Klimathack Lund 2020 - fakta och inspiration

Här kan du som deltar i ett klimathack i Lund hitta kunskapsunderlag och inspiration till idéutvecklingsprocessen. 

Vadå klimathack? Läs mer här!

Kommande hack

  

Hack #2: Hållbart resande - 27 november på Veberöds fritidsgård

Här hittar du fakta och framtidsspaning kring hållbara transporter.

Om transporter, deras miljöpåverkan och vad man kan göra för att bidra till mer hållbara transporter.

Utsläppen från transporter måste minskas för att undvika klimatkaos. Det behövs ändrade beteenden och nya innovationer.

Hack #3: Energi - januari 2021 (mer info kommer)

Här hittar du fakta och lästips om energi, klimat och hållbar utveckling.

En introduktion till förnybara och icke förnybara energikällor.

Vilka energikällor kommer vi att använda i framtiden och hur kommer framtidens energisystem att se ut?

Hur energi används i samhället och hemmen.

Varför förändras klimatet och vad kan man göra åt det?

Sammanfattning av den naturliga och den förstärkta växthuseffekten, växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas och begreppet koldioxidekvivalenter.

Om utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion.

Om hur kärnkraft fungerar och dess för- och nackdelar.

Vattenkraft är ett förnybart energislag som innebär att man fångar energin som finns i strömmande vatten.

Om hur vindkraft fungerar och dess fördelar och utmaningar.

Med solceller kan alla få tillgång till el. Även de som bor långt från ett elnät. Så funkar solceller och solfångare!

All energi som vi människor använder har en miljöpåverkan som måste vägas mot nyttan.

Energi finns överallt, som i vinden, biomassa och solens strålar, vi behöver bara omvandla den till en form som är användbar för oss. Till exempel el och värme.

Det behövs ännu mer teknikutveckling för att nyttja energikällorna bättre. All energi behöver komma från källor som är långsiktigt hållbara.

Det är viktigt att den globala uppvärmningen stannar av så snart som möjligt för att minska konsekvenserna för både natur och människor.

Sverige har åtagit sig att uppnå FNs globala mål till 2030. Allt arbete som bidrar till en hållbar utveckling kan knytas till de globala målen.

Genomförda hack

  

Hack #1: Cirkulär ekonomi - 2 mars på gymnasieskolan Spyken

Här hittar nu fakta och lästips om cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och resursanvändning samt konsumtionsbaserade klimatutsläpp.

Vad är en cirkulär ekonomi? Och vad krävs för att en ekonomi ska kunna bli cirkulär?

Om utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion.

Här presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera.

Om klädkonsumtionens miljöpåverkan och miljömärkningar av textilier.

Här får du följa alla steg i tillverkningen av ett klädesplagg, från framtagning av textilfibrer till ett färdigt plagg.

När kläder och prylar tillverkas går det år en massa resurser. Dessutom används ofta skadliga kemikalier vid odling eller produktion.