Tillsammans för ett hållbart fiske

Det småskaliga fisket står för mer än hälften av världens fiskefångst. Fiskefångster som är oerhört viktiga för att föda världen. Nära en halv miljard människor livnär sig på fiske och vattenbruk. Av dessa är upp till 90 procent involverade i hantverksfiske. Hälften av dem är kvinnor.

Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer inom det marina området spelar alla viktiga roller i arbetet för ett hållbart fiske på lokal, nationell och internationell nivå - från fiskebyar runt om i världen till internationella förhandlingsrum. De planterar mangrove, anordnar demonstrationer och samlar in namnunderskrifter, ger röst åt fattiga fiskare eller driver på för nya riktlinjer och en rättvisare fiskepolitik.

Naturskyddsföreningen och våra samarbetsorganisationer runt om i världen arbetar för att skydda kustekosystemen och för ett hållbart småskaligt fiske. Vi stöder småskaliga fiskares rätt att delta i beslut som inverkar på fiskeresurserna och fiskebefolkningens möjligheter att försörja sig. Under hösten anordnades ett gemensamt seminarium för att lyfta och diskutera nyckelfrågor inom det småskaliga fisket.

Rättvisare fiskeavtal

Organisationen Coalition for Fair Fisheries Arrangements (CFFA) i Bryssel arbetar för rättvisa fiskerelationer mellan EU och andra länder, framför allt mellan EU och länder i Västafrika. Fokus ligger på avtalen som reglerar EUs fiske i länder utanför EU. CFFA har kämpat för att lokala organisationer ska få delta i förhandlingarna när nya avtal arbetas fram, något som var fallet när Mauretaniens nya avtal förhandlades fram.

– Demokrati och full insyn i avtalen är nödvändiga för att avtalen ska bidra till hållbar utveckling. EUs fiskeavtal får inte konkurrera med lokalbefolkningens försörjning, utan bara gälla de resurser som inte fiskas lokalt, säger Beatrice Gorez som är samordnare på CFFA.

Fiskarnas rättigheter stärks

I Brasilien, liksom på många andra ställen i världen, trängs det småskaliga fisket med stora infrastrukturprojekt. Naturskyddsföreningens brasilianska samarbetsorganisation Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) fokuserar på fiskarnas rätt till land och tillgång till fiskeresurser. De lär fiskarna mer om hur de ska ta till vara sina rättigheter.

– Fiskarnas rättigheter i Brasilien hotas ständigt av räkodlingar och stora infrastrukturprojekt som gruvindustrier, vägbyggen och stora dammbyggen. Enorma räkdammar ödelägger stora arealer produktiv kustmark och tränger undan fiskarfamiljer som bott och fiskat där i generationer. När stora dammar anläggs påverkas vattenståndet och flödet i floderna, och fiskens möjlighet att leva och vandra hotas, berättar Maria José från Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) i Brasilien.

För att uppmärksamma fiskarnas rättigheter startade CPP en nationell kampanj för de brasilianska fiskarnas rättigheter år 2011. Genom kampanjen har CPP och andra organisationer anordnat demonstrationer, seminarier och debatter på universitet och samlat in en mängd namnunderskrifter.

Internationella riktlinjer för småskaligt fiske

Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation International Collective in Support of Fisheries (ICSF) har jobbat intensivt med utveklingen av de internationella riktlinjerna för småskaligt fiske, som godtogs av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO år 2014. Målet med riktlinjerna är ett hållbart fiske för att säkra tillgången på mat och utrota fattigdom.  ICSF har kämpat hårt för att riktlinjerna ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter, traditionell kunskap, urfolk och lokalsamhällen.

– Det är viktigt att marginaliserade fiskesamhällens intressen och rättigheter tas tillvara, och att de får delta både när riktlinjerna utvecklas och när de omsätts i praktiken, säger Mariette Correa som är Senior Programme co-ordinator på ICSF med lång erfarenhet av arbetet med riktlinjerna.

Fiskekvinnornas viktiga roll

ICSF har även arbetat länge med genderfrågor inom fisket, och ger ut nyhetsbrevet Yemaya, med fokus på kvinnornas roll inom fisket.

– Kvinnornas roll inom fisket underskattas ofta. Deras traditionella kunskap om fisk och bearbetning tas inte tillvara. Kvinnornas arbete räknas inte alltid in i ekonomiska modeller och de har för lite inflytande i beslut som rör fisket, beslut som är oerhört viktiga för dem, säger Mariette Correa.

Fisket centraliseras alltmer och trots att fiskekvinnorna spelar en stor roll för familjeförsörjningen finns det en stor risk för att kvinnornas roll förbises, menar Mariette. Alltmer fisk bearbetas i fabriker, och då får inte kvinnorna som traditionellt bearbetat fisken längre tillgång till den.

Oceaner och hav i nytt utvecklingsmål

Trots hårt arbete och framsteg på många håll i världen finns det fortfarande mycket kvar att göra.

De internationella riktlinjerna för småskaligt fiske är ett stort steg på vägen mot ett hållbart fiske. De är viktiga för erkännandet av alla de fiskesamhällen som så ofta glöms bort och utesluts ur beslutsfattande processer. Nu är det upp till alla länder att omsätta riktlinjerna i praktiken, och det kan bli en ännu tuffare process än att anta dem.

– Även om det småskaliga fisket har fått en del uppmärksamhet så finns det fortfarande många kunskapsluckor. Därför har Naturskyddsföreningen tillsammans med CFFA, det västafrikanska fiskenätverket CAOPA och journalistnätverket Rejoprao arbetat fram en rapport om småskaligt fiske, säger Sara Fröcklin, sakkunnig inom tropiska marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

Rapporten är baserad på studier från sex olika västafrikanska länder och lyfter fram olika aspekter av det småskaliga fisket - hur viktigt det är för inkomst och livsmedelsförsörjning, och hur det alltför ofta trängs undan av det industriella fisket. Med denna rapport, som kommer att lanseras i Senegal i början av 2016, får lokala organisationer ett bra verktyg som kan hjälpa dem att göra sina röster hörda och påverka beslutsfattare.

Fiskets roll för utveckling lyfts också i de nya hållbarhetsmålen Agenda 2030, speciellt med mål nr 14: Bevara oceaner, hav och marina resurser och se till att använda dem på ett hållbart.

– Tillsammans med de nya riktlinjerna för småskaligt fiske får vi en bra utgångspunkt för att göra användandet av marina och fiskeresurser hållbart i framtiden. Nu gäller det att de omsätts i praktiken också, säger Sara Fröcklin.

 

FAKTA

Läs mer på vår blogg om riktlinjerna för småskaligt fiske