Stort genomslag för Naturskyddsföreningens ”Operation Giftfri Förskola”

Minst 73 procent av landets kommunala förskolor är, eller är på gång att bli, fria från kända farliga kemikalier. Det visar en uppföljning av kommunernas arbete för en giftfri förskola genomförd av Naturskyddsföreningen. ”Operation Giftfri Förskola” startades av Naturskyddsföreningen för fyra år sedan. Den nu genomförda undersökningen visade ett mycket positivt resultat. Det är nu 168 kommuner som jobbar med att förbättra förskolemiljön när det gäller farliga kemikalier.

Förutom den 168 kommunerna är ytterligare 28 kommuner är i en uppstartsfas. Eftersom flera stora kommuner med många kommunala förskolor arbetar med frågan innebär sammanställningen att minst 73 procent av landets kommunala förskolor är, eller är på gång att bli, fria från kända farliga kemikalier. Genomslaget för ”Operation Giftfri Förskola” har blivit mycket större och gått mycket snabbare än vad Naturskyddsföreningen hade vågat hoppas på när projektet lanserades.

– Att så många arbetar med att ta bort farliga kemikalier är inte bara glädjande för oss som förening, utan en stor vinst för hela samhället! Det är otroligt bra att produkter och material som innehåller kända farliga kemikalier försvinner från barnens inomhusmiljö, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I takt med att ny kunskap tillkommer om alla de tusentals olika kemikalier som kan finnas i konsumentprodukter, blir nya ämnen klassade som farliga på grund av hur de påverkar hälsa och/eller miljö.  När sådan ny lagstiftning kommer på plats är det viktigt att tillämpa lagen konkret i vardagsmiljön så att gamla saker som inte längre klarar de nya kraven fasas ut ur verksamheter för barn, som förskolor.

I praktiken ute på förskolorna innebär arbetet att ta bort gammal elektronik, möbler med farliga flamskyddsmedel och gammal plast med idag förbjudna mjukgörare.

– Barn är extra känsliga under eftersom de hela tiden växer och utvecklas. De får också i sig mer farliga kemikalier än vuxna eftersom de äter och dricker mer i förhållande till sin kroppsvikt. Dessutom stoppar små barn ofta fingrarna i munnen.
Att arbetet gett mätbart resultat bekräftar en nyligen publicerad undersökning från Stockholms stad. Den visar att halten farliga kemikalier minskat i såväl damm på förskolor samt i urin hos förskolebarn.

Det stora engagemanget hos såväl personal, myndigheter, kommuner, näringsliv som ideella krafter. i kombination med att lagstiftningen tvingat bort värstingkemikalierna från marknaden, har tillsamman resulterat i viktiga steg mot målet: En giftfri vardag för barn.
Operation Giftfri Förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2012. Då arbetade inte några förskolor aktivt med frågan. År 2014 hade kommuner som omfattar 33 procent av landets kommunala förskolor tagit ett beslut om att jobba för giftfria förskolor. Idag är siffran 73 procent.

> Läs mer om vårt arbete med Giftfri förskola

> Läs rapporten "Sveriges resa mot en giftfri förskola"

Kontakt:
Eva-Lena Neiman. presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se