EU-puls inför valet

EU-politiken blir allt viktigare. SNF har klämt partierna på pulsen om hur de ställer sig i tio viktiga miljöfrågor.

Artikel 2002-3 Mats Hellmark

1. Kräv att andelen bidrag som går till miljö- och landsbygdsutveckling ökar inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) från dagens 10 procent till minst 50 procent.

Socialdemokraterna säger ja, liksom miljöpartiet och vänsterpartiet som och vill gå ännu längre. Folkpartiet vill avskaffa 70 procent av jordbruksbidragen och använda de 30 procent som blir kvar till miljö- och landsbygdsutveckling. Kristdemokraterna vill reformera CAP så att svenskt lantbruk inte slås ut och moderaterna vill framförallt se ökad avreglering. Centern håller inte med om att EU har en dålig jordbrukspolitik och avstår från att ta ställning.

Kommentar: Inom ramen för CAP delas enorma bidrag ut till intensivt och miljöskadligt jordbruk. Endast en liten del går i dag till miljö- och landsbygdsutveckling

2. Inför senast år 2004 ett krav i EU:s kemikalieregler att kemikalier som är persistenta eller bioackumulerande ska fasas ut.

Folkpartiet vill skärpa kemikaliepolitiken men tar inte tydlig ställning till kravet. De övriga partierna säger ja, moderaterna med förbehållet att ersättarna inte får ha sämre egenskaper. Centern säger ja till kravet men vill inte garantera en tidpunkt.

Kommentar: En ny EU-strategi för kemikalier är på väg men den har brister, till exempel saknas regler om att ta bort kemiska ämnen som är persistenta och bioackumulerande (bryts ner långsamt och kan ansamlas i människor och djur).

3. Infoga produktvalsprincipen (att miljögifter ska ersättas med mindre farliga alternativ när sådana finns tillgängliga) i EU:s begränsningsdirektiv senast år 2004.

Samtliga partier säger ja, men kristdemokraterna och centern vill inte garantera tidpunkten.

Kommentar: I Sverige ska miljögifter ersättas med alternativ som är mindre farliga när sådana finns tillgängliga (produktvalsprincipen). Inom EU finns inte motsvarande krav i kemikaliereglerna.

4. Inför under 2002 krav på märkning även av produkter från genmodifierade djur eller djur utfordrade med GMO i förslaget till direktiv om GMO-märkning.

Samtliga partier säger ja, moderaterna med begränsningen att kraven ska vara ”rimliga”. Centern är positiv till någon form av märkning men avstår från att ta ställning till när.

Kommentar: De senaste åren har livsmedel som består av eller kommer från genmodifierade organismer (GMO) sålts i Sverige och andra länder utan ordentlig märkning. Inom EU utarbetas nu nya regler, men förslagen är inte fullständiga och vissa produkter från djur lämnas utanför.

5. Utvidga förslaget till direktiv om ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador till att även omfatta ett fullt skadeståndskrav på miljöskador orsakade av verksamhet med tillstånd.

Miljöpartiet och vänsterpartiet säger ja. Moderaterna säger ja med reservationen att skadeståndsansvar inte ska gälla retroaktivt och att en domstol ska pröva varje enskilt fall. Centern, folkpartiet, kristdemokraterna och socialdemokraterna avstår från att svara.

Kommentar: Skador på miljön innebär ofta omfattande ekonomiska förluster. Men om någon inom EU förstör miljön finns sällan möjlighet att utkräva skadestånd av den skyldige. Ett förslag till regler om miljöskadestånd finns, men det är svagt.

6. Möjliggör att miniminivåer på koldioxidskatt kan beslutas med kvalificerad majoritet inom EU.

Miljöpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet säger ja. Vänsterpartiet säger också ja, men vill principiellt inte ta bort EU-medlemmars vetorätt på skatteområdet. Man vill införa en miniminivå för koldioxidskatt på internationell nivå. Socialdemokraterna är också för miniminivåer men mot kvalificerad majoritet. Moderaterna anser att beslut om skatter ska fattas nationellt. Centern vill verka för minskade utsläpp men tar inte ställning till hur.

Kommentar: Vi hotas av klimatförändringar. Ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser är koldioxidskatt. Men inom EU måste alla i dag vara överens och enskilda medlemmar har kunnat blockera beslut. Med majoritetsbeslut kan problemen övervinnas och miniminivåer på koldioxidskatt, som länderna själva kan höja, kan införas.

7. Ge enskilda EU-länder rätt att införa kilometerskatt för lastbilar på alla vägar senast år 2005.

Folkpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet säger ja, liksom vänstern som också kan tänka sig skatt för fler typer av trafik. Kristdemokraterna vill se ett system för hela EU och moderaterna är tveksamma till metoden. Centern avstår.

Kommentar: Det råder närmast total enighet inom EU om att förorenarna skall betala skador de vållar samhället. Men i praktiken saknar EU:s gemensamma transportpolitik ett pris på miljön.

8. Lägg förslag under 2002 om att ge internationella miljöavtal ett generellt företräde framför internationella handelsöverenskommelser.

Miljöpartiet och vänsterpartiet säger ja. Folkpartiet och socialdemokraterna vill inte rangordna olika överenskommelser. Centern, kristdemokraterna och moderaterna säger också nej.

Kommentar: Idag har internationella regler om frihandel ofta företräde framför globala miljöavtal. Det är en obalans som gör att miljön tar onödig skada av världshandeln.

9. Gör så att EU driver på en utveckling som leder till ett hållbart nyttjande av Grönlands vilda fåglar och däggdjur.

Samtliga partier säger ja utom centern och miljöpartiet som framhåller att frågan är komplex och att förändringar bör göras i samråd med lokalbefolkningen.

Kommentar: Djurlivet på Grönland utarmas. Lagstiftningen är svag och uppföljningen ännu svagare. Om utvecklingen ska kunna stoppas måste jakten regleras, fridlysningsbestämmelser införas och kontrollen bli strängare.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.