Energismart skola - ett samarbete med Malmö stad

Energifallet

Energismart skola - ett samarbete med Malmö stad

Under 2016/2017 samarbetar Malmö stad och Naturskyddsföreningen för att skapa mer energismarta skolor. Övningar och metoder från Naturskyddsföreningens läromedel Energifallet används för att försöka få till beteendeförändringar.

Foto:

Drazan Lukic

Skolbyggnader är stora energislukare, men vems är ansvaret? För att minska energianvändningen i kommunala verksamheter krävs inte bara smarta system, utan även kunskap, motivation och nya vanor hos användarna. Detta är en särskild utmaning i fastigheter där det finns många aktörer, som i en skola, där vinsterna av att spara energi och resurser inte kommer skolan och eleverna tillgodo. Avsaknaden av kunskap om de smarta systemen och en bristande känsla av ägandeskap hos användarna gör att man inte får ut full potential av de oftast dyra och avancerade lösningar som installerats.

Naturskyddsföreningen gjorde en enkätundersökning bland Sveriges kommuner 2013, kring arbetet med lärande för hållbar utveckling (LHU) i grundskolan. I den framkom att skolorna (kommunala) saknade förutsättningar för att nå läroplansmålen kring hållbar utveckling. Bland annat saknades medel till kompetensutveckling, och samarbetet mellan skolan och dess fastighetsägare behöver öka. Detta finns att läsa i rapporten Hållbar utveckling i skolan – var god dröj.

Malmö stad har högt satta mål för att minska energianvändning och klimatpåverkan i sina verksamheter. För att nå målen är medborgarnas deltagande helt avgörande – ett smart system blir inte smartare än sin användare.

Så här kan arbetet med att skapa en Energismart skola se ut:

  • Metoder och övningar från Naturskyddsföreningens läromedel Energifallet används för att implementera energibesparing hos eleverna,

  • Konkret arbete med själva skolan utifrån ett flertal aspekter på energi, t.ex. matsvinn och återvinning. ”Det utvidgade klassrummet”,

  • Ökat samarbete mellan skolan, fastighetsägare, fastighetsskötare, förvaltare och annan personal,

  • Visualisering och kommunikation av skolans energibesparing,

  • Involvering av en hel rad samhällsaktörer utanför skolan. Det kan ge möjligheter för eleverna, varav många saknar kontaktnät i samhället, att upptäcka andra delar av staden och kanske få upp ögonen för framtida yrken.

  • Om möjligt kan man jobba med riktiga case som får presenteras för beställaren, såsom politiker och tjänstemän. Tanken är att Energismart skola därmed också kan involvera demokrati- och integrationsfrågor.

Målet är att öka förståelsen för energifrågans roll i en hållbar utveckling, men också visa att det är möjligt att påverka och förändra, och låta elever och personalen vara en del av en förändringsprocess och i ett större sammanhang.

Projektet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Malmö stad. 
Det pågår under 2016/2017.