Hjälp till att starta en naturskola

Genom naturskolan kan alla elever få chans att upptäcka, uppleva och lära ute i naturen. Där kan nya vägar till kunskap börja genom att undersöka en plats. Utan begränsande väggar kan elever få större frihet att lösa uppgifter på många olika sätt.

En naturskola består ofta av en eller ett par pedagoger som är anställda av kommunen. De fungerar som en resurs för alla kommunens skolor och är ett komplement till den vanliga undervisningen. Naturskolepedagoger och ordinarie pedagoger arbetar tillsammans. Antingen kommer lärare och elever till naturskolan eller så kommer naturskolan till skolan – för att lära in ute!

Naturskolans inriktning kan variera, beroende på var den ligger och vilken natur som finns på nära håll. Men oavsett inriktning bygger verksamheten på läroplanen och de måldokument som finns för skolan.

Naturskolan arbetar med teman och att genomföra uppgifterna runt ett tema tar oftast längre tid än en lektionstimme. I de flesta fall får naturskolebesöket ta en halv eller hel dag. Gruppens ordinarie pedagog deltar i aktiviteterna och har också huvudansvar för eleverna, medan naturskolepedagogen har ansvar för att genomföra temat och säkerheten. Eleverna har oftast med egen matsäck eller mat från skolan. Ibland tillagas maten ute som en del av ett temaarbete.

Vi vill att det ska finnas tillgång till en naturskola i varje kommun, så att alla barn får chans att skaffa sig kunskap utomhus och upptäcka naturen. Om det fattas en naturskola i kommunen där du bor, kan du göra en insats. Börja med att väcka förslaget!

Läs mer om:
Naturskolor kan se ut på många olika sätt
Varför ska lärandet flytta utomhus?
Vem är huvudman? Olika sätt att driva naturskola
Steg på vägen - Hur du startar en Naturskola

Naturskolor kan se ut på många olika sätt

I naturskolan flyttas lärandet ut till samhället och landskapet utanför skolan. Att lära ute blir ett växelspel mellan upplevelser med alla sinnen och kunskap från läro- och faktaböcker. I naturskolans verksamhet är platsens betydelse viktig. Den är utgångpunkt för lärandet.

Även om det finns naturskolor som har fasta lokaler så är grunden i verksamheten alltid utomhuspedagogik. De flesta av landets naturskolor drivs av kommunen. De fungerar som en resurs för att fördjupa och komplettera den ordinarie undervisningen i klassrummet. Några få naturskolor drivs av stiftelser eller av privata aktörer.

Hur naturskolan ser ut i praktiken varierar. Finns det ont om natur på riktigt nära hålla kan naturskolan bestå av en buss som tar med eleverna ut till olika platser i naturen, som i Karlstad eller Botkyrka. Den kan drivas som ett museijordbruk, som i Falun eller vara knuten till ett friluftsmuseum, som i Helsingborg.
Naturskolan kan också fungera med en enda lokal, ett kontor och förråd som utgångpunkt. Istället för att ta barnen till naturkolan, tar naturskolepedagogerna med sig verksamheten skolorna. Naturskolan kan också inhysas i vilket hus som helst som helt enkelt ligger där bra närnatur finns. Det finns också exempel där kommunen byggt hus speciellt för naturskolan ute i ett friluftsområde. Vissa naturskolor bedriver lägerskoleverksamhet, som till exempel Hörjelgården i Sjöbo.
Förutom hyra och skötsel av lokaler är personalkostanden den stora delen av en naturskolas budget. Ett sätt att hålla nere kostnaderna för lokaler kan vara att samarbeta med ett studieförbund eller ideella föreningar som får använda lokalen när inte naturskolan behöver dem, på kvällar och helger.

Varför ska lärandet flytta utomhus?

Med naturen som klassrum kan lärande bli mycket mer varierat och kreativt än inomhus. Ute använder eleverna kroppen, känslor och alla sinnen. Eftersom vi alla är olika finns det möjlighet för fler barn att hitta sina egna vägar till kunskap ute i naturen.
Det finns både svensk och internationell forskning som visar hur bra utomhuspedagogik fungerar, både för inlärning och koncentrationsförmåga. När fler sinnen aktiveras i lärandet ökar minneskapaciteten, eftersom varje sinne har ett eget arbetsminne för att lagra intryck. Forskning visar också att hyperaktiva barn med uppmärksamhetsstörning (ADHD) ofta mår bättre av vistelse, lek och promenader i naturen. Ju mer naturlik en lekmiljö är, desto lindrigare blir problemen med att behålla koncentration och uppmärksamhet. Naturen har ofta en lugnande inverkan på barn som är hyperaktiva.

