In med naturen på skolgården

Vi vill släppa in mer natur på skolgårdarna. Det gör både raster och lektioner roligare. Skolgården är en ofta outnyttjad spelplan för att uppnå många av skolans övergripande mål och en tillgång för alla som vill arbeta med utomhuspedagogik.

Gränsen mellan att lära inne och leka ute har förändrats i takt med att utomhuspedagogik blivit allt mer vanlig och när allt fler pedagoger – och föräldrar – har sett vilka möjligheter och fördelar som finns med att lära ute. Det är dags att släppa in mer natur på skolgårdarna.

Särskilt för barn som sällan kommer ut i naturen på fritiden blir en skolgård med natur ett viktigt steg på vägen till den mer vilda naturens alla upplevelser. På en skolgård med trygga vuxna nära kan både lek och pedagogiska övningar hjälpa barn som av något skäl är osäkra eller rädda för naturen. Här kan de få chansen att anta utmaningar som kan vara allt från att våga ta i små kryp till att lyfta tunga grenar eller klättra i träd.

Skolgården är fortfarande ofta outnyttjad som resurs för aktiviteter som hänger ihop med många av skolans övergripande mål om ekosystemtjänster, energisnål teknik, odling och att ta hand om dagvatten, alla delar i utvecklingen av det hållbara samhället. Det finns mängder av möjligheter om förvaltare och skolledning tillsammans ser skolgården som en integrerad del av pedagogiken.

Det är viktigt är att utformningen av skolgårdens miljö och verksamheterna utformas utifrån ett barnperspektiv. Skolgården är en miljö som barn vistas i en stor del av dagen. Ett enkelt sätt att involvera barnen i förändring av skolgården är att ge dem en enkel plan, ”karta” över skolgården och be dem rita in sina egna önskningar och drömmar om hur den ska se ut.

I barns perspektiv är skolgården en sorts natur

För barn skiljer sig inte önskningarna om hur en skolgård ska vara utformad från de kvaliteter som de vill ha i natur som de leker i. De vill både ha äventyr och trygghet, möjlighet att vara ifred och ytor att leka på. När gamla skolgårdar görs om och nya planeras är det ett tillfälle för skolan att utveckla utomhuspedagogik och friluftsliv. Lek, hälsa och lärande kan gå hand i hand. En bra grund för det är att släppa in så mycket natur som möjligt.

Barn vill ha kojor och kryp in för att få vara ifred och de behöver rejäla ytor för att få upp fart och energi i rörelser och lek. De blir kreativa och skapande om det finns tillgång till löst material som pinnar, kottar, stenar, löv, vatten, jord och lera.

Naturmaterial är billiga och ger många olika möjligheter både till lek och lärande, men en förutsättning för att det ska fungera bra är att skolgården sköts utifrån förståelse för att skolgården ska tillåtas att vara naturlik och ”vild”.

Dela in i rum eller zoner

Det finns flera olika sätt att använda naturens förutsättningar på skolgården. I naturen finns gläntor och snår, öppnare områden och skyddade vrår. Att använda eller efterlikna dem är ett sätt att bygga rum och skapa zoner som är utformade för olika behov. De kan ”byggas” med växter som tål klättring och lek och med mark som inte ska städas och ansas.

Valet av växter kan uppfylla flera olika funktioner i undervisningen, förutom gömslen och lekrum, kan de inspirera med färger, locka bin, fjärilar och fåglar med nektar och frön. Växtligheten ska också planeteras och skötas så att de ger lagom med soliga utrymmen och skugga.

Det är också bra att tänka på de olika årstiderna när skolgården planeras.
När nya skolor och förskolor planeras är det viktigt att spara så mycket av den naturliga växtligheten som möjligt, när gamla skolor byggs om kan det krävas mer av plantering och ”naturbyggande”.

Planera för praktiska övningar

För att barnen ska stimuleras att upptäcka naturen på skolgården är det viktigt att planera in tillgång till redskap, och kanske el och vatten för att kunna flytta ut undervisningen. Om kikare, mikroskåp, håvar, bestämningslitteratur och annat som behövs för naturundersökningar finns lätt tillgängliga i förråd som gör det enkelt för personal att både ta fram och städa undan dem, kommer de att användas oftare. Ett förrådsutrymme kan också vara en möjlighet att låta solceller sköta belysning, till exempel.

Att anlägga ”fjärilsrestauranger” med växter, sätta upp holkar, anlägga dammar för groddjur och se till att det finns bra rishögar för igelkottar är några av de aktiviteter som Naturskyddsföreningen arbetar med för att gynna ”vilda grannar”. Att anlägga en damm på skolgården ställer förstås krav på säkerhet, men det finns många sätt att ta hand om regnvatten, exempelvis samla upp regnvatten i flera små grunda dammar som binds ihop med kanaler. När dammar byggs, holkar sätts upp och olika odlingar startas, är den fortsatta skötseln minst lika viktig som bygget. Natur behöver omsorg och skötsel. Att sköta och ta ansvar för skötseln är en del i utomhuspedagogiken som bör tas med i planeringen.

Samordna aktörer för grönare skolgårdar

Förutom en intresserad skolledning, pedagoger och elever behövs fastighetsägare, förvaltare och arkitekter i arbetet med att skapa levande gröna skolgårdar. Men det är också viktigt att ta tillvara andra resurser, exempelvis föräldrar med egen erfarenhet av att anlägga, sköta och vårda olika typer av natur. Det kan också vara tillgång till material som spillträ och växter.

Att planera och göra en skolgård med natur är också ett bra tillfälle att knyta kontakt med och involvera till exempel holkbyggare, fjärils- och fågelälskare i olika föreningar. Det finns många bra exempel på olika sätt att bygga upp och förändra skolgårdar i kommuner där man vågat tänka nytt med bra resultat.

Små händelser kan ge stora upplevelser

Vi vill att utomhustiden på gårdar vid skolor och förskolor ska ge barn möten med växter och djur på ett lekfullt och inspirerande sätt. Naturen ska få flytta in runt knuten och finnas tillgänglig också på barnens egna villkor. Även små upplevelser – en nyckelpiga i handen, en fågel som svalkar sig i en pöl, en fjäril som lockas av en blomma – är viktiga för känslan att vi hör ihop med naturen och allt som lever i den.

> En skog för varje skola

> Boverkets vägledning om skolors utemiljö

> Läs mer om hur du kan hjälpa naturen nära dig

Naturskolan i Lund: tips om utveckling av skolors utemiljöer

Naturen som klassrum

Här hittar du som pedagog viktiga och engagerande övningar för lärande utomhus.