Hållbar utveckling i alla ämnen - tips till lärare

Här har vi samlat inspiration och tips till ämnesövergripande undervisning kring hållbar utveckling. Erfarenheterna kommer från gymnasieskolan Spyken i Lund som under två läsår (2016-2018) samarbetat med Naturskyddsföreningen och Lunds kommun i projektet Hållbara tillsammans - med syfte att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling, LHU.

Foto:

Katarina Sandberg

Whole-school-approach till hållbar utveckling

På gymnasieskolan Spyken ska all verksamhet genomsyras av LHU. Skolans mål är att eleverna ska utveckla handlingskompetens för att aktivt kunna delta i arbetet att nå ett hållbart samhälle. Aktiviteter och projekt genomförs i hög grad ämnesövergripande och med fokus på att knyta ihop de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. Arbetet sker också i nära samverkan med det omgivande samhället, till exempel genom att bjuda in externa aktörer att föreläsa på skolan eller låta eleverna göra exkursioner och studiebesök utanför skolan.

Spyken har använt de globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt för arbetet, och använt dem för att hitta kopplingar mellan skolämnen och olika hållbarhetsfrågor. Målen fungerar också som brygga mellan olika ämnen och hjälper till att ge överblick och sammanhang i undervisningen.

> Läs om nyckelfaktorer i Spykens LHU-arbete i skriften Hållbara tillsammans - lärande exempel (pdf)

Engagemanget för hållbar utveckling på Spyken märks inte bara i undervisningen. Det sitter i väggarna. Eller kanske snarare på. Skolans väggar pryds av tavlor med de sjutton globala målen och elevutställningar om exempelvis vattenfrågor och mänskliga rättigheter. I skolbiblioteket lyfts några mål i taget genom utställningar och aktiviteter. I skolrestaurangen sitter en stor tavla som påminner elever och lärare om hur mycket mat som slängs varje månad och hur stort matsvinnets värde är omräknat i till exempel studentmössor och surfplattor. 

LHU-koordinatorerna - spindlarna i nätet

En viktig grundförutsättning för skolutvecklingssatsning kring LHU att ha lärare med särskilt avsatt tid för samordning. Därför utsågs i samband med Hållbara tillsammans-satsningen tre stycken LHU-koordinatorer med 20 procent av sina tjänster avsatta särskilt för LHU-samordning; Ulrika Åkesson, lärare i matematik och fysik, Elisabeth Karlström, musiklärare, samt Martin Flower, lärare i samhällskunskap, internationella relationer och geografi. De har fungerat som spindlar i nätet under projektets gång, och har varit  kontaktpersoner för både interna och externa samarbeten. De har haft som rutin att träffas gemensamt en gång i veckan för att planera, delegera och följa upp LHU-arbetet på skolan.

- Den gemensamma mötestiden är jätteviktig, berättar Martin. Jag kan ju planera hur mycket som helst för min egen undervisning och mina elever, men i planeringsmöten med kollegorna gäller det att få ut det till fler och göra saker tillsammans. Vi vill att alla elever på skolan ska få någon form av miniminivå av ämnesövergripande arbete. Det tycker jag att vi lyckas med genom att vi koordinerar och lägger mycket tid på skolövergripande projekt. 

- Vi har skapat ramar och möjligheter till samarbeten där kollegorna kan haka på med i sina kurser och testa hur det passar in, berättar Ulrika. Det kan vara ett helt projekt eller temaarbete, eller bara en möjlighet att göra en av uppgifterna i sin kurs inom ramen för ett projekt. Och nu har det blivit lite av en snöbollseffekt, att fler och fler bland kollegorna ser kopplingar till globala målen och möjligheter till samverkan.

- Vi har försökt få en struktur över året där vi befäster olika projekt som återkommande varje år, till exempel Världsvattendagen, Musikhjälpen och FN-rollspelen, berättar Elisabeth. Att vi är tre koordinatorer från olika program ger en styrka eftersom vi får en bredd som blir effektiv. Arbetet blir också roligare när man är fler som hjälps åt. 

Spykens LHU-koordinatorer Ulrika, Elisabeth och Martin representerar olika ämnen och olika program och bidrar med olika perspektiv till LHU-arbetet.

