Umeå i framkant med lärande för hållbar utveckling

Sedan många år har för- och grundskolan i Umeå kommun arbetat långsiktigt och strategiskt med lärande för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är också ett av Umeå kommuns övergripande mål och något som alla kommunens verksamheter ska verka för.

Elevaktivitet under Rådslag för hållbar stadsutveckling i Umeå.

Foto:

Matz Glantz, Naturskolan i Umeå.

2004 togs beslut om ett nytt övergripande mål i för- och grundskolenämndens verksamhetsplan för Umeå kommun; att lärande för hållbar utveckling skulle integreras i all undervisning. En huvudsaklig del av strategin för målets långsiktiga genomförande var att från 2006 skulle all personal inom för- och grundskola utbildas i lärande för hållbar utveckling, och inom fyra år skulle alla skolor i kommunen ha ansökt om Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”. Utmärkelsen tilldelas skolor som uppfyller ett antal kriterier enligt SKOLSF 2009:19 och bygger på förutsättningen att lärande för hållbar utveckling spelar en aktiv roll i skolans pedagogiska arbete.

Idag har drygt 80% av Umeås förskolor och skolor tilldelats utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”, vilket är en hög andel jämfört med övriga landet. Varje enhet har därmed en egen handlingsplan med individuella mål för hållbar utveckling som ska uppnås. Vart tredje år utvärderas och förnyas både ansökan och den egna handlingsplanen.

Grön Flagg

Många av Umeå kommuns förskolor och skolor har även fått certifieringen ”Grön Flagg” – ett program som drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent och som ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Grön Flagg hjälper pedagoger och ledare att arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med barn och unga i förskolor och skolor. Hösten 2017 nominerades Tomtebogårds skola och förskola som en av fem skolor i landet till hållbarhetsutmärkelsen Årets Grön Flagg-skola med motiveringen: ”För ett lyft av klimatproblematiken som inger hopp för framtiden.”

Naturskolan i Umeå

Naturskolan i Umeå startades 1991 och arbetar med lärande för hållbar utveckling genom att erbjuda stöd och kompetensutveckling till pedagoger och ledare inom för- och grundskolan, främst genom utomhuspedagogik och aktivt platsbaserat lärande.

– Vi flyttar lärande inom olika ämnen till en annan miljö. Vi arbetar ämnesövergripande, och när man är i naturen lär man sig också om naturen och de gränser den sätter för vår egen livsstil. Det ger en känsla för naturen, en bra grund för hållbart tänkande som följer barnen när de växer upp och blir äldre, säger Erika Åberg, enhetschef på Naturskolan i Umeå.

Som själva navet i kommunens strategiska LHU-arbete har Naturskolan spelat en central roll i att uppnå målet om att utbilda pedagoger och ledare i lärande för hållbar utveckling och därigenom även certifiera majoriteten av Umeås skolor som ”Skolor för hållbar utveckling”. Förutom de nationella läroplanerna som styrdokument bidrar även De globala målen sedan 2015 med en tydlig riktning för verksamheten. Naturskolan arbetar integrerat och med en pedagogisk bredd som ska underlätta för fler inom förskola och skolor att uppnå hållbarhetsmålen och må bra – både nu och i framtiden.

Lokalt LHU nätverk

Runt 170 pedagoger och ledare deltar i ett lokalt LHU nätverk där alla kommunens förskolor och skolor finns representerade för att dela kunskap och kommunicera erfarenheter från verksamheterna. En referensgrupp med ledare fångar upp verksamheternas aktuella behov och planerar bland annat stödjande insatser som Naturskolan verkställer genom att erbjuda olika arrangemang. Nätverket träffas fyra gånger per läsår och det övergripande temat för läsåret 17/18 är ”De globala målen för hållbar utveckling” där varje träff kommer att rikta in sig på specifika mål.

Rådslag för hållbar stadsutveckling

Som ett led i att överbrygga avståndet mellan teori och praktik, och underlätta möten mellan skolan och omvärlden har Naturskolan för fjärde året arrangerat medborgardialogen ”Rådslag för hållbar stadsutveckling” med grund i de globala hållbarhetsmålen. Arrangemanget startade som en satsning från Världsnaturfonden WWF inom projekten ”Earth Hour City Challenge” och ”Vår stad 2030”, men utvecklades därefter till ett eget koncept i Umeå med fokus på elevaktivitet och dialog. Projektet är en mötesplats och bidrar till att skapa en värdefull plattform för högstadie- och gymnasieelever att aktivt delta i samhällsfrågor kring hållbar stadsutveckling.

– Rådslaget är ett försök att skapa samverkan inom kommunen och synliggöra skolan och eleverna som viktiga och nödvändiga aktörer i arbetet för den framtida, hållbara staden, säger Erika Åberg, enhetschef på Naturskolan.

Rådslagen har gett flera ”ringar på vattnet”. Bland annat har en grupp elever deltagit i planeringsarbetet av ett nytt bostadsområde i Umeå tillsammans med kommunens planarkitekt. Elevernas arbeten har uppmärksammats i media och några har presenterat sina arbeten för byggbolag och blivit inbjudna till samrådsmöten.

Internationellt samarbete

Internationellt samarbetar Naturskolan med skolor i Vietnam och genomför med hjälp av medel från ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ett flerårigt projekt med fokus på hållbar utveckling, demokrati och jämställdhet. Cirka 400 pedagoger och ledare har hittills utbildats i utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling på plats i Hanoi.

Testa Energifallets hållbara övningar!

Energifallet är vårt läromedel om energi och hållbar utveckling. Det innehåller övningar, faktablad, filmer och mycket annat.