Hela skolan för hållbar utveckling - tips till skolledare

Hur kan hållbar utveckling genomsyra hela skolans organisation? Gymnasieskolan Spyken i Lund har kommit en god bit på vägen och har flera erfarenheter och tips att dela med sig av. Genom projektet Hållbara tillsammans har skolan under två läsår (2016-2018) satsat på att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling, LHU. Projektet var ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Lunds kommun och Spyken. Här berättar Maria Hedelin Björse, en av Spykens biträdande rektorer, om hur skolledningen arbetat med satsningen.

Spykens cyklar, s.k. Spyklar, kommer väl till pass när elever och lärare ska ta sig till exkursioner och studiebesök inom trampavstånd.

Foto:

Spyken

Gymnasieskolan Spyken har tillsammans med Naturskyddsföreningen och Lunds kommun genomfört projektet Hållbara tillsammans, men syfte att ge skolledare och lärare kunskap och verktyg att implementera perspektivet lärande för hållbar utveckling (LHU) i undervisningen och skolan som helhet. Under projektets två läsår, handlade det första, 2016-2017, om förberedelser, och det andra, 2017-2018, om etablering.

Det förberedande arbetet var viktigt för att skapa en gemensam bild av utgångspunkten för genomförandet. Naturskyddsföreningen hjälpte skolan att göra en kartläggning av nuläget för att samla skolans förväntningar, förutsättningar och behov i projektet. 

> Steg för steg-guide till att börja arbeta systematiskt med LHU 

Andra viktiga förberedelser som skolan gjorde var att:

  • Tydligt skriva in LHU i verksamhetsplanen som ett prioriterat mål för hela skolan.
  • Utse tre lärare med samordningsansvar för arbetet, s.k. LHU-koordinatorer.
  • Inkludera LHU i medarbetar- och lönesamtal.
  • Sätta in kompetensutvecklingsinsatser för att stärka personalens kunskaper inom t.ex. klimat och globala målen.
  • Välja indikatorn "Stimulans" i skolans årliga enkät för att över tid kunna undersöka sambandet mellan LHU och elevers upplevelse av skolarbetet (baserar sig på Skolinspektionens enkät).
  • Skapa utrymme i scheman för gemensam planeringstid.

> Läs om fler nyckelfaktorer i Spykens LHU-arbete i skriften Hållbara tillsammans - lärande exempel (pdf) 

Globala målen som utgångspunkt för arbetet

Spyken har länge arbetat aktivt med frågor som rör hållbar utveckling. Hållbara tillsammans blev en möjlighet för skolan att ta nästa steg och satsa på att ytterligare fördjupa och bredda arbetet. Från och med läsår 2016-2017 bestämde skolan att all verksamhet ska genomsyras av LHU. För att förtydliga LHU-begreppet för elever och personal valde skolan att ha Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt och ram för arbetet.

Maria Hedelin Björse, biträdande rektor och ansvarig för det naturvetenskapliga programmet på Spyken har varit projektledare för Hållbara tillsammans. Här berättar Maria om viktiga förusättningar i projektet, om kopplingen till globala målen och vad det hittills går att se för resultat av LHU-satsningen.

Varför har ni på Spyken valt att satsa på LHU?

- Att jobba med hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling är viktigt för att eleverna ska vara väl förberedda för den framtid som möter dem. Man måste veta hur man kan påverka, hur man tar ställning och våga ta ställning.

Ni har valt att låta LHU-arbetet utgå från de globala målen, varför?

- Globala målen är mycket tydligare än begreppet LHU eller begreppet hållbar utveckling. De globala målen har varit ingång för många lärare. Och jag tror även det har varit ingång för oss i skolledningen. Jag tycker det är jätteviktigt med globalt mål nummer 4 om god utbildning för alla, där har jag hittat min ingång.

Vilka förutsättningar har varit viktiga för ert arbete med lärande för hållbar utveckling?

- En jättebra förutsättning för oss har varit att vi har en utbildningsförvaltning och en kommun som står bakom detta och tycker att det var viktigt. Vi har fått resurser av kommunen för att ha LHU-koordinatorerna, tre lärare som har haft 20 procent var i sina tjänster särskilt avsatta för att jobba med projektet. Det har inte varit en eldsjälsprocess, det har varit större än så och det tycker jag är viktigt att det är. Vi har också haft turen att ha Naturskyddsföreningen med som processledare, det har varit jätteviktigt för oss. 

Pedagogisk personal respektive elever fick i den årliga skolgemensamma enkäten svara på påståendet "På den här skolan pratar vi om de globala målen för hållbar utveckling".

Vilka resultat kan du se att satsningen har gett?

- Jag ser att de globala målen och hållbar utveckling är känt för i princip alla elever och all personal. Vi har gjort en enkätundersökning som visar att drygt 90 procent av våra elever känner till de globala målen och tycker att vi pratar om de globala målen och hållbar utveckling. Motsvarande siffra för pedagogisk personal är nära 100 procent. Så långt har vi kommit och vi har bara kört projektet i två år. Men egentligen ska man hålla på längre än så.

Vad händer efter projekttidens slut?

- Vi ska fortsätta på egna ben nu, och vi satsar på LHU-koordinatorerna även framöver. Det tror jag är viktigt. Även ett projekt måste vara hållbart, och det är inte hållbart efter två år. Det måste ta fyra-fem år innan det blir något som genomsyrar en verksamhet. 

Marias tips till skolor som vill satsa på LHU:

  • Låt inte eldsjälarna brinna upp. En utvecklingssatsning ska inte belasta enbart en eller några få personer som brinner extra mycket för frågan. De som har särskilt ansvar för ett projekt behöver få utrymme för det i tjänsten. Men samtlig personal på skolan bör också vara involverade inom ramen för sina olika uppdrag. Syftet med en LHU-satsning är inte att det ska vara en extra belastning ovanpå befintlig verksamhet, utan att hitta och förankra metoder att genomföra skolans uppdrag på sätt som skapar mervärde för lärare, elever och skolan som helhet.
  • Jobba med ramarna. Skapa en tydlig struktur för arbetet. Förutom att skapa förutsättningar i inom tjänste- och schemaramarna för planering och samordning av helheten så behövs en tydlig struktur för hur alla kan vara med och bidra från olika håll. En skolövergripande satsning behöver ett tydligt gemensamt mål som kan brytas ner i ett antal mindre mål som passar in i de olika delarna av skolans verksamhet. Vi har lagt in LHU i skolans verksamhetsplan och valt att förtydliga innebörden av LHU genom att låta arbetet utgå ifrån de globala målen i Agenda 2030, det tror vi gör det lättare för alla att knyta an till.
  • Låt det ta tid. Ett projekt om hållbarhet måste vara hållbart i sig. Det kräver långsiktighet i planering och genomförande och att man inte förväntar sig resultat direkt. Ta vidare det som fungerar bra och lär av det som fungerar mindre bra. Först efter några år är det läge att dra slutsatser.