Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Regeringen arbetar med att ta fram en helt ny strategi för svenska livsmedel. Naturskyddsföreningen är en av flera aktörer som är oroade. Här förklarar vi varför och hur du kan hjälpa till!

Arbetet med Sveriges nya livsmedelsstrategi är inne i ett slutskede. Strategin ska gälla fram till 2030 med syftet att uppnå miljömålen för Sverige och samtidigt öka lönsamheten i jordbruket. Resultatet kommer att vara avgörande för hur vår mat produceras.

Naturskyddsföreningen vill öka produktionen av svenska livsmedel med hänsyn till både djur och natur. Det är vägen framåt för ett modernt och konkurrenskraftigt lantbruk. Vi har många kunniga lantbrukare, tillgång till obrukad mark och god tillgång till vatten. Regeringen borde ta vara på den kunskap och erfarenhet som byggts upp och som gett svensk mat ett försprång.

Starka röster driver nu frågan om ökad lönsamhet på bekostnad av både djur- och naturskydd. Därför är vi är oroade över att den nya strategin kommer få ett ensidigt fokus på ökad produktion där miljöns, djurens och människors hälsa inte prioriteras. Vi är rädda att mat från svenska gårdar i framtiden inte alls kommer att vara det som konsumenterna förväntar sig och vill ha.

Vill du som vi att svenska bönder ska öka sin lönsamhet tack vare av ett hållbart jordbruk? Då behöver vi din hjälp!

Hjälp oss - rädda den svenska maten!

Uppmana landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och hans parti- och riksdagskollegor att inte bara se till mängden mat utan att även försvara den svenska matens kvaliteter.

Vi är många som väljer svenskt just för det högre miljö- och djurskyddet samt lägre antibiotika användning.

Skicka ett brev till politikerna och hjälp oss förhindra en dålig strategi.

Låg kvalité och lägre priser är ingen konkurrensfördel

Svenskt lantbruk står inför stora utmaningar och kämpar för en ökad lönsamhet. Om strategin endast fokuserar på ökad produktion kan det leda till fortsatt intensifiering av kemikalier, fler djur på mindre yta, mer antibiotika och ökad övergödning. Och att djur får äta kraftfoder inomhus istället för att beta i värdefulla naturbetesmarker.

Låg kvalitet och lägre priser kan också leda till att lantbrukets lönsamhet sjunker ännu mer. För med högre löner och dyra byggkostnader har Sverige svårt att konkurera mot Europas utbud och kommer aldrig att vara det billigaste alternativet.

Det svenska lantbruket kan istället konkurrera med en högre kvalité eftersom många konsumenter, i hela Europa, efterfrågar mat som är snäll mot naturen, har ett högt djurskydd och låg användning av antibiotika.

Försvara den svenska matens kvaliteter

Livsmedelsstrategin måste respektera planetens, ekosystemens, djurens och konsumenternas krav på en hållbar produktion och konsumtion. Och skapa förutsättningar som gör att allt fler lantbrukare kan öka sin lönsamhet och produktion av hållbara livsmedel.

Därför kräver Naturskyddsföreningen att livsmedelsstrategin:

  • lever upp FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030. Där hållbara system för ökad livsmedelsproduktion ska bidra till ekosystemtjänster och successivt förbättra mark- och jordkvaliteten.
  • lever upp till miljömålet Giftfri miljö med minskad spridning av bekämpningsmedel och ökad ekologisk produktion. Mer eko fungerar som en motor för utvecklingen av ett svenskt hållbart lantbruk. Därför behövs mål för ekologisk produktion och offentlig konsumtion tillsammans med ökad kunskapsutveckling av ekologiska metoder.

Häng med i debatten:

Naturskyddsföreningen arbetar stenhårt med frågan om en hållbar livsmedelsstrategi. Här hittar du ett axplock av artiklar och politiska inspel:

Skyddet för miljö och djur riskerar att försvagas, DN Debatt

Slarva inte bort engagemanget för hållbar livsmedelsproduktion, slutreplik DN Debatt

Värna miljö- och djurskyddet, debatt i friKöpenskap

Hållbarhet - basen i en lyckad livsmedelsstrategi, inspel till Näringsdepartementet

Uppvaktning av landsbygdsminister Sven - Erik Bucht 17 mars 2016, vision inlämnad tillsammans med Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, World Animal Protection Sverige , Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Sthlm samt Ekologiska lantbrukarna.

Sämre miljö- och djurskydd främjar inte svenskt lantbruk, blogginlägg på Näringsdepartementet

Livsmedelsstrategi för framtiden, artikel i Sveriges Natur

Värna miljön och djuren i den nya livsmedelsstrategin, debatt GP

 

Vad är en livsmedelsstrategi?

Sverige har ingen nationell livsmedelsstrategi som flera andra europeiska länder har. Målet med regeringens arbete för den svenska livsmedelsstrategin är att stärka livsmedelssektrons innovationskraft, öka produktionen samt exporten av livsmedel och därmed främja sysselsättning och lönsamhet i livsmedelssektorn, samtidigt som de nationella miljömålen nås.

Regeringen har även identifierat ökad andel ekologisk produktion och bättre möjligheter för konsumenten att göra medvetna val som viktiga aspekter. Livsmedelsstrategin blir en proposition med inriktning för livsmedelssektorn t.o.m. 2030 som binds med riksdagen. Till livsmedelsstrategin tas en handlingsplan fram som gäller för mandatperioden.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/

Låt inte regeringen sänka kvalitén på svenska livsmedel!

Hjälp oss pusha politikerna att ta ett beslut som leder till bättre mat, starkare djurskydd och minskade miljökostnader. Skriv på – rädda den svenska maten!