Lärande för hållbar utveckling, LHU

Den svenska läroplanen är tydlig med att skolan har en skyldighet att ge eleverna verktyg för att kunna förstå hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Här har vi samlat tips och länkar som underlättar arbetet med hållbar utveckling i skolan.

Exempel på frågor och områden som kan inkluderas i lärande för hållbar utveckling. De tomma strålarna betyder att andra frågor kan dyka upp på vägen.

Foto:

Skolverket

Skolans uppdrag

Ett av skolans viktiga uppdrag är att få eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Skolan ska också ge eleverna redskap att själva kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. Det här uppdraget finns med i alla delar av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, reviderad 2016).  

Citat från läroplanen om skolans uppdrag: 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” 

Undervisningens fyra hörnstenar 

All undervisning ska enligt läroplanen innehålla delar som ser ämnet ur olika synvinklar. Det är viktigt för att eleverna ska få en ökad förståelse och större möjligheter att ta egna ställningstaganden, verka i ett globalt sammanhang och att arbeta för en hållbar värld. De fyra delarna är: 

  1. det historiska perspektivet
  2. miljöperspektivet
  3. det internationella perspektivet
  4. det etiska perspektivet  

Genom miljöperspektivet ska eleverna ges möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka men också skapa en övergripande förståelse för globala miljöfrågor. Undervisningen ska visa hur olika funktioner i samhället och olika livsstilar kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling.

Globala målen för hållbar utveckling

Nobelpristagaren Malala Yousafzai har genom sin kamp för flickors rätt till utbildning blivit en frontfigur för fjärde hållbarhetsmålet som handlar om just utbildning.

I FN har arbetet med att stärka utbildningens roll för omställningen till en hållbar värld pågått under många år. I september 2015 skedde ett fantastiskt genombrott då världens ledare antog de nya globala målen för hållbar utveckling. De nya sjutton målen ersätter de tidigare Millenniemålen. I fortsättningen behöver all utveckling planeras och genomföras med hänsyn till planetens gränser. Målen handlar om att utrota fattigdom och hunger, minska orättvisor och ojämlikhet och lösa klimatkrisen. Det handlar också om allas rätt till god utbildning. Handlingsplanen för att nå målen kallas Agenda 2030. 

Alla sjutton mål har också mer specifika undermål, sammanlagt 169 stycken. Mål nummer fyra heter på engelska "quality education" och på svenska "god utbildning för alla". Undermål 4.7 handlar specifikt om lärande för hållbar utveckling; 

4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. 

> Här kan du läsa mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling

Källa: www.globalamalen.se

Vad gör Naturskyddsföreningen?

Utbildningsminister Gustav Fridolin och Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl på vår höstkonferens om framtidens skola 7 november 2014.

De senaste åren har skolan fått extra stort utrymme i Naturskyddsföreningens verksamhet. Exempel på hur Naturskyddsföreningen bidrar till att skynda på LHU-arbetet i Sverige hittar du i länklistan upp till höger. Vi tar fram skolmaterial, driver pilotprojekt, utvecklar arbetsmetoder tillsammans med skolforskare och finns på plats ute i kommuner. Läs mer om Naturskyddsföreningens skolarbete.  

Vi driver fyra politiska krav:

1. Skolverket får i uppdrag att genomföra en 4-årig nationell satsning – ett obligatoriskt hållbarhetslyft för huvudmän, skolledare och lärare.

2. Skolinspektionen ges ett särskilt uppdrag att kvalitetsgranska lärande för hållbar utveckling i Sveriges skolor.

3. Alla huvudmän upprättar såväl mål som strategier och kvalitetsuppföljning för att uppnå det som redan är mål i de nationella styrdokumenten.

4. Universitetskanslerämbetet granskar lärarutbildningen på landets universitet och högskolor och om de följer högskolelagens 1 kap.5 §.

Kraven presenterades på Naturskyddsföreningens höstkonferens om utbildning för hållbar utveckling den 7 november 2014.

Tips på undervisningsmaterial

Följ oss gärna på Facebook och i skolbloggen

Naturskyddsföreningen i skolan

På vår facebooksida får du tips på hur du som lärare kan arbeta med hållbar utveckling i undervisningen.