Så vill vi bevara närnaturen

Vi har var och en och alla tillsammans ett ansvar för att ta hand om och förvalta naturens resurser – allt som lever och allt vi lever av. Men detta ansvar för naturen blir tomma ord utan träd, fritt vatten, blommor och fjärilar, små kryp, dofter och fågelsång. Vi behöver natur på nära håll i vardagen för att verkligen bry oss.

Närnaturen är vår vardagsnatur med växter och djur som förgyller tillvaron.

Att få uppleva natur nära är en unik möjlighet att knyta känsloband till en plats och till levande växter och djur. Känslorna för den natur som barn får leka och vistas i, följer ofta med som starka minnen upp i vuxen ålder. Ett enda träd som man får följa genom årstiderna, kan bli en positiv känsla eller till och med ”vän”. En plats som man kallar och upplever som ”sin egen” blir viktig att värna och ta hand om – ett symboliskt sätt att ta ett personligt ansvar för naturen.

Att ta ansvar, vårda och värna

Överallt finns träd eller naturområden med namn som inte står på kartor, men som är påhittade av barn eller vuxna som lärt känna knöltallen, håleken, dykudden eller Bagisskogen. Träd som Kungsträdgårdens almar och ”TV-eken” blev rikskända när de skulle fällas. ”TV-eken” fick till och med en vänförening och egen Facebooksida. Platser som har enskilda karaktäristiska träd, stigar, bäckar, badklippor, utsiktsplatser står för trygghet och igenkänning. När de hotas kan det kännas som att förlora en fast punkt eller något som är viktigt. 

Det finns många likheter mellan att bygga upp en relation till natur och till en människa. Om man ger ”sin” plats i naturen ett namn, blir det lättare att både prata om och bry sig om den. Vänskapen, känslorna, väcker ofta en vilja att ta ansvar, vårda och värna, alla viktiga grunder i det hållbara samhället.

Mänsklig påverkan på naturen kan både vara på gott och ont. Att anlägga en stig kan öppna naturen för många som annars har svårt att ta sig fram och ge fler chansen att lära känna naturområdet, höra fåglarna, se en ekorre och känna doften av jord och löv. Och samtidigt blir det fler som är beredda att kämpa när naturen hotas.

Naturskyddsföreningens arbete med närnatur

Vi vill att närnaturen ska bevaras – både för växternas, djurens och människornas skull. Föreningen har arbetat för att rädda hotad skyddsvärd natur ända sedan föreningen grundades 1909. Redan på 1930-talet började föreningen uppmärksamma behovet av natur i tätorter. 

Idag arbetar Naturskyddsföreningen på både lokal, regional och nationell nivå för att uppmärksamma närnaturens alla värden och för att fler tätortsnära skogar ska skyddas långsiktigt. Kontakta din lokala Naturskyddsförening för att vara med i arbetet för att bevaka närnaturen.

För att uppnå ett hållbart skydd och en hållbar skötsel för närnaturen i Sverige i ett längre perspektiv krävs grundläggande förändringar vad gäller både lagstiftning, ansvar, myndighetsrådgivning, kompetensutveckling, kartläggning, fysisk planering, skogsskötsel/-bruk, samverkan, skydds- och avtalsformer och uppföljning.

Dags för en förbättrad lagstiftning

Vi vill att närnaturen ska bevaras – både för växternas, djurens och människornas skull. Därför vill vi att en ny lagstiftning för skogen tas fram som samlas i första hand under miljöbalken. 

Nya regler, som i långt större utsträckning än idag legitimerar skogens sociala värden ska införas. Skogar med höga värden för rekreation och friluftsliv ska undantas från åtgärder och exploatering som inte främjar dessa värden eller biologiska och kulturella värden. Detta innebär bland annat följande:

 • En betydande del av naturen i tätortsnära områden avsätts som reservat eller med annan långsiktig, legal skyddsform som till exempel naturvårdsavtal (= formellt skydd).
 • I tätortsnära natur och annan natur av betydelse för lokalbefolkning eller det rörliga friluftslivet bedrivs en rekreationsinriktad skötsel, vilket innebär en skötsel som bevarar, vårdar och utvecklar sociala, kulturella och biologiska värden på lång sikt. Det innebär bland annat att trakthyggesbruk ej tillåts i skogar med höga sociala, kulturella och biologiska värden och att skog inom cirka 300 meter från skolor, förskolor och äldreboenden undantas från åtgärder som inte främjar nämnda värden.
  > Läs mer om hantering av värden
 • Samråd hålls alltid med berörda, till exempel boende, skolor/förskolor och föreningar, före större åtgärder i tätortsnära natur. 
 • Konsekvensanalyser för barns utomhusmiljö genomförs när planläggning eller lovgivning påverkar barns tillgång till natur. 
 • Effektiva sanktionsmöjligheter införs mot brott mot de regler som gäller eller kommer att gälla för skogen och tillsynen av efterlevnaden ökar. 
 • Ideella miljöorganisationer ges möjlighet att agera rättsligt och föra talan vid beslut enligt de regler som gäller eller kommer att gälla för skogen samt får liksom allmänheten i stort fortlöpande tillgång till information om planerade avverkningar.

> Läs vårt förslag till ny skogspolitik – Ny vår för skogen

En fysisk planering med helhetssyn

 • En landskapsplanering för naturmark införs där hänsyn tas till alla berörda intressen: biologiska, sociala, kulturella samt andra näringar såsom turism.
 • Planer och policys utvecklas för skydd och skötsel av tätortsnära natur i alla län och kommuner. 
 • Tätortsnära natur bevaras och återskapas så att alla nya bostäder, förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus som planläggs har natur av hög kvalitet inom cirka 300 meter. 
 • Tätortsnära natur bevaras och återskapas där det råder brist på sådan. 
 • Både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter beaktas i den fysiska planeringen. De samhällsekonomiska fördelarna av naturens alla ekosystemtjänster vägs in i de beslut som fattas.
 • Komplettering av plan- och bygglagen med en ny bestämmelse som föreskriver att översiktsplanen även ska belysa kommunens hantering av den bostads- och tätortsnära naturen. Läs mer på sidan 50 i vårt förslag till ny skogspolitik Ny vår för skogen.

Ökad kunskap om den tätortsnära naturen

 • En hög kompetensnivå inom naturvård och rekreationsinriktad skötsel säkerställs hos markägare och myndigheter. 
 • Satsning på forskning och utbildning om samt utveckling av skogsskötselsystem ändamålsenliga för tätortsnära skogar. 
 • Kommunerna får ett uttalat ansvar för att kartlägga den tätortsnära naturen vad gäller biologiska, sociala och kulturella värden för att få ett underlag till skydd och hållbar skötsel. 
 • Ett nationellt kvalitetsprogram utvecklas som innehåller krav på den tätortsnära naturens utformning och innehåll. 
 • Metoder för värdering av tätortsnära natur utvecklas. 
 • En naturskola eller motsvarande startas i varje kommun, som ett stöd för kommunens alla skolor.
  > Hur man startar en naturskola
 • Utomhuspedagogik införs som en obligatorisk del i landets lärarutbildningar.

Utökad samverkan och information

 • Lokalbefolkningen och samer ges medinflytande över natur av betydelse för deras rekreation, jakt, näringsverksamhet etc. I Sverige gäller detta särskilt samernas rättigheter, kultur och försörjningsmöjligheter. 
 • Lokala forum utvecklas där allmänhet, myndigheter, skolor, ideella organisationer och markägare kan diskutera aktuella frågor som berör den tätortsnära naturen.

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.