Tacofredag utan bin? Åk 4-6

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion.

Illustration: Sofia Liljander

Ämnen: NO, Sv, Hkk

I den här övningen får eleverna utveckla sina kunskaper om bin, pollinering och ekologiska samband. Övningen varvar film, praktiska moment och muntlig aktivitet med faktatexter och skrivövningar.

Övningen är uppdelad i två delar. Den första delen tar upp binas roll i pollineringsprocessen och vilken betydelse det har för matproduktion och jordbruk. Den andra delen tar upp ord, begrepp och ytterligare fakta om bin - där eleverna muntligt testar varandras ordkunskaper och skriftligt svarar på frågor om bin och deras livsmiljö. Övningen kan läggas upp över två lektioner. Behöver eleverna mer tid till att göra elevuppgiften kan ett tredje lektionstillfälle läggas till, alternativt gör eleverna klart uppgiften som hemläxa.

Längst ner finns också en fördjupningsuppgift, där eleverna genomför en inventering av närområdet ut ett bi-perspektiv och formulerar förslag på förbättringar.

Centralt innehåll: Människans beroende av och hur val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, bins liv, ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har för t.ex. jordbruket. Ekosystem i närmiljön, namn på vanligt förekommande arter, samband mellan organismer och den icke levande miljön och anpassningar till olika livsmiljöer. Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Material till övningen: Film: Bin - naturens trädgårdsmästare (3:14 min). Film: Tacofredag utan bin (19 s). Illustration: Tacomiddag (pdf). Faktablad: Bin - flitiga små trädgårdsmästare (lättläst). Faktablad: Bin och deras livsmiljö (fördjupat).  Instruktion: Så kan du hjälpa de vilda bina (pdf). Bildspel: Ord och begrepp om bin (pdf). Kopieringsunderlag - Elevuppgift: Vad gör bin för oss och vad kan vi göra för dem? (pdf). 

Eventuellt: En korg eller låda med ingredienser till en tacomiddag (t.ex. en gurka, tomater, majs, lök, lime, avokado, tacoskal, koriander, salsa och färs (kan symboliseras av t.ex. brunt silkespapper).

Förberedelser

Läs igenom faktabladet Bin och deras livsmiljö samt instruktionen Så kan du hjälpa de vilda bina . Använd dessa som stöd när du berättar om bins liv.

Lektion 1

Förbered visning av filmerna Bin - naturens trådgårdsmästare och Tacofredag utan bin, samt illustrationen Tacomiddag.

Eventuellt: Förbered en korg/låda med ingredienser till en tacomiddag (t.ex. en gurka, tomater, majs, lök, lime, avokado, tacoskal, koriander, salsa och färs (kan symboliseras av t.ex. brunt silkespapper).

Lektion 2

Skriv ut faktabladet Bin - flitiga små trådgårdsmästare (lättläst) eller faktabladet Bin och deras livsmiljö (fördjupat) och elevuppgiften så att det räcker till alla elever. Avgör vilket av de båda faktabladen som passar elevernas läsnivå.

Förbered visning av bildspelet med ord och begrepp på tavlan.

 

Genomförande

Lektion 1: Bin och tacos - hur hänger de ihop?

Se filmen om bin: Bin - naturens trädgårdsmästare (3:14 min).

Låt eleverna samtala två och två om vad de kommer ihåg från filmen. Har de egna erfarenheter av bin? Fånga upp frågor och funderingar gemensamt. (Getingar brukar också dyka upp).

Berätta om pollinering och binas roll. Ge gärna exempel på vilken roll de spelar för matproduktion och jordbruk, t.ex. att vissa äppelodlare i Skåne hyr in bikupor de veckorna äppelträden blommar, och att biodlare i USA fraktar tusentals bin långa sträckor till olika mandel- och fruktodlingar. Varför då, tror eleverna? 

Visa illustrationen av en tacomiddag på tavlan. Låt eleverna sitta i smågrupper - "bikupor". Ge (muntligt) eleverna en tacoingrediens per grupp. Alternativt, om ni har en korg med tacoingredienser: Dela ut matvarorna, en vara per grupp.

