Tre elevuppgifter om bin & biologisk mångfald

Här är tre uppgifter om bin och biologisk mångfald som går att genomföra genom fjärr- eller distansundervisning (eller på plats i skolan). Uppgifterna är formulerade direkt till eleverna - kopiera och klistra in i det digitala mötesforum ni använder!

Foto:

Alexandra Roslund

Varför behövs bin och andra pollinatörer? Nu ska ni fördjupa er i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion, göra egna fältstudier i närområdet ur ett bi-perspektiv och skapa en egen design av en bi-vänlig miljö.

 

Uppgift 1: Utforska bin och deras livsmiljö

1. Se film

Se de två filmklippen. Fundera över deras budskap. 

Film: Bin - naturens trädgårdsmästare (3 min) https://www.youtube.com/watch?v=-aX79WKsWSo&feature=youtu.be

Film: Tacofredag utan bin ( 20 s) https://www.youtube.com/watch?v=j1xva2PJe2g&feature=youtu.be

2. Läs 

Läs faktabladet och instruktionsbladet.

Faktablad: Bin och deras livsmiljö https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturnytta/faktablad-bin-och-...

Instruktion: Så kan du hjälpa de vilda bina https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/...

3. Svara på frågor

Svara på frågorna nedan. Ta hjälp av det faktablad och det instruktionsblad du just läste.

 1. Ungefär hur många olika arter av bin finns det i Sverige?
 2. Hur många av dem är utrotningshotade?
 3. Ge tre exempel på var och hur vilda bin trivs att bo.
 4. Vad är viktigt för att bin ska kunna skaffa mat? Ge två exempel.
 5. Hur många pollenkorn behövs för att mata sex stycken bilarver?
 6. Förklara skillnaden mellan sociala bin och solitära bin.
 7. Pollinering är en livsviktig ekosystemtjänst. Varför?
 8. Vilka andra ekosystemtjänster kan du komma på?
 9. Vilka är de största hoten mot vilda bin? Varför?
 10. Vad händer om bina försvinner?
 11. På vilket sätt är ekologiskt jordbruk bra för bin?

4. Fältuppgift

Dags att undersöka hur närmiljön ser ut ur ett bi-perspektiv! Genomför fältuppgiften "Inventering: Bi-vänlig närmiljö". Alla instruktioner finns i dokumentet på länken. Obs! Istället för att genomföra den på skolgården utgå från din bostad och miljön runt omkring. 

Inventering: Bi-vänlig närmiljö https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/inventering-bivanlig

 

Uppgift 2: Designa en bi-vänlig plats!

Tänk dig att du är stadsplanerare och får fria händer att designa om ett område för att göra det mer bivänligt (och som gynnar biologisk mångfald). Designen måste ta hänsyn till hur bin faktiskt trivs att bo och äta, men var inte rädd för att ta ut svängarna och tänka kreativt!

Tips! Läs och hämta inspiration ur faktabladet om biologisk mångfald: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturnytta/faktablad-biologis...

Instruktioner: 

1.Välj ut ett valfritt område i din närmiljö (gärna med hårdytor). 

2. Fota några ”före-bilder” på det område du valt. 

3. Fundera ut olika förbättringsåtgärder som gör platsen mer bi-vänlig. 

4. Skapa en egen design med de förbättringsåtgärder du tänkt ut. Skriv en kort beskrivande text till. Skapa designen digitalt (välj själv program) eller för hand. 

5. Lämna in! 

 

Uppgift 3: Rädda den biologiska mångfalden! 

Bakgrund: Biologisk mångfald spelar en avgörande roll för grundläggande funktioner i naturen, som pollinering och rening av luft och vatten. Men den biologiska mångfalden är hotad och arter försvinner i snabb takt. Enligt en expertpanel hos FN är förlusten av djur och natur är ett lika stort hot mot människan som klimatförändringarna. Du och några vänner vill göra något åt situationen. Ni vill att er kommun ska bli en föregångskommun i att främja biologisk mångfald. Nu arbetar ni med en plan för att få kommunens medborgare att engagera sig frågan!

1. Läs

Läs faktabladet om biologisk mångfald: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturnytta/faktablad-biologis...

2. Ta fram en plan

Uppgift: Formulera en eller flera idéer om hur ni kan öka kommuninvånarnas kunskap och engagemang och som får dem att göra egna insatser för den biologiska mångfalden. Hur gör ni för att nå ut med ert budskap? Utgå från frågorna nedan:

 • Vad vill ni förmedla för budskap, alternativt, vad vill ni få folk att göra? Beskriv för er själva.
 • Formulera ert budskap på ett slagkraftigt sätt (skapa en "slogan").
 • Hur ska ni kommunicera ert budskap? (sociala medier, andra medier, på olika platser i samhället). 
 • Vilket material behövs? (informationsmaterial, banderoller, skyltar, byggsatser, bilder m.m.)
 • Ska ni genomföra någon aktivitet (vilken)?

Formulera er plan skriftligt. Lägg gärna till bilder/illustrationer.

3. Lämna in planen!