Elevröster om #hållbaratillsammans

Under två läsår (2016-2018) har Naturskyddsföreningen samarbetat med Lunds kommun och gymnasieskolan Spyken i projektet Hållbara tillsammans. Samarbetet syftade till att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling. Här berättar några av Spykens elever om hur de ser på hållbarhetsfrågornas roll i undervisningen. Skolans hållbarhetsambassadörer berättar också om sitt uppdrag att driva skolans hållbarhetsarbete ur elevperspektiv.

Spykens hållbarhetsambassadörer (elever) och tre LHU-koordinatorer (lärare) på besök på Naturskyddsföreningens rikskansli våren 2018.

Foto / Illustration:

Katarina Sandberg

Gymnasieskolan Spyken har under två läsår (2016-2018) satsat extra på hållbar utveckling  i all undervisning och i skolorganisationen som helhet. Skolan har låtit arbetet utgå från de globala målen för hållbar utveckling. De sjutton målen har fungerat som paraply för hållbarhetsfrågorna och gjort det möjligt för alla skolämnen att hitta vägar in i projektet. 

> Läs mer om projektet Hållbara tillsammans här!

Elevperspektiv på hållbar utveckling

Vi har pratat med några av Spykens elever om hur de har upplevt Hållbara tillsammans-satsningen och hur de ser på att arbeta på hållbar utveckling i skolan.

Viktiga kunskaper för framtiden

Anna, Matilda och Tova går tredje året på Spykens samhällsvetenskapliga program. De har märkt att skolan de senaste åren har satsat extra mycket på hållbar utveckling, både i undervisningen och i skolans fysiska miljö. Tova berättar:

– Vi har ofta temadagar kring olika hållbarhetsfrågor och vi har utställningar där man kan läsa om olika hållbarhetsprojekt som skolan gör. 

Tova, elev i åk 3 på Spykens samhällsvetenskapliga program.

Anna ser hållbarhetsundervisningen som en förutsättning för att kunna göra skillnad i samhället:

– Jag tycker det är viktigt att fokusera på undervisning kring hållbarhet så att vi kan skapa en kunskap i samhället om hur vi kan utföra förändringar.

Anna, elev i åk 3 på Spykens samhällsvetenskapliga program.

Matilda håller med:

– Jag tycker det är viktigt att just skolor jobbar med hållbar utveckling för att i skolorna går unga personer med stor potential och mycket tid framför sig. Och det är vi unga som kommer synas i framtiden, och det är vi är unga som kommer att jobba i framtiden, och som i varje yrke kan jobba med miljöfrågor.

Matilda, elev i åk 3 på Spykens samhällsvetenskapliga program.

Matilda tycker att hon själv har fått mycket kunskaper om miljö och hållbar utveckling, men känner samtidigt att samhället inte tar frågorna på riktigt allvar:

– Det känns som att vi är lite ignoranta med miljöproblem. Vi säger att vi bryr oss men vi gör inte något åt det, egentligen. Det känns som att stora rubriker flödar i media men sen när det kommer till åtgärder händer det inte särskilt mycket. Jag skulle vilja sprida den informationen vidare så att fler faktiskt börjar agera. Det känns som många i Sverige tänker att miljöproblem drabbar andra länder långt bort, när det  faktiskt också kan drabba oss här.

Vägen till det hållbara samhället - "en gigantisk möjlighet"

Eleverna Dag, Tim och William går också i årskurs 3 på Spykens samhällsprogram. De har tydligt märkt skolans arbete med Hållbara tillsammans. Tim förstod redan under föregående läsår att det var något stort på gång på skolan.

– Jag tycker att det började märkas tydligt i tvåan, att ”nu ska vi ha globala målen i alla ämnen”. Lärarna länkade samman globala målen och Hållbara tillsammans genom flera ämnesövergripande projekt. I vissa ämnen var det lite långsökta kopplingar, till exempel att översätta målen mellan tyska och svenska. Men allt som allt var det jättebra för vi lärde ju oss mycket om globala målen. Om vi inte fått den här kunskapen så hade vi nog inte sett på saker på samma sätt. Jag tycker att det är bra att vi får lära oss om det här.

