Så här används våra pengar

Så här fördelades Naturskyddsföreningens kostnader år 2019

Totala kostnader var 265 miljoner kr år 2019.

 > Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019

Medlemskostnader

Medlemskostnader avser kostnader för värvning av nya medlemmar och bibehållandet av befintliga medlemmar, t ex all administration kring hantering av inbetalningar. Här ingår även förvaltning av medlemsregistret för att hålla registret aktuellt och korrekt, t ex adressuppdateringar och hantering av in- och utträden.

Tidningen Sveriges Natur

Tidningen Sveriges Natur skickas ut till Naturskyddsföreningens medlemmar fem gånger om året. Kostnader här består av bl a löner till redaktionell personal och frilansare, inköp av bilder, tryckkostnader och distribution.

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader är kostnader för utveckling, produktion, utskick och distribution av insamlingsrelaterat material. Här ingår även kostnader för att rekrytera givare.

Globalt utvecklingssamarbete

Denna post avser kostnader för Naturskyddsföreningens globala utvecklingssamarbete med samarbetsorganisationer i Afrika, Asien och Latinamerika samt Ukraina. Verksamheten finansieras med Sida-bidrag och 10 procent egeninsats, det vill säga av våra egna medel. Kostnaderna går till att stärka organisationernas arbete för hållbart nyttjande av naturresurser och miljö. Förutom direkta bidrag till samarbetsorganisationernas verksamhet, ges stöd för kapacitetsutveckling. Andra kostnader gäller beredning av insatser och kontroll av att medlen används så effektivt som möjligt samt revision och återrapportering till Sida.

Natur- och miljöarbete i Sverige

Föreningens största utgiftspost är kostnader för de natur- och miljöprojekt, och allt arbete i samband med dem, som Naturskyddsföreningen bedriver inom våra fem prioriterade områden: klimat, skog, miljögifter, hav och fiske samt jordbruk. Här ingår kommunikations- och marknadsföringsarbete samt arbete med våra kretsar, länsförbund och nätverk inom dessa frågor.

Administration

Administrationskostnader är kostnader för bland annat föreningens IT-avdelning, HR- och ekonomifunktion, ledning, styrelse och revisorer.