och rapportera arbetet med LHU.
4. Att kommunerna (eller enskilda huvudmän) påbörjar eller fortsätter arbetet med LHU för att ge alla skolor likvärdiga förutsättningar att uppfylla lagstiftning och läroplansmål kring hållbar utveckling. 
5. Att kommunerna, i linje med Agenda 2030, får resurser och stöd för folkbildningsuppdraget så att skolor kan uppfylla det globala delmålet om utbildningens roll för en hållbar utveckling.

>Läs mer om Swedesd
>Läs hela rapporten

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen
070 794 04 07 eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se