Malmöskolor för hållbar utveckling

Naturskyddsföreningen samarbetar med Malmö stad för att främja skolors arbete med hållbar utveckling. I projektet Malmöskolor för hållbar utveckling med start våren 2019 erbjuder vi skolor processledning och stöd i arbetet med att identifiera och implementera strukturer för att arbeta aktivt och långsiktigt med lärande för hållbar utveckling (LHU).

Lärande för hållbar utveckling, LHU, innebär att utforska och sammankoppla frågor som rör ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar utveckling. Undervisningens innehåll kan förstärkas av att hållbarhetsfrågorna återspeglas i skolans fysiska miljö, i undervisningsmetoderna och i arbetet med strategisk utveckling och elevers delaktighet. Ett sätt att ta detta helhetsgrepp är att arbeta för Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling eller Håll Sverige Rents certifiering Grön Flagg. En utmärkelse är ett sätt att arbeta med systematisk skolutveckling som dessutom visar omvärlden att skolan prioriterar hållbar utveckling.

Projektet Malmöskolor för hållbar utveckling är ett samarbete mellan  Naturskyddsföreningen och Malmö stad med syftet att främja skolors arbete med hållbar utveckling. Genom projektet vill vi öka vår kunskap om hur vi kan stötta skolor i deras hållbarhetsarbete och i förlängningen inspirera ännu fler skolor att arbeta strategiskt med hållbar utveckling.

Uppstart: Malmöskolor för hållbar utveckling

Under våren 2019 inleder vi samarbetet med skolor i Malmö som vill jobba med både ramar och innehåll för skolans hållbarhetsarbete. Skolorna får under processledda träffar stöd i att identifiera behov och ta fram en plan för att arbeta långsiktigt med LHU som tydligt kopplar till kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och/eller utvecklingsområdena i certifieringen Grön Flagg.

Deltagande skolor uppmuntras också att koppla arbetet till de Globala målen för hållbar utveckling, till exempel kan målen vara utgångspunkt för samverkan med det omgivande samhället. Deltagande skolor bjuds våren 2019 in till träffar med fokus på att identifiera skolans behov, och utifrån dem att ta fram en plan med aktiviteter och insatser för kommande läsår. Projektet inbegriper strategisk skolutveckling, ämnesövergripande arbete, elevinflytande och samverkan med det omgivande samhället.

 

Detta erbjuder vi medverkande skolor:

  • Processledning under tre träffar våren 2019 i att identifiera utvecklingsbehov i det strategiska och pedagogiska arbetet.

  • Inspiration och stöd i arbetet med att ta fram och genomföra en plan för aktiviteter och insatser läsåret 2019-2020. Aktiviteterna kan vara t.ex. kompetensutveckling, tema- och projektarbeten, studiebesök och samverkan med olika samhällsaktörer.

Kriterier för medverkande skolor:

  • Skolan är en skola med högstadium i Malmö.
  • Skolan kan under våren 2019 involvera en arbetsgrupp med runt 3-5 representanter från skolledning och pedagogisk personal på högstadiet i processen att identifiera utvecklingsbehov, och planera och följa upp skolans arbete med hållbar utveckling. Det fortsatta arbetet läsåret 2019-2020 avser inkludera hela skolan.

Vid frågor kontakta:

Agnes Vungi, projektledare, Naturskyddsföreningen

E-post: agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se

Telefon: 0722-52 32 87

Linnea Uppsäll, projektledare, miljöförvaltningen, Malmö stad

E-post: linnea.uppsall@malmo.se

Telefon: 0733-35 21 29

Malmöskolor för hållbar utveckling finansieras av Malmö stad. Läs om projektet på Malmö stads hemsida.