Hållbara julklappar?

Här får eleverna göra en historisk tillbakablick och en framtidsspaning på julklappar. Däremellan diskuterar de samtidens julklappar ur hållbarhetsperspektiv och får komma med egna förslag på planetvänligare gåvor.

Illustration: Sofia Liljander

Ämnen: Hi, Bi/Fy/Ke, Re, Sv 

Den här övningen handlar om julklappar ur historiskt, samtida och framtida perspektiv. Eleverna får resonera kring gåvor ur ett hållbarhetsperspektiv och komma med egna förslag på planetvänligare saker att ge bort.

Moment 1 är ett läsmoment - läs högt för eleverna eller låt dem läsa enskilt. Moment 2 är en elevaktiv övning uppdelad i tre mindre uppgifter. 

Material och verktyg: Julklappens historia (pdf). Bildspel: Hållbara julklappar? (pdf). Idéblad: Planetvänligare gåvor (pdf). Faktablad: Cirkulär ekonomi. Faktablad: Konsumtionsbaserade klimatutsläpp. Alla verktyg till den här övningen finns i verktygsmenyn.

Förberedelser: Förbered att läsa upp texten Julklappens historia - utskriven eller digitalt. Förbered visning av bildspelet. Läs igenom faktabladen om cirkulär ekonomi och konsumtionsbaserade klimatutsläpp.

Tips! I övningarna Följ T-shirten och Onödigaste prylen får eleverna fördjupa sig i konsumtion och produktion ur  livscykel- och hållbarhetsperspektiv. De passar att arbeta vidare med efter den här övningen. Har klassen tidigare arbetat med någon av dem kan detta vara ett roligt avslutningsmoment eller ett tillfälle att fånga upp tidigare resonemang kring konsumtion och användning av naturresurser.

 

Genomförande

Moment 1: Julklappens historia 

Läs Julklappens historia högt, berätta fritt efter texten eller låt eleverna läsa på egen hand. 

 

Moment 2: Bildspel med elevaktiva övningar

Detta moment kan delas in i tre separata uppgifter beroende på hur mycket tid ni har och behöver. Instruktioner och diskussionsfrågor finns också i bildspelet. 

Uppgift 1: Årets julklapp 

Starta bildspelet. Titta tillsammans på Årets julklapp (bild 2-4).

Diskutera gemensamt utifrån frågeställningarna:

  • Vilka mönster och trender går att se?
  • Vilka av julklapparna är relevanta att ge bort även idag?
  • Hur ser julklapparna ut ur ett hållbarhetsperspektiv?

Uppgift 2: Hållbara gåvor?

Titta på illustrationen Cirkulär ekonomi i bildspelet (bild 5). Gå igenom och red ut de olika stegen i en linjär respektive cirkulär ekonomi.

Diskutera gemensamt utifrån frågorna (bild 6): 

  • Vilka argument finns det för och emot produktion och konsumtion av prylar?
  • Vad innebär begreppet ”överkonsumtion”?
  • När kan en julklapp eller present anses som hållbar?
  • Kan en gåva vara helt ”cirkulär”? 

Låt eleverna "brainstorma" förslag på planetvänligare gåvor (bild 7) i grupper om tre. Be varje grupp välja ut sina bästa förslag att dela med hela klassen. (Behövs inspiration för att komma igång med brainstormingen kan eleverna titta på Idésamling: Planetvänligare gåvor).

Utse tillsammans en topp tre-lista med planetvänligare gåvor utifrån gruppernas förslag. 

Uppgift 3: Framtidsspaning

Vad tror eleverna kommer bli Årets julklapp år 2030? (bild 8). Hur ser konsumtionsmönstren ut då? Kommer begreppet Årets julklapp alls att finnas kvar?

Låt eleverna diskutera i grupper en stund. Varje grupp väljer ut en idé som de delar i helklass.