Så här kontrolleras att våra pengar används rätt

90-konto

Naturskyddsföreningen har ett så kallat 90-konto hos Plusgirot vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll och uppfyller deras högt ställda krav. Bland annat görs en särskild årlig redovisning av intäkter och kostnader. Redovisningen granskas av revisorer som utses av Svensk Insamlingskontroll.

> Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto 

Medlemskap i Giva Sverige

Naturskyddsföreningen är medlem i Giva Sverige som verkar för etisk och professionell insamling och har utarbetat etiska råd och regler samt en kvalitetskod som alla dess medlemmar förbundit sig att följa.

Naturskyddsföreningen uppfyller kodens samtliga krav. 

> Giva Sveriges kvalitetskod 

Givarguiden 

Naturskyddsföreningen granskas av Charity rating och dess Givarguide som betygsätter insamlingsorganisationer. De utvärderar organisationernas demokratiska struktur, ekonomiska redovisningar och hur transparenta de är mot givare. Betyg ges enligt ett trafikljussystem där Naturskyddsföreningen har fått grönt ljus i samtliga kategorier.

Revisorer

På senaste rikstämman valdes tre revisorer: Lars Erik Engberg från Allegretto Revision (auktoriserad), Kåre Olsson och Anna Gabrielson.

Naturskyddsföreningens revisorer verkar helt oberoende och har som uppgift att granska föreningens verksamhet och styrelse. Genom revisionsberättelsen rapporterar de till riksstämman.

Kapitalplaceringar

Naturskyddsföreningen har en kapitalförvaltningspolicy som reglerar hur föreningens likvida tillgångar får förvaltas. Målet med policyn är att säkerställa att placeringarna främjar en hållbar utveckling samtidigt som den har en så låg risk och så hög avkastning som möjligt.

> Naturskyddsföreningens kapitalplaceringspolicy

Förebygga korruption

Naturskyddsföreningen tar bestämt avstånd från alla former av korruption. Detta återspeglas i såväl anställdas som förtroendevaldas agerande.

> Föreningens antikorruptionspolicy 

Alkohol och droger

Föreningens pengar används inte till alkohol. Eventuell alkoholkonsumtion vid t ex personalfest sker på personens eget initiativ och bekostnad och ska präglas av måttfullhet. 

> Inköpspolicy för Naturskyddsföreningens rikskansli 

Miljöpolicy

Naturskyddsföreningen ska i sitt interna arbete vara ett föredöme och leva som vi lär. Det uppnår vi genom hög kompetens, ständiga förbättringar, genom att följa miljökrav samt att vid varje enskilt beslut minimera vår miljöpåverkan.

> Miljöpolicy för Naturskyddsföreningens rikskansli