Tack regeringen för beslutet att skydda unika Ojnareskogen

Regeringen har idag fattat ett beslut om att peka ut Ojnareskogen till Natura 2000, EU:s nätverk av särskilt skyddsvärda områden. Naturskyddsföreningen konstaterar att regeringen har fattat ett korrekt beslut i enlighet med EU-rätten och välkomnar det efterlängtade beslutet.

Vi har varit många som kämpat för att rädda Ojnareskogen. Tillsammans gjorde vi det!

Foto / Illustration:

Fältbiologerna

Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket har efter noggranna utredningar kommit fram till att Bästeträsk, som omfattar Ojnareskogen, har ett exceptionellt högt skyddsvärde.  Området är ett mycket stort sammanhängande hällmarksområde som saknar motstycke på Gotland, i Sverige, i norra Europa och troligtvis världen. Området är en mosaik av hällmarksskogar, sjöar, våtmarker och hällmarker. Det är ett stort sammanhängande ekosystem med låg exploateringsgrad och rik förekomst av prioriterade arter-och livsmiljöer enligt EU:s miljölagstiftning art- och habitatdirektivet. Där finns norra Europas största värdekärna för kalktallskog och en riklig förekomst av andra sällsynta naturtyper. 

- Regeringen har idag fattat ett för miljön föredömligt beslut. Ojnareskogen är unik, omistlig och utan motsvarighet och jag är oerhört glad över att den nu får ett skydd. Jag vill tacka regeringen för att den visar att Sverige är ett land där vi prioriterar rent vatten och en långsiktigt hållbar utveckling, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Ojnareskogen är ett så kallat toppobjekt ur naturvårdssynpunkt. Enligt art- och habitatdirektivet med tillhörande riktlinjer föreligger en skyldighet att skydda sådana toppobjekt. Det är alltså enligt EU-rätten nödvändigt att Ojnareskogen utpekas till Natura 2000-område om Sverige ska följa sina gemenskapsrättsliga åtaganden. På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen på Gotland dessutom gjort en kompletterande utredning som visar att det inte finns något annat område av tillräcklig kvalitet och omfattning som kan ersätta Bästeträskområdet för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt art- och habitatdirektivet.

- Jag hoppas att dagens beslut signalerar en start på ny epok där jobbpolitik och långsiktigt hållbar förvaltning av naturen kan kombineras. I det här fallet rör det sig om natur som kommer att vara en tillgång för den expanderande turistnäringen på Gotland i all framtid. Dagens beslut är framför allt en seger för gotlänningarna, säger Johanna Sandahl.

I och med att området officiellt föreslås bli ett Natura 2000-område innebär det ett omedelbart skydd enligt EU-rätten. Även om tillståndsprocessen faktiskt fortsätter i Mark- och miljööverdomstolen, innebär utpekandet av området till Natura 2000 att täktverksamhet inte kan tillåtas.

- I ett nästa steg bör området utses till en nationalpark i enlighet med Naturvårdsverkets förslag. Det skulle innebära en boost för den gotländska turismen och ekonomin. Studier från Finland visar att varje skattekrona satsad på nationalpark ger 10 kronor tillbaka till den lokala ekonomin, avslutar Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen har drivit motståndet mot Nordkalks kalkstenstäkt i Bunge, Ojnareskogen, på norra Gotland i tio år, då det första ärendet om provtäkterna började. Föreningen fick en viktig framgång i juni 2013, när Högsta Domstolen efter överklagande från Naturskyddsföreningen och bl.a. Naturvårdsverket undanröjde det tidigare avgörandet som varit positivt till en kalkstenstäkt. I målet stod flera myndigheter och en rad miljöorganisationer på samma sida. Naturskyddsföreningen har enträget fört fram att området har unika naturvärden och att det var ett klart misstag att inte skydda det inom ramen för Natura 2000 när frågan var uppe förra gången.

Johanna Sandahl kommer att finnas tillgänglig för kommentarer utanför Rosenbad kl. 12.00 – 12.30.  På plats finns också Fältbiologerna, som bjuder på tårta.

Läs mer om vårt arbete för att skydda Ojnareskogen här.

Kontakt:
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen: 070 357 80 23
Jan Terstad, avdelningschef skog och naturvård: 070 311 60 13
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen: 070 870 37 00

Trött på sömnig lagstiftning?

Stöd vår kamp för miljön. Tillsammans har vi kraft att förändra!