Allemansteater (1-9)

Eleverna får ökad kunskap om de rättigheter och skyldigheter vi har i naturen enligt allemansrätten. Genom att använda rollspel utomhus som verktyg i lärandet kan fler sinnen aktiveras och ge större möjlighet att reglerna läggs på minnet och rollspelen blir underlag för diskussion.

Eleverna spelar upp sin allemansteater för klasskompisarna.

Ämnen: Idh, Sv, Bi

Nyckelord: Allemansrätt, drama, beskrivande texter.

Syfte och bakgrund

Tanken med denna aktivitet är att eleverna ska få ökad kunskap om de rättigheter och skyldigheter vi har i naturen enligt allemansrätten. Genom att använda rollspel utomhus som verktyg i lärandet kan fler sinnen aktiveras och ge större möjlighet att reglerna läggs på minnet. Rollspelen blir underlag för diskussion inom gruppen om hur man ska tolka reglerna och vilka möjligheter man som enskild medborgare har att röra sig i och använda naturen på ett ansvarsfullt sätt. 

Material

Allemansrättens regler, se exempelvis www.naturvardsverket.se eller kopieringsunderlag i verktygsmenyn.

Genomförande

Klassen delas in i grupper med cirka fyra elever i varje. Grupperna får ett kort var med en regel ur allemansrätten. De ska sedan komma överens om en situation som kan sammankopplas med deras regel och som kan spelas upp som ett rollspel. Situationen kan både vara sådan som visar vad som är tillåtet enligt allemansrätten eller en situation som bryter mot den. Om en grupp har regeln som handlar om var och hur länge man får tälta, planerar de och tränar in ett rollspel, där de kanske slår upp sitt tält i närheten av ett bostadshus. De övriga grupperna som är åskådare tar ställning till om det är tillåtet eller inte enligt allemansrätten att göra så. 

Varianter

Ta ut korta texter ur allemansrätten och gör kortare individuella charader. 

Tips!

Låt äldre elever spela upp sin allemansteater för yngre elever och reflektera tillsammans efteråt.  

Arbeta vidare och diskussion

 • Låt eleverna skriva med egna ord vad deras regel innebär. 
 • Låt eleverna skriva ner situationer som de varit med om där de utnyttjat de rättigheter som allemansrätten ger.
 • Ta reda på hur man får röra sig i naturen i andra länder.
 • Diskutera hur svenskarnas syn på naturen hade varit om vi inte hade allemansrätten. Hur skiljer sig natursynen och synen på friluftsliv i Sverige jämfört med andra länder?
 • Låt eleverna förbereda och planera en introduktion till svensk allemansrätt för nyanlända barn från andra länder. 

©  Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola.

Lgr 11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,  
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Idrott och hälsa

I årskurs 1-3

 • Allemansrättens grunder.

I årskurs 4-6

 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

I årskurs 7-9

 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.   

I årskurs 4-6

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. 

Biologi

Centralt innehåll åk 4-6

 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt. 
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. 

Vill du gå ut med eleverna igen?

Naturen som klassrum har fler övningar för lärande utomhus.