Dag har också märkt av globala målen i undervisningen, så pass att han inte riktigt kan dra sig till minnes hur det var innan målen fanns:

– Trots att målen fortfarande är rätt nya så känns det som att de har hängt med oss hela tiden, att de alltid har funnits där. Vi arbetar med FN-rollspel i skolan och där har vi lyckats koppla in globala målen väldigt tydligt. Till exempel har vi fokuserat på hav och marina ekosystem igenom rollspelet, det känns som att det är ett bra sätt att få inblick i hur det går till på riktigt. Det känns som en väg in i något man kan göra efter gymnasiet också.

Tim minns också särskilt ett arbete om klimat som han jobbade med i tvåan.

– Vi fick skriva en uppsats om hur Sverige kan bli mer motståndskraftigt mot klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Vi fick ge förslag på olika lösningar på hur vi kan få ner det gemensamma fotavtrycket. Det var en jätteintressant uppgift.

William ger exempel på ett arbete om globala målen som han minns väl:

– Vi tog också upp globala målen i engelskan. Vi fick skriva en argumenterande text kring ett globalt mål. Det var bra för man fick läsa på och tycka till kring ett särskilt mål. 

Dag, William och Tim, elever i åk 3 på Spykens samhällsvetenskapliga program.

Tim tycker att undersivningen ger dem värdefulla kunskaper för framtiden:

– Det är jätteviktigt att vi får de här kunskaperna eftersom det är vi som kommer att påverka samhället framöver.

William skulle gärna jobba med hållbarhet i sitt framtida yrke:

– Det känns som att man måste göra det ekonomiskt lönsamt att spara på miljön. Jag skulle vilja jobba med att skapa likatecken mellan ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Att det är både ekologiskt rationellt och ekonomiskt rationellt.

Tim resonerar också kring ekonomiska och ekologiska kostnader:

– Det är viktigt att få folk att inse att en miljömässigt hållbar utveckling är grunden för all annan utveckling. Det kommer kosta mycket mer att fixa miljön än att gå miste om de kortsiktiga ekonomiska vinsterna.

Dag hoppas att fler ska se fördelarna med omställningen till ett hållbart samhälle och se möjligheter i stället för omöjligheter:

– Problemet är att få verkar förstå att vägen till det hållbara samhället inte behöver vara så himla krånglig. Folk behöver känna att det inte behöver vara en katastrof som väntar, utan det är snarare en gigantisk möjlighet.

Hållbarhetsambassadörerna

Under hösten 2017 utsågs tretton stycken så kallade hållbarhetsambassadörer bland Spykens elever. En representant från varje klass i årskurs 1 valdes ut att ingå i en grupp med uppdrag att driva skolans hållbarhetsarbete ur elevperspektiv. Ambassadörerna ska bland annat samla viktiga frågor från sina respektive klasser och ta upp dem på ambassadörsmötena. Beroende på vad det är för typ och frågor så kan de ta dem vidare med elevrådet, lärare, skolledningen, lokalansvariga, skolrestaurangen eller kommunen.

Detta kan hållbarhetsambassadörerna göra:

  • Samla upp frågor från klassen och ta dem vidare med berörda parter, om t.ex. skolmaten, undervisningen eller skolans lokaler.
  • Informera klasskompisarna om vad som händer i skolans hållbarhetsarbete.
  • Gå på föreläsningar och träffa experter för att fördjupa sig i olika hållbarhetsfrågor.
  • Inventera skolans hållbarhetsarbete, t.ex. undersöka den fysiska miljön ur miljöperspektiv.
  • Starta kampanjer och anordna evenemang kring olika frågor som eleverna tycker är viktiga.

Möjligheten att påverka lockade

Tilda M och Tilda L är två av Spykens hållbarhetsambassadörer. De går båda första året på estetiska programmet. Tilda M berättar varför hon sökte sig till uppdraget:

– Jag ville bli hållbarhetsambassadör för att kunna påverka här på Spyken och som elev kunna ha större röst. Jag tycker det är en jätteviktig roll för att vi elever är de som formar framtiden, därför tycker jag att det är jätteviktigt att jag är med i rådet och kan påverka.

