Naturskyddsföreningens Skogspris

Vi letar efter skogens bästa vänner! Känner du till någon markägare eller någon annan som inspirerar och gör viktiga insatser för miljö- och naturvård i skogen? Då ska du nominera den personen eller företaget till Naturskyddsföreningens Skogspris!

Vad är Skogspriset?

Naturskyddsföreningens Skogspris ska belöna och uppmuntra fler markägare och andra förebilder att berätta om sina miljö- och naturvårdsinsatser och inspirera andra att göra samma sak. Vi vill särskilt lyfta fram de markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och sociala värden – från norr till söder. När skogspolitiken inte räcker behöver vi visa att det finns enskilda initiativ som gör skillnad för den biologiska mångfalden och skogens sociala värden.  

Vad vinner man?

Priset består av ett konstföremål i trä, ett diplom, äran och naturligtvis möjligheten att visa hur man kan gå före och bidra till en positiv utveckling.

Hur funkar det?

  • Alla invånare i Sverige, medlem eller icke-medlem, får nominera pristagare.
  • Nominera via detta formulär.  
  • Valbar till priset är varje privatperson, offentliga institution eller företag, som äger eller sköter skog i Sverige eller på annat sätt gjort exceptionella insatser för naturvård i skogsbruket.
  • Skogspriset är primärt avsett för markägare, men även andra kan nomineras enligt ovanstående punkt;
  • Årets pristagare koras på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Kristianstad den 11 maj 2019.

Vilka kriterier arbetar juryn efter?

Skogspriset utdelas för en aktiv gärning för främjandet av hållbart skogsbruk, med tyngdpunkt på bevarande och utvecklande av biologisk mångfald och/eller skogens sociala värden.

Juryn

Juryn 2018 bestod av Johanna Sandahl (Naturskyddsföreningens ordförande), Lotta Silfver och Martin Emtenäs (ledamöter i Naturskyddsföreningens styrelse), Per Simonsson (oberoende expert) och Jonas Rudberg (sakkunnig vid Naturskyddsföreningens rikskansli).

Kontakt/frågor: Jonas Rudberg, sakkunnig Naturskyddsföreningen, 070-214 16 32

Tidigare Skogspristagare 

2017 fick Martin Jentzen, Munkedal, och Mikael Karlsson, Södertälje, dela på priset för sina insatser för att utveckla och hjälpa markägare att tillämpa hyggesfria skogsbruksmetoder. > Läs mer här

2016 fick Gunnel och Dag Ekman Skogspriset för att de återskapar viktiga lövskogar och våtmarker och ställer om till ett skogsbruk med ett levande skogs- och kulturlandskap. > Läs mer här

2018 fick Bertil Anderson, Vimmerby, Skogspriset för sina insatser för skogens biologiska mångfald. Han har bland annat tagit initiativ till flera biotopskydd och naturvårdsavtal på sina marker. > Läs mer här

2019 fick Cecilia Lundin och Täby kommun Skogspriset för ett fantastiskt arbete med tätortsnära skogar och öppna landskap. Pristagaren har bland annat initierat nyskapande projekt såsom anläggning av ädellövskog och samverkat i konstruktiv anda med lokalföreningar. > Läs mer här

Nominera till skogspriset

Vi vill belöna och uppmuntra markägare som är förebilder. Nominera någon som inspirerar till bra miljö- och naturvårdsinsatser!