#hållbaratillsammans med gymnasieskolan Spyken i Lund

Under två läsår (2016-2018) samarbetar Naturskyddsföreningen med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans. Projektet syftar till att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU). Erfarenheter och lärdomar från arbetet kommer efter projektets slut att spridas vidare till skolor i Lund och övriga landet.

Kollage av bilder från Spykens Instagramkonto.

Elevers och lärares kompetenser stärks

Projektet Hållbara tillsammans är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken. Det syftar till att ge skolledare och lärare kunskap och verktyg att implementera perspektivet lärande för hållbar utveckling (LHU). Det ska i sin tur ge unga inspiration och handlingskraft att ta en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling. 

Läsår 1 i projektet (2016-2017) handlade om förberedelser. Skolan inventerade kompetenser, aktiviteter och förväntningar hos elever, lärare och skolledning. Även skolans organisation sågs över och det togs fram metoder för utvärdering. Kompetensutveckling av personalen påbörjades.

Läsår 2 (2017-2018) handlar om etablering. Nu genomförs planerade aktiviteter och utvärderingar. Förberedelser pågår för kommande spridning av projektets lärdomar.

> Följ Spykens arbete på Instagram under #hållbaratillsammans

Vid projektets start utsågs tre lärare till LHU-koordinatorer, med uppdrag att samordna det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling på skolan. Senare utsågs även 13 hållbarhetsambassadörer - en elev från varje klass i åk 1 - med särskilt ansvar för att driva hållbarhetsarbetet på skolan ur ett elevperspektiv.

 Spykens hållbarhetsambassadörer (elever) och LHU-koordinatorer (lärare) på besök på Naturskydsföreningens rikskansli våren 2018.

Ambitiösa mål i Lunds hållbarhetsarbete

Det kommunövergripande programmet ”LundaEko” har mål om att hela kommunens organisation och alla som bor och verkar i Lund ska agera för en hållbar utveckling. Ett prioriterat område i programmet är "Engagera flera", vilket handlar om att alla som bor och verkar i kommunen behöver engagera sig och agera för en hållbar utveckling. Såväl företag, universitet och organisationer som medborgare ska ges möjlighet att genom dialog och samarbete kring hållbarhetsfrågor medverka till att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Skolans roll för en hållbar utveckling

Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare. Skolans lärande för hållbar utveckling (LHU) spelar en central roll för att det ska lyckas. Många kommuner har ännu inte inkluderat skolan i kommunens hållbarhetsarbete. Naturskyddsföreningen har nyligen undersökt kommuners arbete med LHU i landets grundskolor och presenterar resultatet i rapporten Hållbar utveckling i skolan – vi måste snabba på!

Det finns stort stöd i läroplanen för grundskolan för att arbeta med hållbar utveckling. Sverige har även förbundit sig till de sjutton globala målen för hållbar utveckling som antogs av samtliga medlemsländer i FN hösten 2015. Ska världen och Sverige klara av målen till år 2030 behöver alla förstå hur vi kan möta de stora utmaningarna. Det gör vi bland annat genom lärande för hållbar utveckling. För att nå de globala målen måste vi snabbt ge hållbarhetsfrågorna en central plats i den svenska skolan.

Skolprojektet Hållbara tillsammans i Lund bygger på erfarenheter från det tidigare pilotprojektet Modellskolan på Malmö latin. Naturskyddsföreningen samarbetade under tre läsår (2013-2016) med Malmö stad, Malmö högskola och gymnasieskolan Malmö latin för att utveckla en framgångsrik modell för implementering av lärande för hållbar utveckling i hela skolans organisation. Ta del av lärdomarna från Malmö latin via länkarna nedan. 

> Checklista för skolor: Framgångsfaktorer och kvalitetskriterier för lärande för hållbar utveckling

> Läs mer om pilotprojektet Modellskolan på Malmö latin

 

Aktiviteter hösten 2017

Här följer ett urval av olika aktiviteter som genomförts under höstterminen.

Musikhjälpen 
Skolan deltog i Sveriges Radios Musikhjälpen genom att hålla en egen insamling och en egen radiosändning från skolrestaurangen under fyra timmar med gästspel och livemusik.

FN-rollspel
Elever och lärare på samhällsprogrammet deltog i ett simulerat FN-möte kring årets tema ”Hav och marina resurser” (globalt mål 14).

Kompetensdelningsdag – av lärare, för lärare
Som en del i arbetet med kollegialt lärande kopplat till hållbar utveckling hölls en kompetensdelningsdag där skolans pedagoger delade med sig av erfarenheter och metoder till varandra.

Utställningar i bibblan
Samarbete och synlighet är ledord för skolbibliotekets och studie- och yrkesvägledningens samarbete kring lärande för hållbar utveckling. Tillsammans har de skapat flera utställningar i skolbiblioteket med iögonfallande boktips, loppor och information för att locka elever att lära mer om olika yrken, utbildningar, organisationer och samhällsförändrare som på olika sätt kan kopplas till de globala målen. 

Föreläsningar med forskare och civilsamhälle
Elever och lärare har deltagit i en rad föreläsningar av olika representanter från forskning och civilsamhällesorganisationer. Elever har fått föreläsningar av t ex A Non Smoking Generation och av unga forskare vid LUCSUS. Lärare har fått föreläsningar av t ex Raoul Wallenberginstitutet om mänskliga rättigheter och av Swedesd om LHU och utbildningens roll för att nå alla globala mål.

Ungdomar granskar Hållbara Lund & Agenda 2030
Spyken deltog i en tävling där högstadie- och gymnasieelever i Lund fick granska och skriva artiklar om det lokala arbetet med hållbar utveckling. Tävlingen var ett samarbete mellan Lunds kommun och Lunds lokala FN-förening. Utvalda artiklar författade av elever från Spyken och andra Lundaskolor publicerades i magasinet Allas agenda.

> Läs Allas agenda - ungdomar granskar Hållbara Lund & Agenda 2030 (pdf)

 

Aktiviteter för våren 2018 fylls på löpande.