Låt eleverna diskutera huruvida pollinering har behövts för just deras matvara. 

Rita upp två kolumner på tavlan med rubrikerna "Beroende av pollinering" och "Ej beroende av pollinering". En elev per grupp kommer fram och skriver sin varas namn under en av rubrikerna. Alternativt kan ni göra två högar av varorna på ett bord längst fram i klassrummet; "Beroende av pollinering" och "Ej beroende av pollinering" och låta eleverna komma fram och placera sina varor i en av högarna.

Diskutera slutresultatet tillsammans. Visa kortfilmen Tacofredag utan bin (19 s).

 

Lektion 2: Vad gör bin för oss och vad kan vi göra för dem?

Inled med att diskutera vad eleverna minns från förra lektionen.

Dela ut faktabladet Bin - flitiga små trädgårdsmästare (lättläst) eller faktabladet Bin och deras livsmiljö till eleverna. Läs tillsammans i klassen, eller låt eleverna läsa enskilt eller två och två.

Starta bildspelet och klicka fram det första begreppet. Eleverna sitter två och två. Den ena eleven förklarar begreppet för den andra (som kan hjälpa till). Låt dem samtala någon minut och fånga sedan upp samtalen i helklass. Vad det någon som hade en riktigt bra förklaring? Var det något ord som var svårt att förklara? Eleverna turas om att förklara nästkommande begrepp på samma sätt. Stanna bildspelet efter de tio begreppen gåtts igenom (första delen).

Dela ut elevuppgiften och låt eleverna svara på frågorna. (Om eleverna inte hinner svara på alla frågor under lektionstillfället kan elevuppgiften antingen göras färdigt som hemläxa eller vid ett tredje lektionstillfälle).

Under tiden eleverna arbetar med uppgiften, skicka ut smågrupper, en i taget, för att studera skolgården ur biets ögon och samla plus och minus på små lappar. När alla elever varit ute, samla deras iakttagelser på tavlan. Diskutera tillsammans: Vad kan vi göra för att förbättra för bina på skolgården?

Avsluta med att återvända till andra delen i bildspelet. En elev sitter med ryggen mot tavlan och ska nu gissa vilket begrepp kompisen beskriver. Nu sitter förhoppningsvis begreppen! 

Tips! Gör vår tipsrunda om bin eller låt elever som arbetat klart skapa en egen tipsrunda om bin och låt klassen genomföra den tillsammans.

Arbeta ämnesövergripande! Samverka med slöjden och tillverka bihotell och biholkar i slöjden (se instruktioner i verktygsmenyn).  

Fördjupning: Fältuppgift bi-vänlig närmiljö?

Dela in eleverna i grupper och förse varje grupp med varsitt inventeringsformulär. Låt eleverna bege sig ut på skolgården. Med hjälp av formuläret undersöker eleverna vilka förutsättningar som finns för vilda bin att hitta mat och boplats. Uppmana eleverna att dokumentera med foton.

Diskutera gemensamt elevernas resultat av inventeringen. Utgå också från elevernas fotodokumentation. Skiljer sig resultaten och förslagen på insatser sig åt mellan grupperna?

Tips! Lämna in elevernas förslag på hur ert område kan göras mer bi-vänligt till ansvariga på kommunen.

Avsluta med att diskutera vad ni själva kan göra för att förbättra binas livsmiljö. Ta stöd av idéer som ni hittar i Instruktion: Så kan du hjälpa de vilda bina och Instruktion: Bygg ett vildbihotell. Genomför räddningsinsatser och rapportera dem gärna på Räddabina.nu så bidrar ni till viktig forskning om bina och andra pollinatörer.

 

Övningen är framtagen av Ma/NO/Eng-läraren och skolutvecklaren Marie Hannerstig.

 

> Till Tacofredag utan bin? för åk 7-9.

Faktablad och ordlistor

Här hittar du faktablad och ordlistor för lärare och elever.