Vem har rätt till skogen? (1-9)

Väck tankar hos eleverna och skapa förutsättningar för diskussioner när det gäller ägande, allemansrätt, ansvar och existensberättigande.

Ämnen: Sv, Bi

Nyckelord: Muntliga presentationer, argumentation, naturen som resurs, biologisk mångfald, skog.

Syfte och bakgrund

Tanken med denna aktivitet är att den ska väcka tankar hos eleverna och skapa förutsättningar för diskussioner när det gäller ägande, allemansrätt, ansvar och existensberättigande. Det är en övning i att argumentera och att tänka sig in i andras situationer. 

Material

Klädnypor och lappar med ord som till exempel markägaren, jägaren, älgen, svampplockaren, barnen och så vidare.Kopieringsunderlag med ord finns i verktygsmenyn.

Genomförande

Klassen delas in i grupper om sex till åtta elever. Varje grupp samlas runt ett litet träd med lågt sittande grenar. Lappar delas ut till var och en i gruppen där det står ett namn på ett djur eller person, till exempel fästing, politiker, joggare, Jasmine, barnbarn och varg.

Varje deltagare, eller par om man arbetar parvis, funderar på hur stor rätt just deras person, djur eller växt har till skogen. Sedan placeras lapparna högt eller lågt i trädet beroende på vem eller vilken som har störst rätt till skogen. När alla lappar sitter i trädet börjar gruppen diskutera och eventuellt ändra ordning på lapparna. Lapparna kan bara flyttas om deltagarna är överens om det.

Varianter

 • Beroende på elevernas ålder och vana att diskutera och argumentera kan gruppstorlekarna anpassas. Det kan inledningsvis räcka med att eleverna diskuterar och argumenter parvis med varsin lapp. 
 • Låt eleverna anta rollerna på de personer och djur som finns på lapparna och skapa en debatt.

Tips!

Ta reda på vem som äger skogen i er närmiljö. Fråga lantmäteriavdelningen på kommunen om de har kartor. 

Arbeta vidare och diskussion

 • Att ha rätt till skogen är en sak, att ha ansvar för skogen är en annan sak. Fortsätt att diskutera vem som har ansvaret för skogen, för att den finns kvar eller för att människor ska kunna vistas i skogen. 
 • Ställ elevernas roller inför olika dilemman. Till exempel hur de ska agera inför förslaget på en slutavverkning eller planer på att exploatera området på olika sätt (exempelvis bygge av bostäder eller en väg).

©  Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola.

Lgr 11

Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll åk 1-3

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Biologi

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. 

Centralt innehåll åk 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. 

Vill du gå ut med eleverna igen?

Naturen som klassrum har fler övningar för lärande utomhus.