Malmöskolor för hållbar utveckling

Naturskyddsföreningen samarbetar med Malmö stad för att främja skolors arbete med hållbar utveckling. I projektet Malmöskolor för hållbar utveckling med start våren 2019 samarbetar vi med Apelgårdsskolan, Kryddgårdsskolan och Oxievångsskolan. Tillsammans verkar vi för att identifiera och implementera strukturer för att arbeta aktivt och långsiktigt med lärande för hållbar utveckling (LHU).

Lärande för hållbar utveckling, LHU, innebär att utforska och sammankoppla frågor som rör ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar utveckling. Undervisningens innehåll kan förstärkas av att hållbarhetsfrågorna återspeglas i skolans fysiska miljö, i undervisningsmetoderna och i arbetet med strategisk utveckling och elevers delaktighet. Ett sätt att ta detta helhetsgrepp är att arbeta för Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling eller Håll Sverige Rents certifiering Grön Flagg. En utmärkelse är ett sätt att arbeta med systematisk skolutveckling som dessutom visar omvärlden att skolan prioriterar hållbar utveckling.

Projektet Malmöskolor för hållbar utveckling är ett samarbete mellan  Naturskyddsföreningen och Malmö stad med syftet att främja skolors arbete med hållbar utveckling. Genom projektet vill vi öka vår kunskap om hur vi kan stötta skolor i deras hållbarhetsarbete och i förlängningen inspirera ännu fler skolor att arbeta strategiskt med hållbar utveckling.

Malmöskolor för hållbar utveckling

Under våren 2019 inledde vi samarbetet med skolor i Malmö som vill jobba med både ramar och innehåll för skolans hållbarhetsarbete. Skolorna fick under processledda träffar stöd i att identifiera behov och ta fram en plan för att arbeta långsiktigt med LHU som tydligt kopplar till kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och/eller utvecklingsområdena i certifieringen Grön Flagg.

Deltagande skolor uppmuntras också att koppla arbetet till de Globala målen för hållbar utveckling, till exempel kan målen vara utgångspunkt för samverkan med det omgivande samhället. Projektet inbegriper strategisk skolutveckling, ämnesövergripande arbete, elevinflytande och samverkan med det omgivande samhället.

 

Detta erbjuder vi medverkande skolor:

  • Processledning under tre träffar våren 2019 i att identifiera utvecklingsbehov i det strategiska och pedagogiska arbetet.

  • Inspiration och stöd i arbetet med att ta fram och genomföra en plan för aktiviteter och insatser läsåret 2019-2020. Aktiviteterna kan vara t.ex. kompetensutveckling, tema- och projektarbeten, studiebesök och samverkan med olika samhällsaktörer.

Öppet hus på Kryddgårdsskolan, april 2019. Kryddgårdsskolan har tidigare medverkat i projektet Energismart skola - ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Malmö stad 2016-2017. Skolan har sedan dess bl.a. satt upp ett miljöhus för källsortering i anslutning till skolan och synliggjort globala målen i både undervisning och i skolans fysiska miljö. Nu lägger de i ytterligare en växel i hållbarhetsarbetet och börjar jobba för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Vid frågor kontakta:

Agnes Vungi, projektledare, Naturskyddsföreningen

E-post: agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se

Telefon: 0722-52 32 87

Åsa Hellström, projektledare, miljöförvaltningen, Malmö stad

E-post: asa.hellstrom@malmo.se

Malmöskolor för hållbar utveckling finansieras av Malmö stad. Läs om projektet på Malmö stads hemsida.