Om Energifallet

Om Energifallet

Energifallet är Naturskyddsföreningens kostnadsfria läromedel om hållbar utveckling. Det består av läroplansförankrade övningar och verktyg, såsom faktablad, filmer och elevinstruktioner.

Vad är Energifallet?

Energifallet är Naturskyddsföreningens läromedel om hållbar utveckling för årskurs F-9. Materialet är framtaget med lärarnas och elevernas behov i fokus och med tydliga kopplingar till läroplanen för grundskolan (Lgr11). Övningarna kan användas ämnesspecifikt och fristående eller som ämnesövergripande lektioner och temaarbeten.

Syftet är att underlätta för lärarna att rusta eleverna med kunskaper och verktyg för att ta sig an framtiden och se sin roll i ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Genom Energifallet tränas eleverna i att kritiskt granska fakta i ett stort informationsflöde, ta personligt ansvar och inse konsekvenserna av olika alternativ.

Till Energifallet finns även ett arbetsupplägg för högstadiet där ett studiebesök på Ikea ingår. Eleverna förbereder sig för studiebesöket med utvalda övningar ur Energifallet, och granskar Ikeas hållbarhetsarbete. Läs mer här.

Materialet passar utmärkt att använda i skolarbete om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mer om de globala målen hittar du i länklistan.

Vem kan använda Energifallet?

Energifallet har tagits fram för skolpersonal som vill inspireras kring hur hållbar utveckling kan inkluderas i undervisningen, både ämnesövergripande och i enskilda ämnen. Energifallet kan användas både av nybörjare och experter på hållbar utveckling!

Flera av övningarna fungerar dessutom utmärkt för fritidsverksamhet. Vi tror att all personal på skolan kan hitta bitar av Energifallet som passar.

Varning för biverkningar av Energifallet: Eleverna kan utveckla ett starkt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor och bl a börja ställa krav på en energismartare skola. I allvarliga fall kan eleverna även börja ställa krav på sina föräldrar! 

Varför heter det “Energifallet”?

Energi finns överallt, omkring och inuti oss. Vår energianvändning är kopplad till både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av samhället. Det gör energi till en bra utgångspunkt för att prata om hållbar utveckling och knyta ihop olika skolämnen till varandra.

Hur är materialet uppbyggt?

Energifallet är ett webbaserat läromedel uppbyggt kring övningar, anpassade för grundskolans tre stadier. Till dem finns lärarhandledningar och olika verktyg, som faktablad, filmer och elevmaterial.

Det går att plocka ut enstaka övningar, kombinera dem med andra material, eller använda alla övningar under en längre period tillsammans med andra lärare. Övningarna kan göras i den ordning som de ligger på hemsidan, eller helt fristående. Alla övningar är märkta med de ämnen som har relevanta skrivningar i Lgr11, men bara fantasin sätter gränser och vi är bara glada om övningarna anpassas efter behov.

Är det verkligen gratis?

Ja! Allt material är kostnadsfritt. Hela framtagandet av Energifallet finansierades med stöd av Energimyndigheten till och med år 2014. Nu är Energifallet fortsatt finansierat av Ikea och därför kan vi fortsätta att utveckla materialet och erbjuda det kostnadsfritt till skolor.

Varför har Naturskyddsföreningen tagit fram Energifallet?

Mänskligheten står inför en enorm klimatutmaning och det är bråttom att ställa om till ett hållbart samhälle. Ju längre omställningen dröjer, desto större blir konsekvenserna för framtida generationer, i form av mer extremväder och konflikter till följd av resursbrist. Skolans verksamhet behöver förbereda eleverna att verka som globala medborgare i en hållbar värld. 

Naturskyddsföreningen har tagit fram Energifallet för att främja lärande för hållbar utveckling och stödja skolor i att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågor. Energifallet uppmuntrar till ett ämnesintegrerat arbetssätt, som gör det tydligt för eleverna hur olika ämnen hänger ihop och hur de tillsammans skapar en helhet.

Hållbar utveckling är inget eget ämne i läroplanen, utan något som berör alla skolämnen. Enligt läroplanen för grundskolan ska all undervisning innehålla fyra övergripande perspektiv, det historiska, de miljömässiga, det internationella och det etiska. Tillsammans skapar de förutsättningar för eleverna att utveckla ett dynamiskt tänkande kring hållbar utveckling som sträcker sig över tid och rum - lokalt, globalt, då, nu och i framtiden.

Även om det det pedagogiska uppdraget ligger hos lärarna, så är det upp till rektorerna att organisera skolundervisningen så att hållbar utveckling inkluderas. Kommuner och andra huvudmän är skyldiga att se till att skolorna har det stöd som behövs för att arbeta med lärande för hållbar utveckling. Mer om hur rektorer och skolhuvudmän kan arbeta hittar du i länklistan.

Vi har mött många lärare som menar att Energifallet motsvarar det läromedel som de hittills har saknat. Vi hoppas att övningarna kommer att komma till användning i hela svenska grundskolan och bidra till mer kunskap om hur vi kan skapa ett mer hållbart samhälle. Bakom Energifallet står Naturskyddsföreningen, en ideell folkrörelse med 226 000 medlemmar. Läs mer om Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen vill med läromedlet Energifallet bidra till att dagens unga ser lösningar och känner framtidstro. 

Lycka till!