Genom att gå igenom över 800 analyser av hur gynnsamma olika pedagogiska metoder är för lärandet, visade forskaren John Hattie att det finns stora positiva effekter med utomhus- och äventyrsaktiviteter. Även forskning om lite äldre barn på högstadiet visar att eleverna blev mer engagerade när undervisningen flyttade ut. Både lärare och elever tyckte dessutom att alla deltog på ett mer aktivt sätt än inomhus. Lektionerna blev roligare och det sociala klimatet förbättrades. Dessutom visade ett exempel med matematik att eleverna som fick undervisning utomhus lärde sig lika mycket, eller mer, än kontrollklasserna som endast hade undervisning inomhus. Det finns med andra ord många goda effekter av att driva naturskola och ge utomhuspedagogiken en chans.

Olika sätt att driva naturskola

Många naturskolor startas av eldsjälar, men för att driva dem behövs en huvudman, oftast kommunen. Vi hoppas att fler entusiastiska pedagoger och föräldrar vill hjälpa till att dra igång verksamhet i de kommuner som fortfarande saknar naturskola. Vi unnar alla pedagoger och barn tillgång till naturskolan – och naturen!

Huvudman för en naturskola kan vara en stiftelse, ett företag, en förening eller kommunen. Det vanligaste är att naturskolan är kommunal och att verksamheten är en del av kommunens pedagogiska utveckling och arbetet med att höja elevernas kunskap i skolan.

Inom kommunen kan naturskolan vara organiserad på olika sätt. Det är ofta barn- och utbildningsnämnden som är huvudansvarig men ibland är flera nämnder gemensamt ansvariga. Kultur- eller fritidsnämnden och bygg- eller miljönämnden, eller motsvarande, är ofta med och delfinansierar naturskolan.

Den kommunala organisationen

De kommunala naturskolorna organiseras ofta som en egen enhet direkt under skolchefen. På det sättet får alla barn och elever i en kommun lika stor tillgång till verksamheten kostnadsfritt. Verksamheten blir mindre känslig för förändringar i elevantal eller annat som kan påverka ekonomi och verksamhet på olika enskilda skolenheter. Vissa naturskolor är själva ansvariga för ekonomi och budget medan andra sköts centralt av kommunen.

Några få naturskolor drivs som enskilda firmor eller handelsbolag. De tar betalt för klassbesök och fortbildningar. Eftersom skolor som regel har begränsad budget för att köpa in extern kompetens är det emellertid ofta svårt att överleva för de naturskolor som måste ta betalt.

Steg på vägen mot en naturskola

Här är förslag på hur man får igång arbetet med att starta en naturskola.

  1. Samla alla personer – föräldrar, pedagoger, organisationer - som är intresserade av att starta en naturskola.
  2. Formulera vilka behov och förutsättningar som finns lokalt.
  3. Formulera målsättningar för verksamheten.
  4. Undersök finansieringsmöjligheter – vem kan vara huvudman?
  5. Gör en verksamhetsplan och förankra den hos, eller ta hjälp av, de pedagoger som berörs.
  6. Börja med praktisk verksamhet så fort som möjligt.

Läs mer i handledningen Starta naturskola - vägar till mer utomhuspedagogisk verksamhet i din kommun >>

Om verksamheten kommer igång och fungerar bra, brukar det snabbt sprida sig mellan pedagoger, entusiastiska barn och föräldrar. 

Läs mer om möjligheten att söka pengar för att starta naturskola genom den så kallade Lokala naturvårdssatsningen (LONA) på Naturvårdsverkets hemsida och eller på länsstyrelsens hemsida. Det kan också finnas fonder och stiftelser, ibland på lokal nivå, som är möjliga att söka medel från.

Det kan finnas fler målgrupper för verksamheten än de gängse barngrupperna – nyanlända svenskar och flyktingar, eller grupper av vuxna från olika studieförbund. Det kan vara bra att tänka på för att utnyttja lokal och material och bidrag till finansiering.

Kontakta Naturskoleföreningen för mer information >>

Naturen som klassrum

Här hittar du som pedagog viktiga och engagerande övningar för lärande utomhus.