Elevinstruktion: Skolstolen - en designuppgift

  

Elevinstruktion: Skolstolen - en designuppgift

Hur kan en möbel vara både bekväm, snygg, resurssmart och miljövänlig? Här får du ta fram en egen hållbar design.

Din uppgift är att skapa en modell av en sittmöbel. Stol, fåtölj, soffa, schäslong, sittpuff eller något annat - du väljer!

Möbeln ska vara:

  • sittvänlig (ergonomisk)
  • funktionell (användbar)
  • gjord av återanvända och/eller återvinningsbara material

I din design ska du ta hänsyn till:

  • färg och form (estetik)
  • påverkan på miljö och naturresurser genom hela möbelns livscykel
  • påverkan på människor och deras arbetsvillkor

Du behöver göra en skiss, kostnadsuppskattning och en ritning, samt välja material och beskriva möbelns fördelar och eventuella nackdelar. Du ska kunna motivera dina val av material, tillverkningsmetod, form och funktion.

För en loggbok över hela arbetsprocessen där du besvarar nedanstående frågor och skriver ner vad du gör vid varje moment. Dokumentera också gärna genom att fotografera under arbetets gång. Du kan när som helst göra ändringar i din design om det behövs. Skriv ner eventuella problemställningar och nya idéer så att du kommer ihåg dem till nästa lektion.

Gör så här

1. Gör en skiss av hur du vill att din sittmöbel ska se ut.

Ta hjälp av avfallstrappanSkriv ner dina idéer i loggboken där du förklarar din skiss och beskriver möbelns form och funktion samt dina val av material och tillverkningsmetod. Bestäm också ett namn på din möbel.

- Vilka färger, former och funktioner ska möbeln ha? Vilka behov fyller designen? Kan möbeln ha flera funktioner?

- Vilken målgrupp riktar sig möbeln till? 

- Vilka material behövs?

- Vilka olika moment är inblandade i tillverkningen av möbeln? Kan momenten göras mer effektiva (t ex genom hur möbeln förpackas eller transporteras)?

2. Gör en uppskattning av hur mycket möbeln kommer att kosta när den är färdig.

Fundera t ex på kostnader för material, tillverkning, transport och lön för försäljning och service). Resonera kring andra apsekter som kan ses som kostnader, t ex priset människor och miljö får betala vid tillverkning och vid uttag av naturresurser. 

Vad påverkar priset på din möbel? Hur kan du påverka prislappen? 

- Hur kan du försäkra dig om att din möbeldesign är schysst mot människor och miljö? 

3. Gör en ritning av möbeln.

Skriv ner i loggboken:

- Vilka mått behöver möbeln ha?

- Vilken skala är det lämpligt att rita möbeln i?

4. Bygg en modell av ritningen.

Skriv ner i loggboken hur du går tillväga. Om du gör ändringar i designen, skriv ner och förklara varför du gör dem.

 

 Slöjd - Kunskapskrav för betyget A

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligtsätt med precision. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Teknik - Kunskapskrav för betyget A

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matematik - Kunskapskrav för betyget A

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

 

Redovisning

Redovisa den färdiga modellen och arbetsprocessen. Visa skissen, ritningen och den färdiga modellen. Förklara dina idéer om form, funktion, material, tillverkningsmetod och miljöpåverkan.

Viktiga frågor att besvara är:

- Hur fick du din idé om hur möbeln skulle designas? Vilken målgrupp riktar sig designen till?

Har möbeln några särskilda funktioner? Varför har den en viss form? Hur påverkas kroppen av att sitta i stolen?

- Vad består materialet i möbeln av? Varför har du valt just det materialet?

- Hur tillverkas möbeln? Vilka yrkeskategorier kan vara inblandade i att designa, tillverka och sälja möbeln?

- Vad kostar möbeln? Hur påverkar möbeln naturresurser, miljö och människors arbetsvillkor?

- Hur länge håller möbeln och vad händer med den när den inte används längre?

- Hur löste du eventuella problem som dök upp? Vad skulle du göra annorlunda om du skulle designa en möbel en annan gång?

 

Teknik - Kunskapskrav för betyget A

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Hem- och konsumentkunskap - Kunskapskrav för betyget A

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 Svenska / Svenska som andraspråk - Kunskapskrav för betyget A

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt somför samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Kemi - Kunskapskrav för betyget A

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

> Tillbaka till Energifallet.se