Rollspel: Striden om Hackspettskogen

Den här övningen är ett rollspel där eleverna får debattera och förhandla för att gynna olika intressen i striden om Hackspettskogen.

Foto:

Rolf Harbom

Ämnen: Sh, Ge, Bi, Sv

Tidsåtgång: Presentera övning, gruppindelning, inläsning: 20 min. Arbete i resp. grupp med argumentation: 40–60 min. Gruppmingel och debattförberedelser: 30 min. Debatt och omröstning: 30 min.

Den här övningen är utformad som ett rollspel där eleverna representerar olika intressegrupper i striden om Hackspettsskogen. Syftet är att eleverna ska sätta sig in i problemet, formulera sina argument för att sedan avsluta med debatt och omröstning.

Målet med övningen är att eleverna ska få öva på att se en konflikt ur olika perspektiv och samarbeta för att hitta kompromisser.

Material och verktyg: Arbetsblad med protokoll, faktablad om ekosystemtjänster. Allt material finns i verktygsmenyn.

Förberedelser

Vill man göra övningen som en inledning behövs inga direkta förberedelser. I övrigt kan det vara en fördel om eleverna har arbetat med ekosystemtjänster innan och arbetat med några andra övningar i materialet, det kan vara bra att ha tillgång till faktabladet om ekosystemtjänster.

Dela in klassen i sex olika intressegrupper enligt följande indelning.

  1. Företaget Skog AB äger marken
  2. Byggbolaget Byggabra AB
  3. Parti-ekonomi
  4. Parti-miljö
  5. Äppelodlare, jordbrukare
  6. Föreningen Eco

Kopiera ett arbetsblad till varje grupp. Arbetsbladet passar att skriva ut dubbelsidigt.

Om du tror att det är möjligt, utse gärna en eller två elever (som inte ingår i grupperna) till moderator för debatten. Förbered eleverna på hur de ska fördela ordet så att alla kommer till tals och hjälp dem att hålla tiden under debatten. Annars håller du själv i debatten.

Genomförande

Gå igenom arbetsbladet tillsammans med klassen så att alla är på det klara med hur det ska gå till: problemet, arbetsgången och intressegrupperna. Arbetsgången är ganska tydligt redovisad på arbetsbladet. Det underlättar om grupperna är noga med att använda protokollet (tips: ta in det efter varje lektion för att ge återkoppling och kommentarer).

Bestäm i förväg hur mycket tid de olika momenten får ta. Risken är annars att det drar ut på tiden och att grupperna kommer i otakt. Se till att avsätta tillräckligt med tid för punkt 5. Genom att eleverna får information om hur andra grupper har tänkt kan de förbereda motargument och eventuellt ingå i samarbeten.

Utvärdering

Följ den utvärdering som finns presenterad på arbetsbladet. Låt eleverna reflektera i grupp eller skriva ner sina reflektioner.

Det kan också vara lämpligt att dra paralleller till verkliga intressekonflikter och kopplingen till ekosystemtjänster. Ett exempel är händelserna i Ojnareskogen på norra Gotland.

Återkoppla hur arbetet med kunskapskraven fungerade. Träna på att återkoppla och diskutera kring elevernas kunskapsutveckling.