Skogen – mycket mer än ett virkesförråd

Vi människor behöver skogens gratistjänster för vår hälsa och välfärd. Här listar vi några av de ekosystemtjänsterna som vi vill ha och behöver från skogen – och som skogen kan ge oss om vi sköter den rätt.

Sveriges skogar har ett stort värde för hela samhället. Sköter, skyddar och brukar vi skogen rätt kan vi fortsätta använda skogen för alla våra behov. Men det många inte vet är att tillståndet i skogen blir allt sämre. Från ett variationsrikt skogsekosystem har Sveriges skogar omvandlats till ett landskap präglat av enformiga skogsplanteringar där mer än 1800 arter är hotade eller nära hotade och där värdefulla områden för rekreation och friluftsliv minskar.

Delikatesser för alla smaker

Många ser det som livskvalitet att plocka solmogna hallon, strö färska blåbär över frukostfilen och bära hem en korg full med kantareller. Viltkött och fisk är andra skatter från våra skogar och sjöar. Förutom det känslomässiga värdet finns ett stort ekonomiskt värde av dessa gratistjänster som skogen ger.

Skogen får människor att må bra

Att ta med kaffetermosen till den lilla skogstjärnen är inte bara trevligt, utan rent av nyttigt för oss. Forskning visar att det kan finnas stora hälsovinster med att vara i skogen. Skogen sänker stressnivån, ger stora möjligheter till fysisk aktivitet och ökad motståndskraft mot sjukdomar. Träd och grönska har också positiva effekter på rehabilitering efter sjukdomar och svåra skador. Skogen har en inneboende skönhet som många människor uppskattar och upplevelser i skogen är svåra att ersätta. Eftersom över 85 procent av Sveriges befolkning bor i tätorter är det viktigt att behålla de skogsområden som ligger på promenadavstånd – särskilt för den som har korta eller gamla ben. 

Motverkar global uppvärmning

Skogar har en direkt avgörande roll för hela jordens klimatsystem. Stora mängder koldioxid och andra växthusgaser lagras i skogen, både i träden och i marken. När skogen avverkas släpps kol ut i atmosfären, allra mest vid kalhuggning och dikning. 

Skogsprodukter kan till viss del ersätta fossila ämnen och bränslen eller fungera som alternativ råvara till material med stor klimatbelastning. Men bäst klimatnytta ger skogen troligen när man bygger in kol i långlivade träprodukter, till exempel i byggnader. Även om nya träd planteras så tar det 100 år eller mer för dem att binda samma mängd kol som försvann vid avverkningen. För att hejda klimatförändringarna behöver vi bruka skogen på ett hållbart sätt, samtidigt som skogen också bevaras som en kolsänka så den kan binda så mycket kol som möjligt.

Bygga i trä – förnybart och miljövänligt

När vi bygger bostadshus i trä blir huset en kolsänka och lagrar kol som trädet tagit upp ur koldioxiden i luften. Till skillnad mot betong, vars ingredienser sand och grus bryts i naturen och lämnar öppna sår i landskapet, är trä en förnybar resurs. Trähus är också hållbara och tåliga. Under senare år har byggandet i trä utvecklats och till och med högre hyreshus har byggts i trä. Men trots fördelarna med att bygga hus i trä domineras det svenska bostadsbyggandet fortfarande av bygge i betong. 

Reglerar det lokala klimatet

Skogen fungerar som jordens skyddande päls och jämnar ut temperaturen. Träden renar luften och skyddar mot buller. Genom samarbete med svamptrådar i marken, mykorrhiza, tas näringsämnen upp så vattnet som rinner vidare inte bidrar till övergödningen. Blöta sumpskogar, ett intakt marktäcke och trädens uppsugningsförmåga motverkar översvämningar. Skogen ger svalka och skydd mot storm och vind. Ju mer varierad en skog är, desto bättre kan den både hantera extrema väderomslag och förändringar i klimatet. 

Turism som får landsbygden att blomma

Redan idag omsätter naturturismen i Sverige 3,6 miljarder kronor och prognosen säger att siffran kommer stiga. Det skapar arbetstillfällen i områden som avfolkas och ger stöd till den lokala kulturen. Att människor väljer att semestra i Sverige i stället för att flyga till varmare länder är också bra för klimatet. Men för att locka turister behövs vacker och storslagen natur – inte kalhyggen. 

Bidrar till barnens lärande

Att vistas i skogen hjälper barnen att bli mer rörliga och kan förbättra koncentrationsförmågan. En liten skog nära en förskola kan kännas som en hel värld för ett barn. Långt upp i skolåldern kan skogen vara en viktig plats för lärandet. Trädens olika tjocklek och pinnarnas längd ger praktisk erfarenhet av storleksbegreppen i matematik medan vitsippsdungen blir ett motiv på bildlektionen. Att tidigt i livet vistas i skogen och få kunskap om naturen kan också skapa ett engagemang och intresse som följer med till vuxen ålder – och engagerade vuxna behövs när vi ska utveckla det hållbara samhället. 

En förutsättning för renskötseln

Samerna är Sveriges urfolk och deras rätt att använda mark för renskötsel är grundlagsskyddad. Skogsmarken är en viktig resurs för renskötseln framförallt under vintern. Vid svåra snöförhållanden då renarna får svårt att komma åt lavar på marken, övergår de till att äta trädlevande lavar. För att födan ska räcka över hela vintern måste renarna ha möjlighet att röra sig över stora områden. De gynnas därför av stora, sammanhängande betesområden som är lätta att röra sig i även under vintern. 

Skogsbrukets storskaliga påverkan på skogsmarken sedan 1950-talet har inneburit att förutsättningarna för renskötseln har förändrats drastiskt. Betesområdena har både minskat till ytan och splittrats. 

Hushålla med skogens råvara också viktigt

Trä är en fantastisk råvara – förnyelsebar och miljövänlig om den brukas och används på rätt sätt. Men pappers- och kartongförbrukningen ökar, vilket är en klimatbelastning. Samtidigt vill vi ta ut mer biobränsle från skogen och trä skulle kunna ersätta många mindre miljövänliga alternativ. För att skogen ska räcka till, krävs att vi minskar på vår förbrukning och hushållar bättre med råvaran. 

Skogar med biologisk mångfald gör allt detta möjligt

Den biologiska mångfalden bygger upp ekosystemen som upprätthåller livet på jorden. Med biologisk mångfald menas både variationer mellan individerna inom en art, variationen mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap. Att bevara arter är därför i själva verket grunden för en väl fungerande natur som ger oss människor en lång rad varor och tjänster. 

Dessa gratistjänster som skogen ger är en följd av ett fungerande samspel mellan de skogslevande arterna och den fysiska miljön. Ett ekosystem med bevarad biologisk mångfald har också en större resiliens, det vill säga motståndskraft och återhämtningsförmåga, än ett utarmat system och står därför emot förändringar bättre, till exempel klimatförändringar.

Framtidens nyttjande av skogsekosystemet ska vara hållbart. Just nu är vi på väg åt fel håll och det som behövs är en moderniserad skogspolitik, som tar hänsyn till långsiktiga och samhällsekonomiska intressen och som har mångfald som ledstjärna.

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.