Teknikutveckling kan ge oss effektivare och billigare energi

Med teknikutveckling menas att en ny teknik prövas eller att en känd teknik används på ett nytt sätt. Det som oftast driver teknikutvecklingen framåt är när företag vill skaffa sig konkurrensfördelar. Men inom vissa områden är det även viktigt att det satsas på teknikutveckling genom politiska insatser.

Nya smarta tekniker gör att vi kommer att kunna nyttja energi från solen mer effektivt.

Redan nu finns massor av förnybara energislag, som har kommit långt i sin tekniska utveckling och som börjar konkurrera ut fossila energislag. I Sverige skulle solceller på en fjärdedel av alla södervända tak kunna ge 10 procent av vårt årsbehov av el och vindkraft på bara några procent av Sveriges markyta ge mer el än vi behöver. Teknik för att fånga och lagra förnybar energi kan ändå bli bättre, effektivare och användas på nya sätt.

Mycket forskning pågår kring nya sätt att utnyttja solen, vinden, vattnet och biomassan. Vad sägs om helt genomskinliga solceller som kan användas som fönsterglas? Eller solceller baserade på nanoteknik eller grafen, som gör dem så tunna och lätta att de går att bygga in i vad som helst? Även inom vågkraft pågår många olika projekt som utvecklar allt ifrån flytande ormliknande vågkraftverk till bojar på vattnet som är förankrade i havsbotten till drakar som “flyger” under vatten eller turbiner nedsänkta i tidvattenströmmar.

Nya källor till bioenergi är också något som det satsas både forskning och utveckling kring, eftersom biobränslen från skogsbruket och jordbruket kanske inte räcker till framtida behov. Exempelvis kan odling av alger ses som lovande, odlingen kan ske både i tankar och i hav och sjöar. Det är också viktigt att även de förnybara energislagen är hållbara på lång sikt.

Diskussionsfrågor

– Vilka är de huvudsakliga energikällorna om 20 år?