#hållbaratillsammans med gymnasieskolan Spyken i Lund

Under två läsår (2016-2018) har Naturskyddsföreningen samarbetat med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans. Projektet har haft som mål att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). Under hösten 2018 kommer denna sida att uppdateras med erfarenheter och lärdomar från projektet - håll utkik!

Kollage av bilder från Spykens Instagramkonto.

Globala målen – paraply för hållbarhetsfrågor i undervisningen  

Det är inte helt lätt att sätta fingret på vad en hållbar utveckling eller ett lärande för hållbar utveckling egentligen är. De globala målen för hållbar utveckling är ett sätt att svara på det. Under projektet Hållbara tillsammans har allt arbete med hållbar utveckling på Spyken kopplats till globala målen. De 17 målen och 169 delmålen sammanfattar vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor och länkar dem samman.

Genom att använda de globala målen som utgångspunkt i undervisningen har alla lärare kunnat hitta ingångar till hållbarhetsfrågor och bygga broar mellan olika ämnen. Även skolbiblioteket, studie- och yrkesvägledningen och skolrestaurangen har kopplat sina verksamheter till målen. Alla på hela skolan har varit inkluderade i Hållbara tillsammans och det var just tillsammanskapet som skapade drivkraften i satsningen.

I filmen nedan berättar lärare, elever, rektor och kommunens utbildningsdirektör om projektet ur sina olika roller och perspektiv. Tid: 6 min.

Elevers och lärares kompetenser stärks

Projektet Hållbara tillsammans, ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken pågick mellan 2016 och 2018, har haft som syfte att ge skolledare och lärare kunskap och verktyg att implementera perspektivet lärande för hållbar utveckling (LHU). Det ska i sin tur ge unga inspiration och handlingskraft att ta en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling. 

Läsår 1 i projektet (2016-2017) handlade om förberedelser. Skolan inventerade kompetenser, aktiviteter och förväntningar hos elever, lärare och skolledning. Även skolans organisation sågs över och det togs fram metoder för utvärdering. Kompetensutveckling av personalen påbörjades.

Läsår 2 (2017-2018) handlade om etablering. Planerade aktiviteter och utvärderingar genomfördes. Förberedelser för kommande spridning av projektets lärdomar påbörjades.

> Följ Spykens arbete på Instagram under #hållbaratillsammans

Vid projektets start utsågs tre lärare till LHU-koordinatorer, med uppdrag att samordna det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling på skolan. Senare utsågs även 13 hållbarhetsambassadörer - en elev från varje klass i åk 1 - med särskilt ansvar för att driva hållbarhetsarbetet på skolan ur ett elevperspektiv.

 Spykens hållbarhetsambassadörer (elever) och LHU-koordinatorer (lärare) på besök på Naturskyddsföreningens rikskansli våren 2018.

Ambitiösa mål i Lunds hållbarhetsarbete

Det kommunövergripande programmet ”LundaEko” har mål om att hela kommunens organisation och alla som bor och verkar i Lund ska agera för en hållbar utveckling. Ett prioriterat område i programmet är "Engagera flera", vilket handlar om att alla som bor och verkar i kommunen behöver engagera sig och agera för en hållbar utveckling. Såväl företag, universitet och organisationer som medborgare ska ges möjlighet att genom dialog och samarbete kring hållbarhetsfrågor medverka till att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Save the date! 7-8 november 2018 håller det nationella LHU-nätverket sin årliga LHU-konferens på Spyken. Årets tema är Cirkulär ekonomi och konferensen riktar sig till alla lärare, skolledare, politiker och andra som arbetar med utbildning och lärande för hållbar utveckling. 

> Läs mer och anmäl dig på Lunds kommuns hemsida

Skolans roll för en hållbar utveckling

Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare. Skolans lärande för hållbar utveckling (LHU) spelar en central roll för att det ska lyckas. Många kommuner har ännu inte inkluderat skolan i kommunens hållbarhetsarbete. Naturskyddsföreningen har nyligen undersökt kommuners arbete med LHU i landets grundskolor och presenterar resultatet i rapporten Hållbar utveckling i skolan – vi måste snabba på!

Det finns stort stöd i läroplanen för grundskolan för att arbeta med hållbar utveckling. Sverige har även förbundit sig till de sjutton globala målen för hållbar utveckling som antogs av samtliga medlemsländer i FN hösten 2015. Ska världen och Sverige klara av målen till år 2030 behöver alla förstå hur vi kan möta de stora utmaningarna. Det gör vi bland annat genom lärande för hållbar utveckling. För att nå de globala målen måste vi snabbt ge hållbarhetsfrågorna en central plats i den svenska skolan.

Skolprojektet Hållbara tillsammans i Lund byggde på erfarenheter från det tidigare pilotprojektet Modellskolan på Malmö latin. Naturskyddsföreningen samarbetade under tre läsår (2013-2016) med Malmö stad, Malmö högskola och gymnasieskolan Malmö latin för att utveckla en framgångsrik modell för implementering av lärande för hållbar utveckling i hela skolans organisation. Ta del av lärdomarna från Malmö latin via länkarna nedan. 

> Checklista för skolor: Framgångsfaktorer och kvalitetskriterier för lärande för hållbar utveckling

> Läs mer om pilotprojektet Modellskolan på Malmö latin

 

Aktiviteter 

Här följer ett urval av olika aktiviteter som genomfördes på Spyken under läsåret 2017-2018.

Musikhjälpen 
Skolan deltog i Sveriges Radios Musikhjälpen genom att hålla en egen insamling och en egen radiosändning från skolrestaurangen under fyra timmar med gästspel och livemusik.

FN-rollspel
Elever och lärare på samhällsprogrammet deltog i ett simulerat FN-möte kring årets tema ”Hav och marina resurser” (globalt mål 14).

Kompetensdelningsdag – av lärare, för lärare
Som en del i arbetet med kollegialt lärande kopplat till hållbar utveckling hölls en kompetensdelningsdag där skolans pedagoger delade med sig av erfarenheter och metoder till varandra.

Utställningar i bibblan
Samarbete och synlighet är ledord för skolbibliotekets och studie- och yrkesvägledningens samarbete kring lärande för hållbar utveckling. Tillsammans har de skapat flera utställningar i skolbiblioteket med iögonfallande boktips, loppor och information för att locka elever att lära mer om olika yrken, utbildningar, organisationer och samhällsförändrare som på olika sätt kan kopplas till de globala målen. 

Föreläsningar med forskare och civilsamhälle
Elever och lärare har deltagit i en rad föreläsningar av olika representanter från forskning och civilsamhällesorganisationer. Elever har fått föreläsningar av t ex A Non Smoking Generation och av unga forskare vid LUCSUS. Lärare har fått föreläsningar av t ex Raoul Wallenberginstitutet om mänskliga rättigheter och av Swedesd om LHU och utbildningens roll för att nå alla globala mål.

Ungdomar granskar Hållbara Lund & Agenda 2030
Spyken deltog i en tävling där högstadie- och gymnasieelever i Lund fick granska och skriva artiklar om det lokala arbetet med hållbar utveckling. Tävlingen var ett samarbete mellan Lunds kommun och Lunds lokala FN-förening. Utvalda artiklar författade av elever från Spyken och andra Lundaskolor publicerades i magasinet Allas agenda.

> Läs Allas agenda - ungdomar granskar Hållbara Lund & Agenda 2030 (pdf)