Evolution i rörelse (1-9)

En övning om livets uppkomst och utveckling där eleverna får möjlighet att genom lek och rörelse förkroppsliga evolutionens olika skeenden, på ett förenklat sätt. Övningen tillåter mer eller mindre fokus på biologi.

Foto:

Torbjörn Wrange

Ämnen: Bi, Idh

Nyckelord: Evolution, världsbild, lek.

Syfte och bakgrund

Tanken med denna aktivitet är att tala om livets uppkomst och utveckling. Även om vi inte vet exakt hur, så vet vi att livet först uppstod i vatten. Genom denna aktivitet ges eleverna möjlighet att genom lek och rörelse förkroppsliga evolutionens olika skeenden, på ett förenklat sätt. Aktiviteten sätter eleverna i direkt förbindelse med de olika organismer som levt på jorden. De flesta djuren finns fortfarande kvar i någon form, medan andra inte gör det i slutet av aktiviteten. Beroende på om det är undervisning i till exempel idrott och hälsa eller biologi går det att välja i vilken utsträckning de biologiska sammanhangen diskuteras.

Genomförande 

 1. Klassen ställer sig i cirkel och får veta att aktiviteten illusterar livets utveckling på jorden och att vattnet har haft central betydelse för evolutionen. Eleverna ska gestalta olika steg i denna utveckling, men att det är ovisst vilket stadium de kommer att nå.
 2. Eleverna kommer överens om hur många djur som ska och levandegöras. Beroende på elevernas förkunskaper får de hjälp vägen genom evolutionskedjan. En bra kedja att följa är a) Amöbor b) Kräftdjur c) Fiskar d) Groddjur e) Kräldjur (dinosaurier brukar det bli) f) Fåglar g) Apor och h) Människor. 
 3. Sedan bestämmer eleverna hur djuren ska levandegöras. Hur rör sig och låter till exempel en groda eller en apa? Och människan? (brukar ofta bli en sittande figur som tittar på sin smartphone) 
 4. Aktiviteten börjar med att alla är simmande amöbor och rör sig fritt ute på världshaven. När två amöbor möter varandra utmanar de varandra i den bekanta leken ”sten-sax-påse”. Den amöba som går segrande ur duellen rör sig vidare i havet som en kräfta och letar upp en annan kräfta, därefter en fisk och så vidare. Den som förlorar duellen fortsätter som amöba och hittar en ny artfrände som utmanas i sten-sax-påse. Ingen kan gå bakåt i evolutionen. 

Övningen bryts när fyra eller fem elever har nått hela vägen till människa och sökt upp varandra i en liten grupp. Vissa elever kommer då fortfarande att vara amöbor och vissa fiskar, ungefär som det förhåller sig i verkligheten. Be några av eleverna att berätta vilket stadium de slutade som.

Varianter

Anpassa antalet steg i evolutionen efter elevernas ålder, bland de yngsta kan fyra steg räcka.

Arbeta vidare och diskussion

 • Många frågor kan kopplas till aktiviteten och bör utformas efter elevernas ålder och förkunskaper, till exempel: Hur har forskningen kommit fram till teorin om evolutionen? Hur förklarade människor livets utveckling förr? Utvecklas fiskar och människor fortfarande och på vilka sätt? Hur påverkar människan evolutionen?
 • Försök att hitta så många som möjligt av de olika djuren ur evolutionskedjan kring ert vattenbryn med hjälp av en sökande blick, håv och fiskespö. Låt eleverna föra protokoll över sina iakttagelser. Aktiviteten kan såklart också i vidare mening vara en god introduktion för att arbeta med ämnesområdet ”evolution” både utomhus och i klassrummet.

Lgr 11

Biologi

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll åk 1-3

 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Idrott och hälsa

Centralt innehåll åk 1-3

 • Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider. 

Vill du gå ut med eleverna igen?

Naturen som klassrum har fler övningar för lärande utomhus.