LHU-koordinatorernas tips till lärare

Här är tips från Ulrika, Elisabeth och Martin till dig som vill bredda arbetet med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

  • Lyft fram och belys det som redan görs på skolan i hållbarhtesanda i och utveckla det vidare. Det ska inte kännas som för mycket extraarbete utan att man jobbar som man brukar fast under "LHU-flagg".
  • Efterlys samarbete! Ha tentaklerna ute, var nyfiken på andras aktiviteter och efterfråga samverkan kring övergripande teman. Hjälp varandra att dra lasset i viktiga frågor och stora projekt genom att fördela arbetet över flera olika kurser och ämnen. Med kollegor är det lättare att få in fler perspektiv, men också att rent logistiskt ordna kontakter med omgivande samhälle och "ut ur skolan-verksamhet". 
  • Ha god framförhållning och tänk långsiktigt. Planering tar tid och samplanering kan ta ännu längre tid men lönar sig ofta i längden. När man hittar något som fungerar bra så kan man lägga in det i årshjulet och återkomma till det varje år.
  • På riktigt är viktigt! Elever vill ha verkliga projekt som kan knytas till skolans kurser. Skapa kontakter utanför skolan. Ta vara på att samhällsorganisationer och kommunen vill ha samarbeten med skola och elever. Vi kan hjälpa varandra.
  • Utforska läroplanen - Skolans uppdrag är tydligt; undervisningen ska ske i demokratiska arbetsformer och genomsyras av miljömässiga, etiska, historiska och internationella perspektiv. Där är hållbar utveckling en given fråga; vilken utveckling är det vi vill ha och hur bidrar vi till den? LHU bor i alla ämnen och kurser och kan förstärkas både genom valet av metod och av innehåll i undervisningen. Exempel på metod är kritiskt förhållningssätt och ämnesövergripande samarbeten. Exempel på innehåll är mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  • Globala målen – den ultimata agendan för LHU i undervisningen - Oavsett ny eller erfaren inom LHU så är de globala målen ett användbart verktyg till undervisningen. De ger en helhetsbild av vad som behöver göras för att skapa en hållbar utveckling, och möjlighet att fördjupa sig i olika mål och delmål. Alla skolämnen berörs på något sätt och möjligheterna till ämnesövergripande och verklighetsnära undervisning är oändliga.
  • Gör arbetet synligt både i och utanför skolan! Skapa en miljö där det fysiskt syns att skolan jobbar med hållbar utveckling. Häng upp tavlor med de globala målen. Skapa rum för informationsspridning. Skapa hashtags för sociala medier för att dela det ni gör och följa vad andra gör på samma tema.  

Exempelsamling: Aktiviteter och projekt

Spyken har genomfört en mängd olika aktiviteter med koppling till hållbar utveckling. Här följer ett urval.

Young Science Parliament - Sedan år 2011 har Young Science Parliament arrangerats varje år för Spykens naturvetenskapliga program. Den senaste omgången arbetade eleverna schemabrytande i kommittéer med gentekniska frågor som skulle belysas ur etiska- och hållbarhetsperspektiv. Varje kommitté hade i uppdrag att skriva en resolution på engelska och projektet avslutades med att eleverna debatterade för och emot de olika resolutionerna i generalförsamlingen för Young Science Parliament. Arbetet skedde ämnesövergripande mellan biologi- och svenskämnena.

Världsvattendagen - En årligen återkommande temadag om vatten. Spyken genomför projektet varje år för samtliga elever i årskurs 1, i samarbete med Sydvatten och LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies). Eleverna har fått arbeta kring temat vatten genom att lyssna på föreläsningar och reflektera i form av film- eller musikskapande, textskrivande och kampanjbyggande.

Erasmus+: "Healthy Lifestyle for a Hopeful Future"Hälsa och livsstil är ett av Spykens utvecklingsområden. Genom att arbeta med olika teman som kost, sömn, fysiska aktiviteter och välbefinnande är syftet med Erasmus-programmet ”Healthy Lifestyle for a Hopeful Future” att stärka unga människors tilltro till att kunna påverka sin livsstil för ett hälsosamt liv i framtiden. Spyken har under flera år samarbetat med skolor från Island, Italien, Polen, Spanien och Österrike i syfte att hitta strategier för positiv påverkan på elevhälsa med speciell betoning på ämnena idrott och hälsa, naturkunskap och engelska. Projektet är finansierat av EU under Erasmus+ för strategiskt partnerskap mellan skolor.

