Utredningen av skogsvårdslagen en stor besvikelse

Utredningen av skogsvårdslagen som nu överlämnats till regeringen har stora brister. För att garantera mångfalden i skogen behövs en skarpare och tydligare skogsvårdslagstiftning.

Artikel

Utredaren Fredrik von Arnold har överlämnat betänkandet ”En rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen”. Naturskyddsföreningen är kritisk till de analyser som utredaren presenterar samt besviken över att de föreslagna förändringarna inte går längre.

Regeringen uttalade i budgetpropositionen 2015 att den ”anser att miljöhänsynen ska öka i den brukade skogen och skogsvårdslagstiftningen behöver därför skärpas och preciseras. För att modernisera och tydliggöra skogsvårdslagstiftningen och för att klara miljömålen, de jämställda skogspolitiska målen och åtaganden enligt art- och habitatdirektivet och Århuskonventionen anser regeringen att det behövs en översyn av skogsvårdslagstiftningen”. Det är mot denna bakgrund som utredningen tillsattes.

Vi kan konstatera att den utredning som nu har lämnats till regeringen varken skärper eller preciserar skogsvårdslagstiftningen för en ökad miljöhänsyn, därför uppfyller den inte regeringens ambitioner för skogspolitiken i detta hänseende. Utredningen uppfyller heller inte de direktiv som utredaren hade att följa. De främsta bristerna gäller de delar som rör Århuskonventionen.

Utredaren konstaterar att skogsvårdslagen är en miljölagstiftning och därför omfattas den av Århuskonventionen. Följden av att detta konstaterande är att handlingar och underlåtenheter som strider mot skogsvårdslagen ska kunna överklagas. Utredarens förslag innebär dock att endast en bråkdel av de ärenden som Skogsstyrelsen handlägger blir överklagbara och förslaget lever därmed inte upp till Århuskonventionens krav.

Frågan om miljöorganisationers rätt att överklaga myndigheters handläggning av miljöärenden är här för att stanna. Även om lagstiftningen idag inte lever upp till Århuskonventionen så har domstolarna tydligt visat att de så långt som möjligt tolkar lagen i enlighet med EU-domstolens praxis och ger miljöorganisationer rätt att överklaga. Utan en tydlig lagstiftning som genomför Århuskonventionen korrekt lever inte Sverige upp till konventionen. Vidare riskerar vi svåra och långdragna domstolsprocesser vilket varken miljörörelsen, myndigheterna eller skogsägarna gynnas av.

Vi förutsätter nu att Regeringen tar ett omtag kring de frågor som utredaren inte har klarat av att besvara inom ramen för utredningen. I det arbetet behöver perspektivet breddas till att omfatta fler frågor än de som utredaren hade att titta på. Detta är helt nödvändigt för att klara miljömålen, de jämställda skogspolitiska målen, åtaganden enligt art- och habitatdirektivet och Århuskonventionen. Det var detta regeringen ursprungligen ansåg behövde utredas och som nu tyvärr kvarstår som problem att lösa. Naturskyddsföreningen ser fram emot att vara en konstruktiv part i detta arbete.