Vad gör bina för oss?

I den här övningen tar klassen reda på hur bin hjälper till med pollinering och varför det är viktigt för oss människor.

Illustratör: Lina Ekstrand

Ämnen: Bi, Ge, Bl, Sv

Vet du hur det där med blommor och bin egentligen hänger ihop? I den här övningen undersöker vi binas roll för pollinering och vad som händer när deras livsmiljö hotas. Övningen innehåller en praktisk uppgift, att bygga en boplats för vildbin, och skrivande av berättelser och dikter.

Målet med övningen är att eleverna ska få förståelse för människans beroende av bin för pollinering och människans påverkan på binas livsmiljö. Eleverna ska också få förståelse för begreppet ekosystemtjänster och vad det innebär.

Material & verktyg: Film om bin, faktablad om bin, instruktioner vildbihotell (pdf) och bivattnare, ordlista om ekosystemtjänster (pdf).

Genomförande

Vad är ett bi? Vad är binas roll i naturen?

Använd filmen och faktabladen för att lära er mer om bin. Låt klassen svara på frågorna i mindre grupper och rita bin och deras livsmiljö. Prata om pollinering och introducera begreppet ekosystemtjänster.

Rita en händelsekedja för vad som händer från det att bina besöker en äppelblomma, tills äpplets frön gror till ett nytt äppelträd.

Undersök binas livsmiljö

Gör en promenad runt skolan, i en närliggande skog eller park, och spana efter platser där bin kan leva och trivas. Undersök:

  1. Vilka miljöer hittar ni där ni tror att bin kan bo? På vilka sätt är de bra för bin?
  2. Mät avståndet mellan de möjliga boplatserna och närmsta vatten och närmsta tillgång till mat.
  3. Vilka hot finns mot bina? Hur kan vi undvika hoten?

Låt gärna eleverna fortsätta spaningen kring hemmet.

Tips! Naturskyddsföreningen anordnar fortbildningar för lärare som vill få mer kunskap om hur vi kan använda naturen i undervisningen. Mer information hittar du på Skogen som klassrum.

Bygg boplats för vilbina!

Vi har ofta för städat i våra trädgårdar och städer. Det gör det svårt för bland annat pollinerande insekter att hitta bra platser för sina bon. Hjälp till genom att bygga en boplats för vilda bin! Ni kan också plantera ängsblommor med olika blomningstid, färg och form så det passar många insekter under en lång tid. I instruktionen "Så kan du hjälpa de vilda bina" finns förslag på bi-bon och växter som bin gillar. Fler instruktioner finns i verktygsmenyn.

Tips! Kombindera med slöjd-övningen Bygg en biholk!

Redovisning och dokumentation

Skriv en berättelse: Låt eleverna skriva en berättelse om binas roll i naturen. Fokusera på hur bin hjälper oss människor och hur vi kan hjälpa dem!

Skriv en dikt: Du kan också låta eleverna skriva en dikt där de tackar bina för de ekosystemtjänster vi får från dem.

Fakta

Ekosystemtjänster

76 procent av matproduktionen i EU är beroende av pollinerande insekter.

Havet, skogen och stranden är exempel på olika ekosystem. Det är alltså en specifik del av naturen – stor eller liten – där alla levande varelser och den miljö som finns inom ett visst område tillsammans bildar ett ekologiskt system – ett ekosystem.

Ekosystemtjänster är de funktioner, tjänster och värden som människan får från naturen i olika slags ekosystem och drar nytta av utan att betala för dem. Det är exempelvis insekter som pollinerar, våtmarker och musslor som renar vatten, och att ny bördig jord bildas vid förmultning. Mat, naturmediciner, biobränslen och processer som fotosyntes är också ekosystemtjänster. Även återhämtning i form av rekreation får vi tack vare de estetiska och känslomässiga värden som naturens skönhet förser oss med. Allt detta är exempel på ekosystemtjänster som vi människor är beroende av. Begreppet ekosystemtjänster ses ur ett mänskligt perspektiv. Nyttan och värdet av dessa naturens tjänster mäts i hur användbara de är för människan.

> Ordlista - ekosystemtjänster (pdf)

Mat, klimat och miljö

Vad ska man tänka på för att välja mat som är bra både för hälsan, miljön och klimatet?