Erasmus+: "Multilingualism for a Sustainable Society"I en hållbar värld möts människor via fler språk än engelska. ”Multilingualism for a Sustainable Society” är ett samarbete mellan Spyken, Lunds universitet och gymnasieskolor i Italien, Portugal och Tyskland. Syftet är att motivera lärare och elever till att använda språken franska, spanska och tyska och samtalsämnet är de globala målen för hållbar utveckling.

FN-rollspel - År 2017 firade Spyken 10 år som FN-skola. Under alla åren har samhällsprogrammet på skolan genomfört FN-rollspel, en pedagogisk metod där eleverna får sätta sig in i sakfrågor och göra ställningstaganden som delegater för stater i FN. På Spyken får alla elever som går på samhällsprogrammet spela ett mindre rollspel i årskurs 1 tillsammans med sin klass. I årskurs 2 spelar de sedan tillsammans med de andra samhällsklasserna i ett stort rollspel för cirka 150 elever. För de Spykister som vill spela mer finns möjlighet till det både runt om i Sverige och internationellt.

Kompetensdelningsdag: Lära för hållbar utveckling - Under en eftermiddag bjöd Spykens medarbetare och samarbetspartners varandra på föreläsningar om olika projekt och exempel från undervisningen. Detta var en möjlighet för kollegor att hämta inspiration till den egna undervisningen men också möjlighet att hoppa på och samplanera med de projekt som presenterades.

Externa gästföreläsare - Spyken har bjudit in ett antal representanter från olika organisationer med anknytning till hållbar utveckling som föreläste för eleverna om sina olika verksamheter. Exempel på föreläsare är Röda Korsets ungdomsförbund som berättade om människor på flykt med utgångspunkt i organisationens rollspel ”På flykt” som simulerar situationer som kan uppstå om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid. Ett annat exempel är A Non Smoking Generation som föreläste om barnarbete och tobak. Spyken har även haft besök av ett flertal forskare som under korta öppna föreläsningar belyst olika frågor rörande hållbar utveckling.

Musikhjälpen - Skolan deltog i Musikhjälpen genom att hålla en egen insamling och en egen radiosändning från skolrestaurangen under fyra timmar med gästspel och livemusik. Lärare i musik och media samarbetade i projektet som hade temat ”Barn är inte till salu”. 

FORMA: hantverk och integration - Spyken har samverkat med skaparkollektivet FORMA med fokus på hur hantverk och integration kan samverka och lyftas fram genom kollektiva konstverk. Elever medverkade i FORMA:s process att skapa en installation av 17 000 individuella konstverk som senare visades upp på kulturverkstaden Stenkrossen i Lund. Projektet genomfördes inom ramen för bildundervisningen.

InnoCarnival och SEA U: hållbarhet, innovation och estetik - Malmö stad, genom Pedagogisk Inspiration Malmö, är huvudarrangör för InnoCarnival Skåne – ett skolprojekt med syfte att ge tusentals barn och unga kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling. Projektet är återkommande varje år och riktar sig till elever i årskurs 6-9 samt gymnasieelever från skolor i hela Skåne. Lärare och elever deltar under läsåret i kreativa lärprocesser och inspirationsseminarier på temat hållbar utveckling, och denna gång låg fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Projektet avslutas med en innovationskarneval. Spyken knöt bland annat musikundervisningen till arbetet och hade nära samarbete med med SEA U, Malmö stads marina kunskapscenter.

Nordplus: om att bygga broar mellan länder genom musik - Dream Academy Norden är ett projekt där elever från skolor i olika delar av Norden får skapa och arbeta med egna poplåtar i professionell miljö. Projektet är en möjlighet att använda språkkunskaper, nordiska kontakter och sociala och musikaliska färdigheter, samtidigt som eleverna får uppleva nya skolmiljöer och ämnesöverskridande arbetsmetoder. Projektet leds av nätverket Svenska nu tillsammans med Hanaholmen kulturcentrum, och är delvis finansierat genom Nordiska ministerrådets program Nordplus. Spyken deltog i projektet under 2015-2017 genom kurser i musik, svenska och estetisk kommunikation.