Vi överklagar dom om kalkbrottet i Bunge

I dag kom domen från Mark och miljödomstolen som beviljar Nordkalk tillstånd till brytning av kalksten ur ett världsunikt och känsligt naturområde i Bunge på norra Gotland. Täkttillståndet bryter mot såväl miljöbalkens bestämmelser som EU:s bindande miljölagstiftning därför överklagar Naturskyddsföreningen domen.

Fältbiologer i Ojnareskogen

Foto / Illustration:

Fältbiologerna

– Området i Bunge var planerat att ingå i en ny svensk nationalpark, men är nu på väg att bli ett gigantiskt kalkbrott som till ytan är dubbelt stort som området innanför Visbys ringmurar. Beslutet strider mot miljölagstiftningen i både Sverige och EU. Därför kommer vi att överklaga domen till nästa instans, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Området i Bunge där kalktäkten ska ligga har enligt Naturvårdsverket naturvärden som saknar motstycke i Sverige och Europa, med en mosaik av värdefulla kalkhällmarker, våtmarker och skogar. Verksamheten är planerad i ett område med höga naturvärden som utgörs av en oerhört komplex och känslig hydrologi och innehar förekomst av rödlistade skalbaggar, kungsörn, nattskärra och gaffelfibbla

De värdefulla Natura 2000-områden som ligger i direkt anslutning till täktområdet – Bräntings hajd och Bästeträsk – riskerar att ta allvarlig skada. Inte endast själva täktverksamheten utan även de förberedande arbetena i sig kommer att innebära irreversibel skada på verksamhetsområdet och riskerar att leda till oåterkallelig skada på de angränsande Natura 2000-områdena med värdefulla livsmiljöer. EU-kommissionen har upprepade gånger riktat frågor till Sverige i ärendet.

– En verksamhet som riskerar att påverka ett Natura 2000-område får godkännas först efter det att domstolen försäkrat sig om att området inte kommer att ta skada. Naturskyddsföreningen menar att detta inte är visat och att ett tillstånd till verksamheten står i strid med såväl skyddsbestämmelserna i miljöbalken som det bindande art- och habitatdirektivet i EU, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

För mer information:
Mikael Karlsson,
ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Joanna Cornelius, miljöjurist Naturskyddsföreningen, 070-462 55 15
Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93

Bli medlem!

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.