Vitryggarna överraskar med rekordmånga ungar

Årets ringmärkning kommer med glädjande nyheter från vitryggens skogar. Totalt har fyra par upptäckts och tre par har fått ovanligt många ungar.

Vitryggsunge under märkningen.
Vitryggsungarna måste märkas innan de är flygklara. De blir också vägda innan de släpps tillbaka till boet.

Foto / Illustration:

Kristoffer Stighäll

Vid årets ringmärkning, som utförs av Naturskyddsföreningen och frivilliga medlemmar inom projektet Vitryggig hackspett, upptäcktes det att det i två bon fanns rekordmånga 4 ungar vardera. 

– Vi såg att ungarna tittade ut när vi klättrade upp, berättar Kristoffer Stighäll, ansvarig för Projekt Vitryggig hackspett på Naturskyddsföreningen. Dessutom har vi hittat ytterligare ett bo med minst tre ungar. Eftersom vitryggsföräldrarna där valt ett mycket murket träd för sitt bo, går det inte att klättra upp. 

Normalt för vitryggen är 2-3 ungar i en kull. Nu är de åtta ungarna ringmärkta och alla har nu flugit ut ur boet. 

Restaurering lyckad i vitryggarnas skogar 

Att vitryggarna kunnat lägga så många ägg och föda upp sina ungar tyder på att de bosatt sig i områden med god tillgång på mat, vilket har resulterat i att honan är i god kondition och att det funnits tillräckligt med mat till ungarna. Vitryggarna hackar framför allt fram och äter energirika skalbaggslarver, som lever i veden på döda eller döende lövträd. 

Vitryggarna behöver stora lövskogar med mycket asp, björk, al och sälg. I träden hackar de ut sina bohål och hittar sin föda. Mest mat finnas i döda och döende träd i skogen där vitryggen enkelt hackar fram sin föda. 

Tack till inventerare, myndigheter och skogsbolag som har gjort genomfört bra restaureringar av vitryggens livsmiljö.

- Det känns som att det går åt rätt håll, berättar Kristoffer Stighäll. De som har fått ungar är fåglar som är födda på Nordens ark i vårt samarbete för att rädda vitryggen. Genom att rädda vitryggen kommer vi inte bara rädda vackra lövskogar utan också rädda 200 andra arter som är hotade idag och som gynnas av samma sorts miljö som vitryggen.

Invasion från öster

De lyckade häckningarna visar att restaureringar av skogsmiljöer och fungerande utplanteringar börjar ge frukt. Det fjärde paret vitryggar som setts tillsammans är en ringmärkt hona och en yngre och omärkt vitryggshanne. Han har säkert kommit österifrån under hösten. Upp emot 50 olika nya vitryggar har siktats i landet sedan i höstas. Denna ”invasion” av vitryggar från Ryssland och Finland är en bonus. Under senvåren har vi sett att flera av dessa ”nya” hackspettar har återvänt österut, men vi vet också att en del har stannat kvar. 

Utmaningen nu är att ställa i ordning fler områden så de kan stanna kvar. För att arbetet för artens bevarande skall lyckas, krävs ett nytt åtgärdsprogram. Ett sådant beslutas av Naturvårdsverket. I åtgärdsprogrammet för vitrygg ingår flera olika aktörer och programmet beskriver vilka åtgärder som behöver ske och vem som har ansvar för vad.

Under sommaren stannar vitryggsfamiljerna i sitt revir och äter upp sig. I höst blir ungarna bortkörda ur reviret av föräldrarna och kommer då leta upp egna revir. Vi hoppas att de hittar en bra vitryggskog så de i sin tur kan bilda familj nästa år.

Visste du att vitryggen:

  • symboliserar biologiskt rika skogar och, den variation av arter som är så viktig i naturen,
  • sedan 40 år är akut hotad att försvinna från Sverige,
  • snabbt behöver hjälp för att kunna leva kvar i Sverige,
  • behöver minst 100-150 hektar gammal lövskog med död ved för att kunna häcka,
  • behöver minst 400 hektar gammal lövskog för att kunna överleva på vintern, och
  • därför kan utnyttja endast 0,1 % av skogen i mellersta Sverige.

Lär dig mer om vitryggig hackspett >> 

Om Projekt vitryggig hackspett

Naturskyddsföreningen driver sedan 1990 ett projekt för att rädda den vitryggiga hackspetten i Sverige. Över 100 unga fåglar har fötts upp på Nordens Ark och placerats ut i passande miljöer. Troligtvis hade vitryggen inte funnits kvar i landet utan detta arbete.

Sedan 2016 samarbetar Naturskyddsföreningen med Stiftelsen Skansen och Järv Zoo för att föda upp fler ungar. Då kan fler ungar sättas ut i den svenska naturen och fler människor får information om det viktiga bevarandeprojektet. Tillsammans tror vi att projektet kommer att lyckas, men det kommer att ta tid.

Den vitryggiga hackspetten behöver din hjälp

Med ditt stöd kan vi rädda den i Sverige akut hotade vitryggiga hackspetten och dess skogar.