Tacofredag utan bin? Åk 7-9

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna fördjupa sig i bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion, samt göra egna fältstudier i närområdet ur ett bi-perspektiv.

Illustration: Sofia Liljander

Ämnen: NO, Sv, Hkk

I den här övningen får eleverna utveckla sina kunskaper om bin, pollinering och ekologiska samband. Övningen varvar film, muntlig aktivitet, faktatexter och skrivövningar med fältundersökningar med dokumentation i text och bild. 

Övningen kan läggas upp över tre-fyra lektioner. Den första tar upp binas roll i pollineringsprocessen och vilken betydelse det har för matproduktion och jordbruk. Den andra tar upp ord, begrepp och ytterligare fakta om bin - där eleverna muntligt testar varandras ordkunskaper och skriftligt svarar på frågor om bin och deras livsmiljö. I den tredje genomför eleverna en inventering av närområdet och formulerar förslag på förbättringar.

Centralt innehåll: Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald. Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. Aktuella samhällsfrågor som rör biologi. Dokumentation av undersökningar med bilder och skriftliga rapporter.

Material till övningen: Film: Bin - naturens trädgårdsmästare (3:14 min). Film: Tacofredag utan bin (19 s). Illustration: Tacomiddag (pdf). Faktablad: Bin och deras livsmiljöBildspel: Beskriv och gissa ordet (pdf). Elevuppgift: Bin och deras livsmiljö (pdf). Inventeringsformulär: Bivänlig närmiljö? (pdf). Instruktion: Så kan du hjälpa de vilda bina (pdf). Instruktion: Bygg ett vildbihotell (pdf).

Eventuellt: En korg eller låda med ingredienser till en tacomiddag (t.ex. en gurka, tomater, majs, lök, lime, avokado, tacoskal, koriander, salsa och färs (kan symboliseras av t.ex. brunt silkespapper).

Förberedelser

Läs igenom faktabladet Bin och deras livsmiljö samt instruktionen Så kan du hjälpa de vilda bina . Använd dessa som stöd när du berättar om bins liv.

Lektion 1. Förbered visning av filmerna Bin - naturens trådgårdsmästare och Tacofredag utan bin, samt illustrationen Tacomiddag.

Eventuellt: Förbered en korg/låda med ingredienser till en tacomiddag (t.ex. en gurka, tomater, majs, lök, lime, avokado, tacoskal, koriander, salsa och färs (kan symboliseras av t.ex. brunt silkespapper).

Lektion 2. Skriv ut faktabladet Bin och deras livsmiljö (fördjupat) och elevuppgiften så att det räcker till alla elever.

Förbered visning av bildspelet Beskriv och gissa ordet på tavlan.

Lektion 3. Skriv ut inventeringsformulär, ett formulär per grupp. 

 

Genomförande

Lektion 1: Bin och tacos - hur hänger de ihop?

Se filmen om bin: Bin - naturens trädgårdsmästare (3:14 min).

Lyft ut några centrala begrepp och frågor från filmen. Har de egna erfarenheter av bin? Varför är det viktigt med biologisk mångfald? Vilken roll har bin och humlor? Fånga upp frågor och funderingar gemensamt. 

Berätta om pollinering och binas roll. Ge gärna exempel på vilken roll de spelar för matproduktion och jordbruk, t.ex. att vissa äppelodlare i Skåne hyr in bikupor de veckorna äppelträden blommar, och att biodlare i USA fraktar tusentals bin långa sträckor till olika mandel- och fruktodlingar. Varför då, tror eleverna? 

Visa illustrationen av en tacomiddag på tavlan. Låt eleverna sitta i smågrupper - "bikupor". Ge (muntligt) eleverna en tacoingrediens per grupp. Alternativt, om ni har en korg med tacoingredienser: Dela ut matvarorna, en vara per grupp.

Låt eleverna diskutera huruvida pollinering har behövts för just deras matvara. 

Rita upp två kolumner på tavlan med rubrikerna "Beroende av pollinering" och "Ej beroende av pollinering". En elev per grupp kommer fram och skriver sin varas namn under en av rubrikerna. Alternativt kan ni göra två högar av varorna på ett bord längst fram i klassrummet; "Beroende av pollinering" och "Ej beroende av pollinering" och låta eleverna komma fram och placera sina varor i en av högarna.

Diskutera slutresultatet tillsammans. Visa kortfilmen Tacofredag utan bin (19 s).

 

Filmtips! För ytterligare fördjupning i bin och deras livsvillkor, se gärna filmen Bieffekten (40 min) om ni har tillgång till den via er AV-central. Filmen har en tillhörande studiehandledning med diskussionsfrågor.

 

Lektion 2: Vad gör bin för oss och vad kan vi göra för dem?

Dela ut faktabladet Bin och deras livsmiljö till eleverna och låt eleverna läsa det. Låt eleverna markera sådant de själva tycker är viktigt och intressant med en överstrykningspenna under tiden de läser. Låt eleverna jämföra sina markeringar med varandra och fånga upp samtalen i helklass.

Starta bildspelet Beskriv och gissa ordet där eleverna arbetar två och två för att befästa nyckelbegrepp. Instruktioner finns i bildspelet.

Tips! Spela vår Kahoot om bin eller gör vår Tipsrunda om bin - eller låt elever som arbetat klart skapa en egen Kahoot eller tipsrunda om bin.

 

Lektion 3-4: Inventering: Bivänlig närmiljö?

Dela in eleverna i grupper och förse varje grupp med varsitt inventeringsformulär. Låt eleverna ge sig ut på skolgården och i närmiljön (ca 1 kilometers radie) kring skolan. Med hjälp av formuläret undersöker eleverna vilka förutsättningar som finns för vilda bin att hitta mat och boplats. Uppmana eleverna att dokumentera med foton.

Diskutera gemensamt elevernas resultat av inventeringen. Utgå också från elevernas fotodokumentation. Skiljer sig resultaten och förslagen på insatser sig åt mellan grupperna?

Tips! Lämna in elevernas förslag på hur ert område kan göras mer bi-vänligt till ansvariga på kommunen.

Avsluta med att diskutera vad ni själva kan göra för att förbättra binas livsmiljö. Ta stöd av idéer som ni hittar i Instruktion: Så kan du hjälpa de vilda bina och Instruktion: Bygg ett vildbihotell. Genomför räddningsinsatser och rapportera dem gärna på Räddabina.nu så bidrar ni till viktig forskning om bina och andra pollinatörer.

 

Arbeta ämnesövergripande! Samverka med slöjden och tillverka bihotell och biholkar i slöjden (se instruktioner i verktygsmenyn).  

 

Övningen är framtagen av Ma/NO/Eng-läraren och skolutvecklaren Marie Hannerstig.

 

> Till Tacofredag utan bin? för åk 4-6.

Faktablad och ordlistor

Här hittar du faktablad och ordlistor för lärare och elever.