Ambassadörerna utsågs under hösten 2017, så de har ännu inte hunnit genomföra några direkta förändringar på skolan. Uppstarten har handlat om att lära känna varandra, hitta mötesformer som fungerar och börja diskutera vilka aktiviteter och frågor de ska driva. Tilda M ger exempel på vad de kan göra:

– Vi kan starta kampanjer, till exempel en klädbytardag. Det tycker jag är jättehäftigt. Vi kan också ändra maten på skolan så att den blir mer miljövänligt. 

Hållbarhetsambassadörerna fick under våren 2018 delta i två utbildningsdagar i Stockholm, en hos Naturskyddsföreningen och en hos Svenska FN-förbundet för att få en fördjupning i olika hållbarhetsfrågor och i de globala målen för hållbar utveckling. Tilda L berättar:

– Vi har ett uppdrag att föra vidare kunskap. När vi går på utbildningar så lär vi oss saker som vi kan sprida till alla andra elever. 

Tilda L och Tilda M, elever i åk 1 på Spykens estetiska program.

Diskussionerna om hållbarhet stannar inte bara i skolan. Tilda L berättar vidare:

– Jag pratar också mycket med mina föräldrar om hållbar utveckling. Det är väldigt nytt för dem, och det är kul att lära dem saker som de inte vet.

Tilda M tänker att hållbarhetsarbetet som görs på skolan också kan ge resultat i framtiden:

– Jag brukar tänka alla vi 1 000 elever på skolan kommer ju bli vuxna och kunna göra stora grejer sen när vi blir äldre. Och därför kan vi ju definitivt förändra väldigt mycket. Det kanske är någon här som blir partiledare, och tar med sig de sakerna vi har sagt.

Viktigt att några har huvudansvaret

Balthazar går på Spykens samhällsvetenskapliga program och är också hållbarhetsambassadör. Han berättar om hur man som hållbarhetsambassadör ansvarar lite extra för en hållbar miljö på skolan.

– Vi ambassadörer är lite ansiktet för skolans miljöarbete. Just nu känner inte så många till vårt arbete, men det är nog för att vårt uppdrag inte funnits så länge. Det är viktigt att ha några som har huvudansvaret, är det allas ansvarlika mycket kommer det nog inte hända något. Vårt uppdrag är att framföra elevernas åsikter till skolans ledning och att informera eleverna om vad som händer i hållbarhetsarbetet. Vi ska också jobba med att öka medvetenheten kring olika miljöfrågor genom att sprida information i skolan. 

Till hösten får gruppen ytterligare tillskott när nya ettor börjar på skolan och en ny ambassadör från varje klass utses. Balthazar hoppas att de då kan jobba med lite större projekt:

– Klädbytardagar är något vi har tänkt på. Och kanske konserter eller konstutställningar för att samla in pengar till något projekt eller för att informera och öka medvetenheten kring en viss fråga.

Balthazar, elev i åk 1 på Spykens samhällsvetenskapliga program, framför globalt mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald, det mål han känner extra starkt för bland alla sjutton mål.

Balthazar ser ambassadörskapet som en möjlighet att göra skillnad för sig själv och andra:

– När jag slutar här på Spyken vill jag kunna känna att vi har gjort en insats för att sprida kunskaper om miljö och hållbar utveckling. Det handlar inte bara om det just jag lär mig, utan också att elever i allmänhet kan ta del av det vi gör och att vi kan åstadkomma saker tillsammans. Jag hoppas att vi kan känna att vi har gjort Spyken till en mer hållbar plats.

Han hoppas också att fler skolor kan inspireras av konceptet hållbarhetsambassadörer:

– Jag tycker att alla skolor borde göra något liknande. Sen kanske Spyken är en skola som är extra intresserad av hållbarhet, men jag tror att det finns folk överallt som bryr sig mycket om de här frågorna. Vi lever ju i samma värld.