Vem äger Arktis?

  

Vem äger Arktis?

Mängder av levande varelser är beroende av Arktis för sin överlevnad. Klimatförändringar och krympande havsis påverkar Arktis och öppnar möjligheter för ny exploatering. Ingen äger Arktis, men vem ansvarar för det stora havsområdets framtid?

Ämnen: Ge, Bi, Ke, Sh, Fy, Sv

Vem äger Arktis? När klimatförändringarna har bidragit till att isen på Arktis har dragit sig tillbaka öppnas möjligheten att borra efter olja där det tidigare var omöjligt. Ingen äger Arktis, men vem ansvarar för det stora havsområdets framtid?

Målet med övningen är att eleverna får kunskap om klimatförändringarnas effekter i Arktis och hur några mekanismer spelar in. Genom övningen utvecklar eleverna sina förmågor att söka information, granska, kommunicera och ta ställning i aktuella frågor.

Material: Introfilm med äventyrarna Glenn och Sören. Klimatmagasinet Effekts artikel "Kampen om Arktis", artiklar på internet, faktablad, ordlista om energi och klimat. Verktyg till övningen finns i sidomenyn.

Genomförande

Titta på filmen med äventyrarna Glenn och Sören som har genomfört en klimatexpedition och rott runt Svalbard. Resonera kring filmen.

Visa bilder på Arktis och förändringen av isens utbredning. De går att hitta bra information om det via SMHI:s hemsida och Google Earth Timelapse.

Läs artiklar på internet om Natur og Ungdom, som stämde den norska staten för att de tillåter ny oljeborrning i Barents hav i Arktis – en rättegång som miljöorganisationen förlorade.

Diskutera följande frågeställningar:

 • Vilka länder hör till Arktis?
 • Vilka länder gränsar till Norra Ishavet?
 • Vad kan förändringar i isens utbredning leda till?
 • Vad kan förändringarna bero på?
 • Vilka olika konsekvenser kan oljeborrningar i Arktis få?

Resonera om olika sätt som människor har påverkat Arktis, både lokalt och globalt.

Vad vill vi veta?

Låt varje elev skriva ner minst tre frågor som hen skulle vilja ha svar på. Para ihop eleverna och låt dem tillsammans utveckla/fördjupa frågorna. Låt eleverna skriva in sina frågor i t.ex. Trello. Tillsammans grupperar klassen frågorna och dessa grupper utgör en grund för arbetet tillsammans med andra kompletterande frågeställningar.

Läs artiklar på internet kring Natur og Ungdom stämde den norska staten för att de tillåter ny oljeborrning i Barents hav i Arktis.

Kompletterande frågeställningar

 • Identifiera intressekonflikter kring oljeborrningar i de Arktiska haven.
 • Vilka intressekonflikter finns kring oljeborrningar i Arktis? Och vilka argument framhåller de inblandade parterna?
 • Hur påverkas ekosystemen i Arktis av det förändrade klimatet?
 • Vilka av de globala målen för hållbar utveckling berörs av ett förändrat klimat i Arktisregionen?
 • Vilka lösningar finns för att begränsa klimatförändringarna?

Ställ påståenden till eleverna via t.ex. mentimeter eller kahoot:

 • Att isarna i Arktis smälter påverkar oss i Sverige. Ja/nej
 • Vi borde få arbeta mer med såna här frågor i skolan. Ja/nej
 • Jag vet själv vad jag kan göra för att begränsa klimatförändringarna. Ja/nej
 • Det spelar ingen roll vad vi i Sverige gör. Ja/nej
 • Jag gör saker som jag vet hjälper till att begränsa klimatförändringarna. Ja/nej

Resonera kring svaren och lyft de olika alternativen i ett öppet klimat.

Låt eleverna göra egna frågor.

Avslutande frågeställningar att samtala om:

 • Vem äger havet?
 • Vem har ansvar för Arktis?
 • Vems intressen ska prioriteras?
 • Vems/Vilka intressen styr?
 • Är ett lågt oljepris bra eller dåligt för klimatet?
 • Vem/vilka drabbas av förändringarna i Arktis?
 • Vilka av de globala målen för hållbar utveckling kan direkt eller indirekt kopplas till vad som händer i Arktis?
 • Vad kan vi i Sverige göra och vem kan göra vad?

Förslag på dokumentation och redovisning

Låt eleverna skriva insändare med sina synpunkter kring klimatförändringar och förändringarna i Arktis. De kan gärna svara på varandras insändare. Ge gärna förslag på argument för och emot.

Låt eleverna ge förslag på olika åtgärder för att stoppa klimatförändringarna, gärna kopplat till de globala målen för hållbar utveckling.

Låt eleverna skriva tal, göra en intervju och spela in med mobil eller surfplatta eller göra en filminspelning med hjälp av greenscreenteknik. Vem ska ni visa era dokumentationer för?

Gör en utställning som kan visas i skolan eller i någon annan offentlig/privat lokal.

Tips! Försök att hitta en extern mottagare till elevernas arbeten, till exempel en tidning eller politiker.

 Mer information

 

Övningen är framtagen av Lisen Vogt, pedagog Science Center 2047, Borlänge.