Hållbara tillsammans med gymnasieskolan Spyken i Lund

Under två läsår (2016-2018) har Naturskyddsföreningen samarbetat med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans. Projektet har haft som mål att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). Skolan har arbetat både praktiskt och organisatoriskt - med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling.

Kollage av bilder från Spykens Instagramkonto.

Globala målen – paraply för hållbarhetsfrågor i undervisningen  

Det är inte helt lätt att sätta fingret på vad en hållbar utveckling eller ett lärande för hållbar utveckling egentligen är. De globala målen för hållbar utveckling är ett sätt att svara på det. Under projektet Hållbara tillsammans har allt arbete med hållbar utveckling på Spyken kopplats till globala målen. De 17 målen och 169 delmålen sammanfattar vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor och länkar dem samman.

Genom att använda de globala målen som utgångspunkt i undervisningen har alla lärare kunnat hitta ingångar till hållbarhetsfrågor och bygga broar mellan olika ämnen. Även skolbiblioteket, studie- och yrkesvägledningen och skolrestaurangen har kopplat sina verksamheter till målen. Alla på skolan har varit inkluderade i Hållbara tillsammans och det var just tillsammanskapet som skapade drivkraften i satsningen.

> Läs om hur Spyken arbetat med hållbar utveckling i skolans organisation

> Läs om hur skolbibblan och SYV använt globala målen i sina verksamheter

I filmen nedan berättar lärare, elever, rektor och kommunens utbildningsdirektör om projektet ur sina olika roller och perspektiv. Tid: 6 min. För textning, klicka på "Inställningar" (det lilla kugghjulet) i uppspelningsläge och välj bland "Undertexter".

Elevers och lärares kompetenser stärks

Projektet Hållbara tillsammans, ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken pågick mellan 2016 och 2018, har haft som syfte att ge skolledare och lärare kunskap och verktyg att implementera perspektivet lärande för hållbar utveckling (LHU). Det ska i sin tur ge unga inspiration och handlingskraft att ta en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling. 

Läsår 1 i projektet (2016-2017) handlade om förberedelser. Skolan inventerade kompetenser, aktiviteter och förväntningar hos elever, lärare och skolledning. Även skolans organisation sågs över och det togs fram metoder för utvärdering. Kompetensutveckling av personalen påbörjades.

Läsår 2 (2017-2018) handlade om etablering. Planerade aktiviteter och utvärderingar genomfördes. Förberedelser för kommande spridning av projektets lärdomar påbörjades.

> Följ Spykens arbete på Instagram under #hållbaratillsammans

Vid projektets start utsågs tre lärare till LHU-koordinatorer, med uppdrag att samordna det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling på skolan. Senare utsågs även 13 hållbarhetsambassadörer - en elev från varje klass i åk 1 - med särskilt ansvar för att driva hållbarhetsarbetet på skolan ur ett elevperspektiv.

> Läs om hur Spykens lärare arbetat med hållbar utveckling i alla ämnen

> Läs om elevernas perspektiv på skolans hållbarhetssatsning

> Läs skriften Hållbara tillsammans - lärande exempel som pdf

 Spykens hållbarhetsambassadörer (elever) och LHU-koordinatorer (lärare) på besök på Naturskyddsföreningens rikskansli våren 2018.

Ambitiösa mål i Lunds hållbarhetsarbete

Det kommunövergripande programmet ”LundaEko” har mål om att hela kommunens organisation och alla som bor och verkar i Lund ska agera för en hållbar utveckling. Ett prioriterat område i programmet är "Engagera flera", vilket handlar om att alla som bor och verkar i kommunen behöver engagera sig och agera för en hållbar utveckling. Såväl företag, universitet och organisationer som medborgare ska ges möjlighet att genom dialog och samarbete kring hållbarhetsfrågor medverka till att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Skolans roll för en hållbar utveckling

Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare. Skolans lärande för hållbar utveckling (LHU) spelar en central roll för att det ska lyckas. Många kommuner har ännu inte inkluderat skolan i kommunens hållbarhetsarbete. Naturskyddsföreningen har nyligen undersökt kommuners arbete med LHU i landets grundskolor och presenterar resultatet i rapporten Hållbar utveckling i skolan – vi måste snabba på!

Det finns stort stöd i läroplanen för grundskolan för att arbeta med hållbar utveckling. Sverige har även förbundit sig till de sjutton globala målen för hållbar utveckling som antogs av samtliga medlemsländer i FN hösten 2015. Ska världen och Sverige klara av målen till år 2030 behöver alla förstå hur vi kan möta de stora utmaningarna. Det gör vi bland annat genom lärande för hållbar utveckling. För att nå de globala målen måste vi snabbt ge hållbarhetsfrågorna en central plats i den svenska skolan.

Skolprojektet Hållbara tillsammans i Lund byggde på erfarenheter från det tidigare pilotprojektet Modellskolan på Malmö latin. Naturskyddsföreningen samarbetade under tre läsår (2013-2016) med Malmö stad, Malmö högskola och gymnasieskolan Malmö latinskola för att utveckla en framgångsrik modell för implementering av lärande för hållbar utveckling i hela skolans organisation. 

> Läs mer om pilotprojektet Modellskolan på Malmö latin