Ekosystemtjänster - vad naturen gör för dig

Ekosystemtjänster är ett annat ord för allt det vi människor får från naturen eller ekosystemen. Det är allt från naturens sätt att ge oss rent vatten från åar och sjöar, bin och humlor som pollinerar äppelträdens blommor i Kivik och kaffeplantor i Brasilien så att odlarna får en bra skörd. Men det är också naturens fantastiska sätt att påverka vårt välbefinnande.

Ekosystemtjänster - Vad naturen gör för dig
Ämnen: Sv, Ge, Bi

Materialet utgår från att det inte handlar om att rädda naturen för dess egen skull – att miljöfrågorna inte bara handlar om att det är naturen som förstörs. Vi vill förmedla en förståelse för att det handlar om att skapa en hållbar livsstil så att vi människor kan fortsätta att utveckla välfärd och fungerande samhällen, i samklang med ekosystemen. Eftersom vi alla är så beroende av fungerande ekosystem är det snarare kunskapen om att använda dessa tjänster på ett hållbart sätt som kommer att bli avgörande för välståndet för kommande generationer.

Materialet innehåller ett antal övningar för högstadiet sorterade i fyra olika kategorier som alla har en tydlig koppling till bedömningskriterier och kursplanemål för ämnena geografi, biologi och svenska. De flesta övningar handlar om att arbeta individuellt eller tillsammans i klassrummet, men det finns också förslag på övningar ute i naturen. Till alla övningar finns också förslag och tips på hur eleverna kan presentera och publicera sitt arbete på olika sätt.

Tanken är att övningsmaterialet ska kunna ligga till grund för ett temaarbete på omkring två till tre veckor kring ekosystemtjänster. Övningarna är utformade så att det ska vara enkelt för dig som lärare att variera och anpassa dem till olika typer av undervisningssituationer.

Elevövningarna

Övningsmaterialet är uppdelat i tre olika kategorier. De olika kategorierna tränar olika förmågor.
> Läs lärarhandledningen till materialet

Ordlista  
Ord och begrepp som är kursiverade i övningarna finns förklarade i ordlistan.
> Ordlista

Faktaövningar
1. Ekosystemtjänster – vad naturen gör för dig. Arbetsblad, faktablad – introduktionsövning som ger en första inblick i vad ekosystemtjänster är.
2. Ekosystemet ger rent vatten till 8 miljoner New Yorkbor. Arbetsblad – beskrivning av händelserna kring hur man valde naturlig rening till New Yorks dricksvatten.
3. Bin och humlor kräver respekt. Arbetsblad, illustration – handlar om vad som händer om man inte respekterar de gratisarbetande pollinatörerna.
4. Ekologiskt jordbruk ger mer. Arbetsblad, illustration – visar skillnaderna mellan intensivt och ekologiskt jordbruk och hur ekosystemtjänster är kopplade till det.

Faktauppgifternas syfte är att ge eleverna grundläggande fakta om ekosystemtjänster. Att få en översikt och en ökad förståelse för vad det handlar om och vilka problem vi står inför. Den första övningen är en introduktionsövning till ämnet, där ingår också ett faktablad med enkla förklaringar till en mängd ekosystemtjänster. Faktabladet kan med fördel användas som faktaunderlag
även i andra övningar.

Argumentera
5. Åsikter om ekologiska jordbruk– svara på insändaren. Insändare, faktablad – besvara myter om ekologisk odling med hjälp av faktablad.
6. Två artiklar – Jätteräkor till vilket pris som helst + Ekologiskt i Brasilien. Två arbetsblad – två exempel på hur man har överutnyttjat resp. dragit nytta av ekosystemtjänster och vilka konsekvenser det har inneburit för människor och ekosystemen.
7. Hjälp Fågelstads miljöförvaltning. Arbetsblad – Fågelstad har ett dilemma, eleverna ska hjälpa till att värdera ekosystemtjänster och ta fram argument till stadens miljöförvaltning.
8. Striden om Hackspettsskogen. Arbetsblad med protokoll – intressegrupper ska ta fram argument och debattera framtiden för ett värdefullt skogsområde.

Tanken med argumentationsövningarna är att eleverna ska bearbeta och fördjupa sina kunskaper om ekosystemtjänster. I de här övningarna handlar det om att ta ställning och bygga upp en argumentation kring en specifik frågeställning.

Ut och undersök
9. Värdera ekosystemtjänster där du är. Arbetsblad.
10. Undersök den biologiska mångfalden. Arbetsblad med protokoll.
11. Gör vattnet rent. Arbetsblad.

De här övningarna ställer inga höga krav på specifik natur, det fungerar med parker, skogsdungar eller närliggande ängsmark. Tanken är att på ett enkelt sätt kunna fördjupa och testa några av de ekosystemtjänster som bearbetats i materialet.

Presentera och publiceraTill alla övningar finns också förslag och tips på hur eleverna kan presentera och publicera sitt arbete på olika sätt.
> Presentera och publicera

> Alla övningar i ett dokument

Materialet har tagits fram av Naturskyddsföreningen och Albaeco.

Mer om ekosystemtjänster: Kolla in Energifallets övning Gratis från naturen.